Quyết định 17/2008/QĐ-BXD

Quyết định 17/2008/QĐ-BXD sửa đổi chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng kèm theo Quyết định 06/2008/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 17/2008/QĐ-BXD bổ sung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD đã được thay thế bởi Thông tư 05/2010/TT-BXD hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-BXD bổ sung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/2008/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2008/QĐ-BXD NGÀY 01/02/2008 VÀ QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-BXD NGÀY 18/4/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, Phần I như sau: "Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong đó, có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình."

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, Phần I như sau: "Có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy đáp ứng yêu cầu nội dung Chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành. Giảng viên là các nhà giáo hoặc các chuyên gia và các nhà quản lý có kinh nghiệm từ 07 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.''

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Phần I như sau: "Trước khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, các cơ sở đào tạo phải gửi về Bộ Xây dựng 01 bộ hồ sơ để kiểm tra, xem xét, nếu đủ điều kiện thì Bộ Xây dựng có văn bản cho phép đào tạo và đưa lên Website của Bộ Xây dựng. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

a) Tài liệu pháp lý: Bản sao có công chứng (chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này;

b) Danh sách đội ngũ giảng viên lập theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD và hợp đồng giảng dạy của từng giảng viên (đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hợp đồng phải có chấp thuận của Lãnh đạo cơ quan); Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) văn bằng của các giảng viên;

c) Chương trình, tài liệu giảng dạy chi tiết phù hợp với Chương trình khung và những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành;                       

d) Phiếu cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như: Người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, e-mail, website."

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 5, Phần I như sau: ''10 ngày trước khi tổ chức mỗi khoá đào tạo phải thông báo bằng văn bản các nội dung về: địa điểm, thời gian, số lượng học viên, giảng viên (kèm theo hợp đồng) tới Sở Xây dựng, nơi tổ chức đào tạo và Bộ Xây dựng".

5. Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 5, Phần I như sau: '' Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo kết quả đào tạo bao gồm các nội dung: Khoá đào tạo; Số lượng, danh sách học viên tham gia các khoá đào tạo, danh sách trích ngang (Họ tên, năm sinh, quê quán, ...); Số lượng học viên đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo về Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính và nơi tổ chức đào tạo".

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2, Chương I của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau: "Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được cơ quan cử đi học và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXĐ thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo Quy chế này; Việc hành nghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về công chức."

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực09/02/2009
Ngày công báo25/01/2009
Số công báoTừ số 77 đến số 78
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-BXD bổ sung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 17/2008/QĐ-BXD bổ sung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu17/2008/QĐ-BXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýCao Lại Quang
     Ngày ban hành31/12/2008
     Ngày hiệu lực09/02/2009
     Ngày công báo25/01/2009
     Số công báoTừ số 77 đến số 78
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-BXD bổ sung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-BXD bổ sung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD