Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ

Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ năm 2016 sửa đổi khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ sửa đổi khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà 2016


TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Sa đi, b sung khen thưng phong trào thi đua "Gii vic nưc, đm vic nhà"

Thực hiện Chỉ thị s03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân, viên chức, lao động"; Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 21/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc "Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn"; Văn bản số 1217/HD-TLĐ ngày 11/8/2016 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưng của tổ chức Công đoàn, đcông tác khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" phù hợp với qui chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn sa đổi, bổ sung và làm rõ một số nội dung trong Hướng dẫn 196/HD-TLĐ ngày 12/02/2015 về khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" như sau:

I. Hướng dn sửa đổi và làm rõ mục I Hướng dẫn 196 về đối tưng khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

1. Đối tượng khen thưởng:

- Cờ chuyên đề: Công đoàn cơ sở; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

- Bằng khen chuyên đề:

+ Công đoàn cơ sở; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sc trong việc chỉ đạo phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

+ Cá nhân thuộc các đơn vị trên đạt các tiêu chí khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

2. Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu và hình thức khác nhau nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng, khi đã được khen thưởng toàn diện thì không được khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và ngược lại (Trừ khen thưởng vào dịp sơ, tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" theo Kế hoạch của Tổng Liên đoàn hoặc khen thưởng đột xuất).

3. Khen thưởng chuyên đề thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được xét cho cả các cá nhân có hoàn cảnh gia đình khác nhau: Đã lập gia đình hoặc đơn thân nuôi con một mình; sống độc thân hoặc với cùng bố, mẹ, người thân; chưa có hộ khẩu thường trú tại địa phương... nhưng phải đảm bảo các tiêu chí cơ bản tại mục II Hướng dẫn này.

4. Không xét khen thưởng thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng hoặc nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Riêng đối với nữ CNVCLĐ nghỉ thai sản, thời gian nghỉ thai sản theo quy định vẫn được xét khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

II. Bổ sung mục II Hướng dẫn 196 về nội dung và các tiêu chí bản đ xét khen thưởng chuyên đề

Bsung nội dung và các tiêu chí cơ bản để xét khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đối với nữ công nhân, lao động khu vực ngoài nhà nước như sau:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội qui của doanh nghiệp; qui định của địa phương nơi cư trú; tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cơ sở tại đơn vị, doanh nghiệp;

2. Hoàn thành tốt công việc được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề;

3. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, tích cực học tập hoặc sắp xếp, giữ gìn nơi ở sạch và gọn gàng, ngăn nắp, có ý thức tôn trọng, đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ với các thành viên cùng chung sống.

Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước căn cứ vào hướng dẫn tại mục này, tự xây dựng tiêu chí xét khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" phù hợp với đặc thù của đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện.

III. Sửa đổi, bổ sung toàn bộ mục III Hướng dẫn 196 về tiêu chuẩn tặng cvà bằng khen chuyên đề

1. Cờ chuyên đề

Cờ chuyên đề xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Cờ toàn diện hoặc chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tng Liên đoàn và tương đương trở lên.

- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong số các công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng chm điểm thi đua chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.

2. Bằng khen chuyên đề

2.1 Bằng khen chuyên đề xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Cờ, Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và tương đương trở lên.

- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sc trong scác công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; có số điểm đạt từ 90 điểm trlên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề " Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

2.2 Bằng khen chuyên đề xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:

- Có hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sc nhiệm vụ hoặc trong thời gian đó có sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc con đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và tương đương.

- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng, đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và tương đương trở lên.

- Được lựa chọn là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của đơn vị.

2.3. Cờ chuyên đề và Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Tổng Liên đoàn xét tặng cho các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và cá nhân đạt các tiêu chí theo quy định tại mục II Hướng dẫn 196/HD-TLĐ ngày 12/02/2015 hoặc quy định tại mục II Hướng dẫn này.

2.4. Không xét tặng Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố; Công đoàn ngành địa phương có số lượng dưới 10 đoàn viên.

2.5. Hàng năm CĐCS tổ chức khen thưởng, biểu dương cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào. Tỷ lệ cá nhân được biểu dương, khen thưởng không quá 30% tng số nữ đoàn viên công đoàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lưu ý ưu tiên đi tượng lao động nữ trực tiếp tại doanh nghiệp.

IV. Sửa đổi mục IV Hướng dẫn 196 về đăng ký thi đua, số lượng, thủ tục, hồ khen thưởng

1. Sửa đổi điểm 1 về đăng ký thi đua

Đăng ký thi đua tặng Cờ của Tổng Liên đoàn LĐVN (qua Ban Ncông) trước ngày 01/3 hàng năm.

2. Sửa đổi điểm 4 về thời hạn trình Tổng Liên đoàn xét khen thưởng

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gửi về Tng Liên đoàn LĐVN (qua Ban Nữ công) từ ngày 15 tháng 11 (của năm đề nghị khen thưởng) đến trước ngày 15 tháng 03 (của năm liền kề);

- Riêng đối với khối trường học: Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo năm học gửi về Tng Liên đoàn từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 10 hàng năm.

Trên đây là một số nội dung sửa đi, bổ sung Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Hướng dẫn 196/HD-TLĐ ngày 12/02/2015 của Tổng Liên đoàn.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- ĐCT Tổng Liên đoàn;
- Hội đồng TĐ-KT Tổng Liên đoàn;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- CĐ ngành TW;
- CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
- Lưu: NC, VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2056/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu2056/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2016
Ngày hiệu lực26/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2056/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ sửa đổi khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ sửa đổi khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu2056/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành26/12/2016
        Ngày hiệu lực26/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ sửa đổi khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà 2016

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ sửa đổi khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà 2016

           • 26/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực