Quyết định 428/QĐ-BXD

Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để bc);
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (đến ngày 31/3/2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 428 /QĐ-BXD ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

04/1999/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện

15/7/1999

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

2

Thông tư liên Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Bộ Xây dựng

10/TT-LB/BCA-BXD

về nguồn nước chữa cháy trong xây dựng, cải tạo khu đô thị mới, dân cư   

31/12/1994

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 04/2009/TT-BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an Hướng dẫn việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

3

Thông tư

10/2000/TT-BXD

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

08/08/2000

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

4

Thông tư

12/2000/TT-BXD

Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135

25/10/2000

Được thay thế bởi Thông tư 01 /2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006- 2010

5

Thông tư

05/2001/TT-BXD

Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

30/08/2001

Được thay thế bởi Thông tư 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

6

Thông tư liên tịch

01/2004/TTLT-BXD-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương.

16/01/2004

Được thay thể bởi Thông tư liên tịch số 20/2008/TT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng

7

Thông tư

01/2005/TT-BXD

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

21/1/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

8

Thông tư

02/2005/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

25/02/2005

Được thay thế bởi Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

9

Thông tư

03/2005/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

04/3/2005

Được thay thế bởi Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

10

Thông tư

04/2005/TT-BXD

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

01/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

11

Thông tư

05/2005/TT-BXD

Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

12/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

12

Thông tư

06/2005/TT-BXD

Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công

15/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

13

Thông tư

08/2005/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

06/5/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2007/ TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

14

Thông tư

09/2005/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.

06/5/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2007/ TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

15

Thông tư

11/2005/TT-BXD

Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

14/7/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

16

Thông tư

13/2005/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

05/8/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

17

Thông tư

14/2005/TT-BXD

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

10/8/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

18

Thông tư

15/2005/TT-BXD

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

19/8/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

19

Thông tư

17/2005/TT-BXD

Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

01/11/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

20

Thông tư

01/2006/TT-BXD

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

17/5/2006

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

21

Thông tư

05/2006/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

01/11/2006

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

22

Thông tư

02/2007/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

14/02/2007

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

23

Thông tư

05/2007/TT-BXD

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

25/7/2007

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

24

Thông tư

06/2007/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

25/7/2007

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

25

Thông tư

07/2007/TT-BXD

Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

25/7/2007

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

26

Thông tư

08/2007/TT-BXD

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

10/9/2007

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

27

Thông tư

05/2008/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

22/02/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

28

Thông tư

10/2008/TT-BXD

Hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

22/4/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

29

Thông tư

16/2008/TT-BXD

Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

11/9/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

30

Thông tư

18/2008/TT-BXD

Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

06/10/2008

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

31

Thông tư

01/2009/TT-BXD

Quy định một số nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.

25/02/2009

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

32

Thông tư

21/2009/TT-BXD

Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn

30/6/2009

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

33

Thông tư

40/2009/TT-BXD

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

09/12/2009

Được thay thế bởi Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

34

Quyết định

91/BXD-ĐT

Ban hành Quy chế hành nghề kiến trúc sư

16/4/1993

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

35

Quyết định

65/BXD-KHCN

Về việc ban hành “Quy chế công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”

22/3/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

36

Quyết định

23/2000/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

13/11/2000

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

37

Quyết định

17/2001/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị - Tập 1: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác”

07/8/2001

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc Ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị”

38

Quyết định

27/2001/QĐ-BXD

Ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

29/10/2001

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

39

Quyết định

32/2001/QĐ-BXD

Ban hành Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng

20/12/2001

Được thay thể bởi Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

40

Quyết định

39/2002/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Định mức dự toán môi trường đô thị - Tập 2: Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị”

30/12/2002

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc Ban hành “Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị”

41

Quyết định

06/2003/QĐ-BXD

Về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng

11/03/2003

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2006/QĐ-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chế Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng

42

Quyết định

10/2003/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

03/4/2003

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

43

Quyết định

27/2003/QĐ-HĐNTNN

Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

11/12/2003

Được thay thể bởi Quyết định số 04/2007/QĐ-BXD ngày 22/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

44

Quyết định

06/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

03/02/2005

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

45

Quyết định

09/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam”

7/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

46

Quyết định

12/2005/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

18/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

47

Quyết định

15/2005/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng.

25/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

48

Quyết định

31/2005/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

28/9/2005

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

49

Quyết định

24/2006/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

21/8/2006

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

50

Quyết định

35/2006/QĐ-BXD

Về việc bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

22/11/2006

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

51

Quyết định

01/2008/QĐ-BXD

Ban hành Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

01/02/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

52

Quyết định

06/2008/QĐ-BXD

Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

18/4/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

53

Quyết định

10/2008/QĐ-BXD

Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt.

25/6/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

54

Quyết định

15/2008/QĐ-BXD

Về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng

17/11/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

55

Quyết định

17/2008/QĐ-BXD

Về việc sửa đổi, bổ sung những nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

31/12/2008

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

56

Quyết định[1]

1857/QĐ-BXD

Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

29/9/2005

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

 


[1] Quyết định số 1857/QĐ-BXD là văn bản hành chính nhưng được cập nhật vào danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành vì được thay thế bởi Thông tư số 25/2009/TT-BXD

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 428/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu428/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2012
Ngày hiệu lực14/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 428/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu428/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýCao Lại Quang
       Ngày ban hành14/05/2012
       Ngày hiệu lực14/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 14/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực