Hướng dẫn 504/KH-KHVN

Hướng dẫn 504/KH-KHVN năm 2015 hướng dẫn triển khai đại trà mô hình học tập và đánh giá, xếp loại, công nhận Danh hiệu học tập giai đoạn 2016 - 2020” do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 504/KH-KHVN 2015 hướng dẫn triển khai đại trà mô hình học tập


HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/KH-KHVN
(V/v: Hướng dẫn Triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập giai đoạn 2016 - 2020)

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI/CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”, “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ, CẤP THÔN/BẢN/ẤP/TỔ DÂN PHỐ HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” Ở CƠ SỞ THUỘC XÃ QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

- Căn cứ Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Hội Khuyến học Việt Nam được giao “…Chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình học tập phù hợp …”;

- Căn cứ Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng và Ủy ban nhân dân các cấp được giao“Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập" ở địa phương mình”;

- Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam ngày 04/04/2014 về triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

- Căn cứ Công văn số 9961/VPCP-KGVX ngày 27/11/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập", Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm “Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2812/QĐ-TTg …, trong đó có việc chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập";

- Căn cứ Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của bộ GD-ĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Căn cứ Quyết định số 448 QĐ-KHVN ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam về việc Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý”;

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn triển khai đại trà các mô hình học tập, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi tắt là “Cộng đồng học tập” cấp thôn) và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý (Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp …, sau đây gọi tắt là “Đơn vị học tập” ở cơ sở) như sau:

I. Mục tiêu

Triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở (sau đây gọi tắt là các Danh hiệu học tập) giai đoạn 2016-2020 trong phạm vi cả nước nhằm động viên phong trào xây dựng các mô hình học tập, tạo Điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp Phần xây dựng cả nước trở thành một Xã hội học tập.

Phấn đấu đến năm 2020,

- 70% gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, trong đó 60% gia đình đăng ký được công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập” (Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 50%);

- 50% dòng họ được công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập” (Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 40%);

- 60% thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương đạt Danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp thôn (Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 50%) và

- 50% các trường học/đơn vị/doanh nghiệp …ở cơ sở thuộc xã quản lý đạt Danh hiệu “Đơn vị học tập” ở cơ sở.

II. Nhiệm vụ, giải pháp:

Để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương giai đoạn 2016-2020, các tỉnh, thành Hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc sau:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:

- “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở theo Quyết định 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/năm 2015 của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

- Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và

- Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập giai đoạn 2016-2020 theo Công văn này.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản cần thiết để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương:

- Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương;

- Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, công nhận các Danh hiệu học tập của địa phương giai đoạn 2016 - 2020;

- Kế hoạch thí điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016 và triển khai đại trà từ 2017 (hoặc Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã giai đoạn 2016-2020 nếu địa phương không có nhu cầu thí điểm, rút kinh nghiệm);

- Kế hoạch bố trí ngân sách để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương;

- V.v...

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục các cấp tổ chức các Hội nghị triển khai đại trà các mô hình học tập tới tất cả các xã, phường, thị trấn ở địa phương.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ của Ủy ban nhân dân, cán bộ của ngành Giáo dục và cán bộ Khuyến học các cấp quán triệt Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, công nhận các Danh hiệu học tập.

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập ở địa phương.

- Tổ chức in ấn tài liệu tuyên truyền hoặc tổ chức các Hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và nhân dân ở địa phương về xây dựng xã hội học tập và triển khai đại trà các mô hình học tập ở địa phương.

- Chủ, trì phối hợp Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra/giám sát chặt chẽ và thường xuyên việc triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập tại địa phương để phát hiện vướng mắc, khó khăn và giải pháp khắc phục.

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương.

- Chủ, trì phối hợp Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương có hiệu quả và tác dụng khuyến khích phong trào học tập suốt đời của cán bộ và nhân dân địa phương, góp Phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập điển hình, tiêu biểu (05 năm 01 lần)

III. Kế hoạch triển khai (Tham khảo phụ lục kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt những việc sau:

1. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo và quản lý của chính quyền trong quá trình triển khai.

2. Tham mưu các cấp chính quyền triển khai đại trà các mô hình học tập theo tinh thần xã hội hóa, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình và theo sự phân công trong quyết định 281/QĐ-TTg .

3. Động viên nhân dân tích cực tham gia nhân rộng các mô hình học tập, tạo nên một phong trào thi đua rộng rãi, sôi nổi với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.

4. Củng cố, kiện toàn, nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Khuyến học ở cơ sở để thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tham mưu của mình.

V. Kinh phí thực hiện

Hội Khuyến học các cấp phối hợp với ngành giáo dục chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân các cấp bố trí ngân sách để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương như Mục IV.6, quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân các cấp Có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, Mục tiêu của Đề án tại địa phương; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án”.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c)
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để b/c) (đã ký)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ GD-ĐT (để ph/h)
- Bộ tài chính (để ph/h);
- Các Bộ, các Tổ chức Chính trị-Xã hội liên quan đến QĐ 281/QĐ-TTg
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để ph/h);
- Các Sở GD-ĐT (để ph/h)
- Hội Khuyến học các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để th/h)
- Lưu VP, TW Hội Khuyến học Việt Nam.

T/M. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 281
GS.TS. Phạm Tất Dong

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI/CÔNG NHẬN “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”, “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ, CẤP THÔN/BẢN/ẤP/TỔ DÂN PHỐ HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” Ở CƠ SỞ THUỘC XÃ QUẢN LÝ VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Công văn số 504 /KH-KHVN ngày 24/12/2015, về việc Hướng dẫn triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập giai đoạn 2016-2010)

Để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương giai đoạn 2016-2020 có hiệu quả và tác dụng khuyến khích phong trào học tập suốt đời của cán bộ và nhân dân địa phương, góp Phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở, các tỉnh, thành Hội phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai các công việc sau:

Năm 2016:

Tháng 1-2/2016: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:

- “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý theo Quyết định 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/năm 2015 của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

- Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và

- Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập giai đoạn 2016-2020 theo Công văn này.

Tháng 3/2016: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản cần thiết để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương:

· Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương;

· Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, công nhận các Danh hiệu học tập của địa phương giai đoạn 2016 - 2020;

· Kế hoạch thí điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016 và triển khai đại trà từ 2017 (hoặc Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã giai đoạn 2016-2020 nếu địa phương không có nhu cầu thí điểm, rút kinh nghiệm);

· Kế hoạch bố trí ngân sách để triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập ở địa phương;

· ...

Tháng 4/2016:

Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục các cấp tổ chức các Hội nghị triển khai đại trà các mô hình học tập tới tất cả các xã, phường, thị trấn ở địa phương.

Tháng 5-6/2016

Tổ chức tập huấn cho cán bộ của Ủy ban nhân dân, cán bộ của ngành giáo dục và cán bộ Khuyến học các cấp quán triệt Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, công nhận các Danh hiệu học tập theo Thông tư số 44/2014/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015 của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Tháng 1-12/2016:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập ở địa phương.

2. Tổ chức in ấn tài liệu tuyên truyền hoặc tổ chức các Hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và nhân dân ở địa phương về xây dựng xã hội học tập và triển khai đại trà các mô hình học tập ở địa phương.

Tháng 5-10/2016

Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chủ, trì phối hợp Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra/giám sát việc triển khai đại trà các mô hình học tập ở địa phương.

Tháng 10-12/2016

Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập năm 2016 và tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đại trà các các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở địa phương.

Tháng 5-12/2016

Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức thí điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo thông tư số 44/2014/TT-BGD ĐT và tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thí điểm để triển khai địa trà từ 2017 (đối với địa phương có nhu cầu thí điểm)

Năm 2017:

Tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập năm 2017 ở các địa phương.

Năm 2018:

1. Tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập năm 2018 ở các địa phương.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì tổ chức sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập tại các địa phương.

Năm 2019

Tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập năm 2019 ở các địa phương.

Năm 2020

1. Tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu học tập năm 2020 ở các địa phương.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và ngành giáo dục tổ chức:

o Đại hội biểu dương các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” điển hình, tiêu biểu ở các địa phương.

o Hội nghị Tổng kết triển khai đại trà các mô hình học tập nói riêng và tổng kết việc thực hiện Đề án 281 nói chung ở các địa phương.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 504/KH-KHVN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu504/KH-KHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 504/KH-KHVN

Lược đồ Hướng dẫn 504/KH-KHVN 2015 hướng dẫn triển khai đại trà mô hình học tập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 504/KH-KHVN 2015 hướng dẫn triển khai đại trà mô hình học tập
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu504/KH-KHVN
        Cơ quan ban hànhHội Khuyến học Việt Nam
        Người kýPhạm Tất Dong
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 504/KH-KHVN 2015 hướng dẫn triển khai đại trà mô hình học tập

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 504/KH-KHVN 2015 hướng dẫn triển khai đại trà mô hình học tập

            • 24/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực