Hướng dẫn 403/HD-TLĐ

Hướng dẫn 403/HD-TLĐ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 403/HD-TLĐ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2014

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

Căn cứ Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015 (số 1273/CT-TLĐ ngày 5/8/2011), Tổng Liên đoàn hướng dẫn nội dung hoạt động trọng tâm năm 2014 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công đoàn các cấp như sau:

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Bình đẳng giới, gia đình và vì sự tiến bộ của nữ Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động 190/CTr-TLĐ ngày 30/01/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013- 2018, chú trọng phần công tác nữ, vì sự tiến bộ phụ nữ và chỉ tiêu lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn.

- Tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới và công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm; giáo dục truyền thống trong nữ CNVCLĐ gắn với phấn đấu rèn luyện theo 4 tiêu chí phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

2. Tham gia các hoạt động lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng, sửa đổi chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, trẻ em, bình đẳng giới.

- Phối hợp cùng với các cơ quan liên quan xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chương X - Bộ Luật lao động năm 2012, về những quy định riêng đối với lao động nữ, lồng ghép bình đẳng giới trong các văn bản của Công đoàn, các văn bản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tham gia các Hội thảo- tập huấn về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, kỹ năng giám sát lồng ghép giới trong tham gia xây dựng các văn bản, quy chế, quy định của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trong hoạt động Công đoàn, trong tham gia xây dựng chính sách, văn bản pháp quy.

- Phối hợp cùng Ban Nữ công và các cơ quan liên quan để tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động về Bình đẳng giới/ Vì sự tiến bộ phụ nữ cho cán bộ nữ, cán bộ Công đoàn, theo chỉ tiêu đến năm 2015 của Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của các cấp Công đoàn đã xây dựng.

3. Công tác cán bộ nữ.

- Phối hợp cùng Ban Nữ công Công đoàn các cấp lựa chọn Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu dự hội nghị biểu dương Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu cấp Tổng Liên đoàn vào tháng 6/2014.

- Tổng hợp danh sách cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp; tham mưu đề xuất nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực và trong hoạt động Công đoàn trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016- 2021.

4. Nâng cao năng lực thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.

- Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công các cấp có đủ năng lực và điều kiện để triển khai hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia và Tổng Liên đoàn, vận dụng Bộ chỉ số giới vào hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp Công đoàn.

- Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Tham gia có hiệu quả các hoạt động bình đẳng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động đảm bảo sát thực, hiệu quả đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan liên quan.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Tổng Liên đoàn: Theo các nội dung và chỉ tiêu được quy định tại Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT ĐCT (BC);
- UBQG VSTBPN VN (BC);
- Các thành viên Ban VSTBPN TLĐ (thực hiện)
- Lưu VT, NC TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH - TRƯỞNG BAN
VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TLĐ
Nguyễn Thị Thu Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 403/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu403/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2014
Ngày hiệu lực07/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 403/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 403/HD-TLĐ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 403/HD-TLĐ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu403/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành07/04/2014
        Ngày hiệu lực07/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 403/HD-TLĐ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 403/HD-TLĐ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

           • 07/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực