Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC

Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC về thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2006 – 2007 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2007 - 2008 do Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
LIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 544/HDLN/SGD&ĐT-STC

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 05 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

THU, CHI KINH PHÍ TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2006 – 2007 VÀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2007 - 2008

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố
- Các trường THPT, các TTGDTX-DN
- Các trường Đào tạo có lớp BTVH

Căn cứ QĐ số 2406/2005/QĐ-UB-UBND ngày 01/9/2005 V/v Quy định thu và sử dụng học phí trong các trường và cơ sở giáo dục đào tạo;
Căn cứ công văn 825/HDLS/GD&ĐT-TC ngày 12/5/2006 V/v hướng dẫn thu chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2005 – 2006; công văn 616/HDLS/GD&ĐT-TC ngày 19/5/2006 V/v hướng dẫn thu chi kinh phí tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2006 – 2007;
Căn cứ công văn 528/HDLS/GD&ĐT-TC ngày 13/5/2002 V/v hướng dẫn thu, chi lệ phí và kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp các cấp, thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi học sinh giỏi năm 2001 – 2002;
Liên ngành: Tài chính – Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006 – 2007, thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2007 – 2008 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU:

1. Phí thi tốt nghiệp đối với thí sinh tự do, phí phúc khảo bài thi, phí thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, phí thi vào lớp 10 các trường THPT, phí xét tuyển vào các trường không tổ chức thi vẫn thực hiện theo tinh thần công văn số 2590/HDLN/GD&ĐT-TC ngày 15/12/2003 của liên Sở Tài chính – Giáo dục & Đào tạo V/v “Hướng dẫn thu và sử dụng phí thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi cấp chứng chỉ nghề và thi tuyển công chức” và công văn số 616/HDLN/GD&ĐT-TC ngày 9/5/2006 v/v “Hướng dẫn thu, chi kinh phí tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2006 - 2007”.

Sửa đổi bỏ điểm 1b mục 1 công văn số 825/HDLS/GD&ĐT-TC ngày 12/5/2006 (Nghĩa là đối với HS THPT bán công và bổ túc THPT thi tốt nghiệp không phải đóng góp kinh phí thi về Sở Giáo dục & Đào tạo).

2. Tiền hồ sơ cá nhân thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên THPT chuyên Lam Sơn, các trường THPT, xét tuyển mức thu như công văn số 825/HDLS/GD&ĐT-TC ngày 15/5/2006 chỉ bổ sung thêm đối với thi tốt nghiệp: Tiền đề thi in sẵn (mức cũ 1.500đ mức mới 3.100đ), phiếu trả lời bài thi 2 môn trắc nghiệm (THPT mức cũ 700đ mức mới 2.100đ; THBT 1.400đ) và làm bằng tốt nghiệp (Mức cũ 1.000đ mức mới 1.300đ) cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Tổng số

Nộp về sở

Để lại trường

1

Trung học phổ thông

7.500

5.700

1.800

+

Đề thi in sẵn

3.100

3.100

 

+

Làm bằng tốt nghiệp

1.300

 

1.300

+

Làm Vi tính

1.000

500

500

+

Phiếu trả lời trắc nghiệm

2.100

2.100

 

2

Bổ túc THPT

6.800

4.500

2.300

+

Đề thi in sẵn

3.100

3.100

 

+

Làm bằng tốt nghiệp

1.300

 

1.300

+

Làm Vi tính

1.000

 

1.000

+

Phiếu trả lời trắc nghiệm

1.400

1.400

 

5

Làm bằng TN THCS

1.300

 

1.300

(Các khoản thu trên chưa bao gồm: Tiền mua phôi bằng TN, phôi bằng sao, đơn dự thi, thẻ dự thi, giấy chứng nhận vào lớp 10, giấy thi, giấy nháp. Các đơn vị mua tại Xưởng in như năm 2006)

3. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi tuyển sinh, xét tuyển vào lớp 10 THPT, bổ túc THPT thực hiện như công văn số 2590/HDLN/GD&ĐT-TCVG ngày 15/12/2003 và công văn số 616/HDLN/GD&ĐT-TC ngày 9/5/2006.

4. Chấm thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT (bao gồm cả tiền trách nhiệm của tổ trưởng, thư ký) tại công văn số 528/HDLS/GD&ĐT-TC ngày 13/5/2002, điều chỉnh và bổ sung như sau:

- Chấm bài thi tự luận: 2.500đ/bài (Mức cũ 2.000đ/bài)   

- Chấm bài chắc nghiệm: 200đ/bài

- Làm phách (Đánh, rọc, hồi phách và lên điểm): 600đ/bài

II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1. Các khoản thu phí đều phải sử dụng biên lai thu phí do Cục thuế phát hành và thực hiện theo công văn 884/LN/GD&ĐT-CT, ngày 18/6/2003 của liên ngành Giáo dục & Đào tạo – Cục thuế tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn, sử dụng quản lý biên lai thu phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước trong ngành Giáo dục & Đào tạo.

2. Nội dung chi, quản lý và sử dụng: Thực hiện như hướng dẫn tại công văn số 528 ngày 13/5/2002 của liên ngành Tài chính – Giáo dục & Đào tạo V/v hướng dẫn thu, chi lệ phí và kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp các cấp, thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi học sinh giỏi năm 2001 – 2002 và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

3. Tất cả các khoản thu, chi đều phải hạch toán và thanh quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Lệ phí thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn: Sở Giáo dục & Đào tạo ủy quyền cho Nhà trường thông báo thu hộ và nộp về Tài vụ sở.

Các khoản thu hồ sơ thi Tốt nghiệp THPT, BT THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10, xét tuyển vào lớp 10, các đơn vị nộp trực tiếp về Tài vụ sở trước mỗi kỳ thi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (Sở Giáo dục & Đào tạo TK 945 02 00 032 – Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa).

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các đơn vị phản ánh về phòng KHTC Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Tài chính để được giải đáp./.

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Đình Chén

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lê Xuân Đồng

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh đề báo cáo;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BGĐ và các phòng ban CQ Sở;
- Lưu VP, Phòng KHTC, Phòng TC HCSN

 

 

PHỤ LỤC

CÁC KHOẢN THU TIỀN HỒ SƠ CÁ NHÂN
(Kèm theo công văn số 544/HDLN/SGD&ĐT-STC ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Tài chính)

1

Đề thi tốt nghiệp 6 môn trong đó có 3 môn thi trắc nghiệm, mức thu, 3.100 đồng/học sinh

2

Làm bằng tốt nghiệp thu 1.300 đồng, trong đó chi phí trả cho công in bằng 1.100 đồng (bao gồm cả chi phí do viết hỏng);

Chi cho các khâu còn lại của cơ sở như dán ảnh, vận chuyển, cấp phát đến học sinh: 200đ.

Riêng chi phí cho các khâu: ký góc, ký của lãnh đạo, đóng dấu nổi, dấu đỏ… chi trong kinh phí tiền mua phôi bằng do Sở trực tiếp chi.

3

Làm Vi tính công tác hồ sơ thi thu 1.000 đồng/học sinh

4

Tiền phiếu trả lời bài thi trắc nghiệm theo mẫu chung của Bộ GD&ĐT mức thu THPT: 2.100 đồng/học sinh, BTTHPT 1.400 đồng/học sinh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 544/HDLN/SGD&ĐT-STC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu544/HDLN/SGD&ĐT-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2007
Ngày hiệu lực03/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 544/HDLN/SGD&ĐT-STC

Lược đồ Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu544/HDLN/SGD&ĐT-STC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa, ***
        Người kýNgô Đình Chén, Lê Xuân Đồng
        Ngày ban hành03/05/2007
        Ngày hiệu lực03/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 544/HDLN/SGD&ĐT-STC thu, chi kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp

            • 03/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực