Hướng dẫn 631/SXD-KTKH

Hướng dẫn 631/SXD-KTKH về nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 631/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 631/SXD-KTKH

Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 905/2008/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

1. Đối tượng được cấp chứng chỉ:

Chứng chỉ kỹ s­ư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định c­ư ở n­ước ngoài, ng­ười n­ước ngoài có đủ điều kiện nêu tại mục 4 của văn bản này.

Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được cơ quan cử đi học và đáp ứng đủ điều kiện tại Mục 4 của hướng dẫn này, thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; Việc hành nghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về công chức.

2. Nội dung công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm các công việc sau:

2.1. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

2.2. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

2.3. Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

2.4. Đo bóc khối lượng công trình;

2.5. Lập, thẩm tra dự toán công trình;

2.6. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

2.7. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

2.8. Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

2.9. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

2.10. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

2.11. Các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác.

3. Phạm vi hoạt động của cá nhân hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

a. Cá nhân có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 được thực hiện một hoặc một số công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại mục 2 của văn bản này đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B; được thực hiện tất cả các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm C, dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

b. Cá nhân có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 được thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như cá nhân có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, trừ các công việc số 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 và 2.8 quy định tại mục 2 của văn bản này đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B; được thực hiện tất cả các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

4. Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

4.1. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

b. Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

c. Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;

d. Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại mục 5 của văn bản này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định;

đ. Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;

e. Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại mục 2 của văn bản này.

4.2. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:

Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 ngoài việc đáp ứng các điều kiện của kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

b. Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong số các công việc 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 và 2.8 quy định tại mục 2 của văn bản này của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;

c. Đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;

4.3.Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong số các công việc 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 và 2.8 quy định tại mục 2 của văn bản này của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

5. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

5.1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

a. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu (Mẫu 01 KSĐGXD) của văn bản này, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

b. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

c. Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao có chứng thực chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ, nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng;

d. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu (Mẫu 03 KSĐGXD) của văn bản này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

5.2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 trong trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

a. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 theo mẫu (Mẫu 01 KSĐGXD) của văn bản này;

b. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

c. Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao có chứng thực chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ, nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng;

d. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu (Mẫu 03 KSĐGXD) của văn bản này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

5.3. Hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

a. Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu (Mẫu 02 KSĐGXD) của văn bản này;

b. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

c. Bản sao có chứng thực chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại mục 4.3 của văn bản này);

d. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

đ. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu (Mẫu 03 KSĐGXD) của văn bản này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

6. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

6.1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất.

6.2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

a. Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

b. Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

c. Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

6.3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ:

a. Người xin cấp lại chứng chỉ nộp hồ sơ theo các điều kiện quy định tại mục 6.2 của văn bản này. Cơ quan cấp chứng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ thủ tục theo quy định.

b) Nội dung của chứng chỉ mới được ghi đúng như chứng chỉ cũ.

7. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

7.1. Nộp hồ sơ:

Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 5; mục 6 của văn bản này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn Phòng Sở Xây dựng Nghệ An (số 8 Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An).

7.2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ:

Công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn Phòng Sở Xây dựng kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 chỉ tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng.

 7.3. Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7.4. Giao, nhận chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

- Thời gian giao, nhận chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 giao, nhận chứng chỉ vào buổi sáng.

- Trình tự giao nhận chứng chỉ:

+ Người nhận chứng chỉ đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

- Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính.

Hiện tại do chưa có quy định mới của Bộ Tài chính, tạm thời áp dụng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 8577/BTC-CST ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng với mức thu 200.000 đồng/chứng chỉ và sẽ được điều chỉnh ngay sau khi Bộ Tài chính có quy định mới về vấn đề nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP.Vinh, TX Cửa Lò,
 TX Thái Hòa; UBND các huyện;
- Các sở: GTVT, NN&PTNT, C.Thương;
- Giám đốc sở (để báo cáo);
- Các Phó giám đốc sở;
- Các phòng ban Sở;
- Lưu VT, KTKH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh Cảnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 631/SXD-KTKH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu631/SXD-KTKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 631/SXD-KTKH

Lược đồ Hướng dẫn 631/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 631/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu631/SXD-KTKH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Cảnh
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 631/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 631/SXD-KTKH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

            • 05/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực