Quyết định 17/2001/QĐ-BXD

Quyết định 17/2001/QĐ-BXD về tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 17/2001/QĐ-BXD tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 13/2007/QĐ-BXD Định mức dự toán thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị và được áp dụng kể từ ngày 08/05/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2001/QĐ-BXD tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2001/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
(TẬP I: CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/06/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành kèm theo Lệnh công bố số 02/CTN ngày 09/03/1998 của Chủ tịch nước;

Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

Để đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác vệ sinh môi trường đô thị;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)”.

Điều 2. Định mức dự toán nêu trên là căn cứ để lập kế hoạch, xây dựng đơn giá, dự toán và thanh quyết toán khối lượng công tác của chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị và có hiệu lực áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2001; thay thế cho các định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị đã được ban hành.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch Kiến trúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ.
- Ban Kinh tế Trung ương.
- Viện Kiểm sát tối cao.
- Toà án nhân dân tối cao.
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Như Điều 3.
- Lưu BXD, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Phần I

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị là định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng các công tác vệ sinh môi trường đô thị, như: thu gom, vận chuyn, xử lý rác; nạo vét hthống thoát nước đô thị; công viên cây xanh;...vv.

2. Trong tp I này quy định đnh mức của các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác; cụ thể là:

- Nhặt, quét gom rác trên đường và hè phố; với rác trên kênh, mương thoát nước;

- Thu gom, vận chuyn rác;

- Xử lý rác tại bãi chôn lấp;

- Và một số công việc khác như: Tưới nước rửa đường đô thị; duy trì nhà vsinh công cộng; chế biến một số sản phẩm từ rác phế thải.

3. Đnh mức dự toán này được xác lập trên các căn cứ sau:

- Quy trình công nghệ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác hiện đang áp dụng phổ biến ở các đô thị.

- Quyết định số 132/HĐBT ngày 05/5/1990 và một số quyết định khác của Hội đng Bộ trưởng, nay là Chính phủ về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị.

- Các tập định mức vệ sinh môi trường đô thị đã ban hành cho một số đô thị như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thành phố Vinh, thị xã Hà Giang,... v.v.

- Số liệu về tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất của các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường đô thị.

4. Nội dung định mức dự toán gồm:

a) Mức hao phí vật liệu: Là slượng vật liệu chính, vật liệu phụ (kể cả vật liệu luân chuyển, công cụ) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khi lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Slượng vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc này.

b) Mức hao phí nhân công: Là slượng ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khi lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, thu dọn hiện trường và vệ sinh phương tiện, cá nhân.

c) Mức hao phí xe máy thi công: Là slượng ca xe máy cn thiết (bao gồm các loại phương tiện, xe máy) trực tiếp sử dụng đhoàn thành một đơn vị khi lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

5. Kết cu của định mức gồm:

Định mức dự toán này quy định theo nhóm, loại công tác và đưc mã hóa thống nhất.

Mỗi định mức gồm các quy định về: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị smức và đơn vị tính phù hợp đthực hiện công việc đó.

6. Quy định áp dụng:

Định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác được áp dụng đxây dựng đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và thanh quyết toán các khối lượng công tác vệ sinh môi trường đô thcủa các đô thị trong cả nước từ loại I đến loi V.

Trường hợp những loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác mà yêu cu kỹ thuật và điều kiện thực hiện công việc khác với quy định trong tập định mức này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dựng hướng dẫn đxây dựng định mức và trình cấp có thẩm quyn ban hành áp dụng.

Phần II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Chương I

CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ VÀ VỚT RÁC TRÊN KÊNH, MƯƠNG THOÁT NƯỚC

MT1.01.00. CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY (từ 6 giờ đến 18 giờ)

Thnh phn công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao độngtrang bị bảo hộ lao động.

- Đy xe dọc tuyến đường nht hết các loi rác, các loại phế thi trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong cả ca làm việc.

- Vận chuyn, trung chuyển xe gom rác về đến địa điểm tp trung rác theo quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Điều kiện áp dng:

- Định mức này áp dụng cho một số tuyến phố của các đô thị có yêu cu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ)

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT1.01.00

Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ)

Vật liệu:

 

 

- Chổi tre 1,2m

cái

0,1150

- Chổi tre 0,8m

cái

0,2000

- Cán chi 1,2m

cái

0,0480

- Cán chổi 0,8m

cái

0,0190

- Xẻng xúc

cái

0,0190

- Cán xẻng

cái

0,0190

- Dây thép buộc chổi

kg

0,0096

- Xe gom rác

cái

0,0024

- Rổ bốc rác

cái

0,0400

- Khóa xe

cái

0,0008

- Xích xe gom

m

0,0080

- Thùng chứa rác vụn

cái

0,0400

Nhân công:

 

 

Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

2

Ghi chú: Bảng mức trên quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (từ loại I đến loi V).

+ Mức hao phí nhân công áp dụng cho đô thị loại I. Các đô thị khác loại I được điều chỉnh theo các hệ s sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ số K = 0,95

* Đô thị loại III và IV: điu chỉnh với hệ s K = 0,85

* Đô thị loại V: điều chỉnh với hệ sK = 0,8.

MT1.02.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG (SỬ DỤNG XE ĐẨY TAY, XE BA GÁC CẢI TIẾN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động (bao gồm: bảo hộ lao động, công cụ lao động, phương tiện thu gom);

- Di chuyển đến nơi làm việc;

- Quét rác trên đường ph, vỉa hè, gc cây, gom thành từng đng nhỏ;

- Quét cát triền lề, vỉa hè;

- Quét nước ứ đọng trên đường;

- Móc rác hàm ếch miệng cng, h ga;

- Thu gom rác đng trên đường ph, vỉa hè;

- Nhổ cỏ triền lvỉa hè; phát cây 2 bên vỉa hè nếu có;

- Hót xúc rác, cát vào xe đẩy tay;

- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới;

- Dọn sạch rác tại các địa điểm quy định sau khi chuyển rác sang xe cơ giới;

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác;

- Cất dụng cụ phương tiện vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào trước 6h00 sáng hôm sau.

- Định mức này áp dụng cho công tác quét, gom rác trên đường, hè phố bằng thủ công vi quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và lòng đường.

Bảng mức

Đơn vị tính: 10.000 m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lưng

MT1.02.00

Công tác quét, thu gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công

Vật liệu:

 

 

- Chổi

cây

0,49620

- Xẻng nhỏ hót rác (ky sắt)

cái

0,00510

- Xẻng

cái

0,00258

- Cuc bàn

cái

0,00026

- Xe ba gác cải tiến (hoặc xe đy tay)

chiếc

0,00084

-Thùng rác 660L (0TT0)

cái

0,00168

- Cúp

cái

0,00018

- Đèn bão

cái

0,00529

- Dầu

lít

0,19230

- Đề can phản quang

m

0,00264

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân: 4,5/7

công

1,58000

Ghi chú:

- Bng mức trên áp dụng cho quét, gom rác trên đường phố có cấp mt đường loại I. Đối với các loại đường, hè phố khác t định mức hao phí nhân công được điều chnh với các hệ số sau:

+ Đường phố có cấp mặt đường loại II: hệ số 1,2;

+ Đường phố có cấp mặt đường loại III: hệ số là 2,0;

+ Đường phố có cấp mặt đường loại IV: hệ số là 2,5;

+ Hè nhựa, láng xi măng: hệ số 1,0;

+ Hè bằng tấm đan bê tông, gạch con sâu: 1,2;

+ Hè sỏi rửa: 1,5;

+ Miệng hầm gas thoát nước: 5,0;

+ Hè đất cát: 5,0;

+ Hè đá chẻ: 3,0;

+ Chợ: 8,0;

- Đối với thùng rác nhựa 660 lít trong định mức tính cho: loại thùng nhựa 660 lít OTTO được phân bổ dần trong 48 tháng. Nếu dùng loại thùng nhựa 660 lít sản xuất trong nước được phân bổ dần trong 36 tháng (định mức là 0,001688 cái/10.000m2).

- Bảng mức trên đây quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (từ loại I đến loại V).

+ Mức hao phí nhân công áp dụng cho đô thị loại I, các đô thị khác được điều chỉnh theo các hệ số sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ số K = 0,95

* Đô thị loại III và IV: điều chỉnh với hệ s K = 0,85

* Đô thị loại V: điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

MT1.03.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG (SỬ DỤNG XE GOM RÁC ĐẨY TAY)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động (bao gồm: bảo hộ lao động, công cụ lao động, phương tiện thu gom);

- Di chuyển đến nơi làm việc;

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè;

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ;

- Quét nước ứ đọng trên đường;

- Hót xúc rác, cát vào xe gom rác đẩy tay;

- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới;

- Dọn sạch rác tại các điểm quy định sau khi chuyển rác sang xe cơ giới;

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác;

- Cất dụng cụ phương tiện vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Bảng mức trên áp dụng cho công tác quét, gom rác trên đường, hè phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 2 m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

Bảng mức

Đơn vị tính: 10.000 m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT1.03.00

Công tác quét, thu gom rác trên hè, đường phố bằng thcông

Vật liệu:

 

 

- Chổi tre 1,2m

cây

0,273

- Chổi tre 0,8m

cái

0,101

- Cán chổi 1,2m

cái

0,039

- Cán chổi 0,8m

cái

0,017

- Xẻng xúc

cái

0,017

- Cán xng

cái

0,017

- Dây thép buộc chổi

kg

0,008

- Xích xe gom rác

m

0,024

- Kẻng

cái

0,001

- Xe gom rác đẩy tay

cái

0,004

- Dao tông

cái

0,014

- Khóa

i

0,002

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân: 4,5/7

công

2,800

Ghi chú: Bảng mức trên đây quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (t loại I đến loại V)

+ Mức hao phí nhân công áp dụng cho đô th loi I, các đô thị khác được điu chnh theo các hệ ssau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ sK = 0,95

* Đô thị loại IIIIV; điều chỉnh với hệ sK = 0,85

* Đô th loại V: điu chỉnh với hệ sK = 0,80.

MT1.04.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Đt biển báo công tác. Dùng chổi (chổi xuể hoặc chổi lúa) quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m, vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Định mức này áp dụng cho các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

Bảng mức

Đơn vị tính: 1km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT1.04.00

Công tác duy trì vệ sinh dải phân cách

Vật liệu:

 

 

- Chổi xuể

cái

0,4505

- Cán chổi

cái

0,0273

- Xẻng

cái

0,0164

- Biển báo

cái

0,0050

- Cờ hiệu đỏ

cái

0,0100

- Xe gom rác

cái

0,0018

- Xích xe gom

m

0,0051

- Dao tông

cái

0,0005

- Khóa

cái

0,0009

- Dây thép buộc chổi

kg

0,0108

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

1,3

Ghi chú: Bng mức trên quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (từ loại I đến loại V).

+ Mức hao p nhân công áp dng cho đô thị loại I, các đô thị khác được điều chỉnh theo các hệ s sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ số K = 0,95

* Đô thị loại IIIIV: điu chỉnh với hệ sK = 0,85

* Đô thị loại V: điều chỉnh với hệ sK = 0,80.

MT1.05.00 CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3); bấm cỏ, nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có) và bấm cỏ vỉa hè.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT1.05.00

Công tác tua va hè, thu dọn phế thải gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

Vật liệu:

 

 

- Chổi tre 1,2m

cái

0,110

- Chổi tre 0,8m

cái

0,110

- Cán chổi 1,2m

cái

0,036

- Cán chổi 0,8m

cái

0,036

- Xẻng

cái

0,028

- Cuốc chim

cái

0,005

- Cuốc bàn

cái

0,005

- Dây thép buộc chổi

kg

0,005

- Xích xe gom rác

m

0,010

- Xe gom rác

cái

0,003

- Dao tông

cái

0,006

- Rổ tre

cái

0,024

- Khóa

cái

0,001

- Liềm

cái

0,006

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

1,2

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (từ loại I đến loại V).

+ Mức hao phí nhân công áp dng cho đô thị loại I, các đô thị khác được điu chỉnh theo các hệ s sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ số K = 0,95

* Đô thị loại III và IV: điều chỉnh với hệ sK = 0,85

* Đô thị loại V: điều chỉnh với hệ sK = 0,80.

MT1.06.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe gom dọc ngõ để thu rác nhà dân, gõ kẻng.

- Thu nhặt các túi rác 2 bên ngõ; Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí quy định.

- Đối với ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom; Dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.

- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về vệ sinh.

- Đảm bảo an toàn giao thông.

- Vsinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Điu kin áp dụng;

- Định mức này áp dụng cho các ngõ xóm có chiu rộng ≥ 1,5m.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Slượng

MT1.06.00

Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

Vật liệu:

 

 

- Chổi tre 1,2m

cái

0,1500

- Chổi tre 0,8m

cái

0,0560

- Cán chổi 1,2m

cái

0,0214

- Cán chổi 0,8m

cái

0,0093

- Xẻng

cái

0,0094

- Cán xẻng

cái

0,0094

- Dây thép buộc chổi

kg

0,0044

- Xích xe gom rác

m

0,0132

- Xe gom rác

cái

0,0022

- Dao tông

cái

0,0077

- Kẻng

cái

0,0060

- Khóa

cái

0,0010

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

2

Ghi chú: Bng mức trên quy định

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (t loại I đến loại V).

+ Mức hao phí nhân công áp dụng cho đô thị loại I, các đô thị khác được điều chỉnh theo các hệ s sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ sK = 0,95

* Đô thị loại III và IV: điu chỉnh với hệ s K = 0,85

* Đô thị loại V: điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

MT1.07.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC TỪ CÁC BỂ CHỨA RÁC VÀ XÚC RÁC ĐỔ ĐỐNG LÊN XE Ô TÔ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào rác từ bể chứa rác, xúc lên xe ô tô, quét dọn xung quanh hố rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Gom, xúc rác đổ bãi (đổ đống) lên xe ô tô. Xúc hết rác và quét dọn xung quanh bãi đổ rác.

- Vệ sinh, thu dọn dụng cụ, phương tiện.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Slượng

MT1.07.00

Công tác xúc rác từ các bể chứa rác và xúc rác đổ đống lên xe ô tô hoc vào thùng chứa rác

Vật liệu:

 

 

- Chổi tre 1,2m

cái

0,2980

- Cán chổi

cái

0,2000

- Xẻng xúc

cái

0,1440

- Cán xẻng, cào, đĩa

cái

0,2230

- Cào sắt

cái

0,0480

- Dĩa sắt

cái

0,0240

- Dây thép buộc chổi

kg

0,0048

- Dao tông

cái

0,0048

- Thùng cẩu

cái

0,0072

- Bạt phủ xe

i

0,0010

- Khóa hòm đồ

i

0,0048

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,80

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô th (từ loại I đến loại V).

+ Mức hao phí nhân công áp dụng cho đô thị loại I, các đô th khác được điều chỉnh theo các hệ s sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ sK = 0,95

* Đô thị loi III và IV: điều chỉnh với hệ sK= 0,85

* Đô th loại V: điều chỉnh với hệ sK = 0,80.

MT1.08.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG, ĐẤT VÀ CÁC PHẾ THẢI KHÁC (XÀ BẦN) BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Dùng cào, cuốc đất làm tơi đất và tiến hành xúc phế thải xây dựng, đất và các phế thải khác (xà bần) lên xe (xúc hết toàn bộ khối lượng đất giao hàng ngày). San gạt đất đều trên thùng xe. Phủ bạt kín thành xe và buộc bạt cẩn thận.

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.

- Vệ sinh, thu dọn dụng cụ, phương tiện.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Slượng

MT1.08.00

Công tác thu dọn đất thải, xúc lên ôtô

Vật liệu:

 

 

- Chổi tre 1,2m

cái

0,5920

- Cán chổi

cái

0,0290

- Xẻng

cái

0,0130

- Cán xẻng

cái

0,0130

- Cuốc chim

cái

0,0030

- Cuốc bàn

cái

0,0030

- Cào

cái

0,0070

- Dây thép buộc chổi

kg

0,0015

- Dao tông

cái

0,0030

- Bạt phủ xe

cái

0,0003

- Khóa

cái

0,0015

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,45

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định:

+ Mức hao phí vật liệu: áp dụng chung cho các đô thị (từ loi I đến loại V).

+ Mức hao phí nhân ng áp dng cho đô thị loại I, các đô thị khác được điu chỉnh theo các hệ s sau:

* Đô thị loại II: điều chỉnh với hệ số K = 0,95.

* Đô thị loi III và IV: điều chỉnh với hệ số K = 0,85.

* Đô thị loại V: điu chỉnh với hệ số K = 0,80.

MT1.09.00 CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN KÊNH, MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Kiểm tra phương tiện, máy móc, nhiên liệu và trang thiết bị lao động;

- Chuẩn bị bảo hộ cho cá nhân;

- Đưa tàu đến điểm xuất phát;

- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác;

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc cứ tiếp diễn;

- Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác khác đưa vào phương tiện chứa;

- Làm sạch túi lưới, các thao tác cứ tiếp diễn;

- Đưa tàu vbến đậu;

- Thu dọn, vệ sinh phương tin, giao thuyn cho người trực.

Điều kiện áp dụng:

- Thời gian làm việc vào ban ngày

Bảng mức

Đơn vị tính: 10.000m2 (diện tích mặt nước)

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Tầu

Ghe

MT1.09.00

Công tác vớt rác trên kênh, mương thoát nước bằng cơ giới

Vật liệu:

 

 

 

- Chổi

cây

0,00950

0,04274

- Sào tầm vông

cây

0,00475

0,02137

- Bồ cào tàu

cây

0,00950

0,02137

- Xô

cái

0,00237

0,01068

- Phao tròn tàu

cái

0,00297

0,00801

- Phao bảo vệ tàu

cái

0,00119

0,00534

- Vợt vớt rác

cây

0,00237

0,01068

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,00475

0,02137

- Dây chão (dây gân)

kg

0,00237

0,01068

- Sọt tre loại to (cần xé)

cái

0,03561

0,16026

- Túi lưới

cái

0,01425

 

- Đèn pha

cái

0,00119

 

- Acquy

cái

0,00119

 

- Thùng chứa rác

cái

0,00198

 

Nhân công:

 

 

 

- Công nhân điều khiển tàu: cấp bậc thợ 1,5/2

công

0,185

 

- Lao động phổ thông: cấp bậc thợ 4,5/7

công

0,741

2,500

y thi công:

 

 

 

- Tàu công suất 24CV

ca

0,185

 

- Ghe công suất 4CV

ca

 

0,833

 

1

2

Chương II

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, RÁC Y TẾ, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG ...) BẰNG CƠ GIỚI

MT2.01.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP NHỎ VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Nạp rác từ xe thô sơ vào máng ép, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điu khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đy xe;

- Điu khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác lại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điu kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép 2 tấn; 4 tấn.

- Cự ly thu gom bình quân là 11,56km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Xe ép 2 tấn

Xe ép 4 tấn

MT2.01.00

Công tác thu gom, vận chuyn rác sinh hoạt bằng xe ép nhỏ về trạm trung chuyển

Vật liệu, công cụ:

 

 

 

- Xẻng

cái

0,0006

0,0006

- Xẻng nhỏ hót rác (ky st)

cái

0,0006

0,0006

- Cào sắt (nĩa)

cái

0,0006

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

0,0152

- Máng hứng

cái

0,0007

0,00035

Nhân công:

 

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,2000

0,1250

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,4000

0,2500

Máy thi công:

 

 

 

- Xe ép rác

ca

0,2000

0,1250

 

1

2

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 11,56km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chnh với các hệ số sau:

Cự ly bình quân

Hệ số (K)

5 km

0,81

8 km

0,89

13 km

1,04

15 km

1,10

17 km

1,15

MT2.02.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC TỪ THÙNG BÊN ĐƯỜNG VTRẠM TRUNG CHUYN

MT2.02.01 XE ÉP RÁC LOẠI 1,2 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đy xe;

- Điu khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép rác 1,2 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 10km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.02.01

Công tác thu gom rác từ thùng bên đường về trạm trung chuyển

Vật liệu:

 

 

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

- Thùng rác nhựa 240 lít

cái

0,0044

- Nước Javel

lít

1,1596

- Giẻ lau

kg

0,0353

- Thuốc xịt

lít

0,0151

Nhân công:

 

 

- Công nhân điu khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,278

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,556

Máy thi công:

 

 

- Xe ép rác loại 1,2 tấn

ca

0,278

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân từ 10km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

6 km

0,77

8 km

0,89

12 km

1,11

14 km

1,23

MT2.02.02 XE ÉP RÁC LOẠI 2 TN

Thành phần công việc.

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, thao tác nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điu khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp din đến lúc đy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép 2 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 12,5km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.02.02

Công tác thu gom rác từ thùng bên đường vtrạm trung chuyển

Vật liệu:

 

 

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

- Thùng rác nha

cái

0,0044

- Nước Javel

lít

1,1596

- Giẻ lau

kg

0,0353

- Thuốc xịt

lít

0,0151

Nhân công;

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,217

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,435

Máy thi công:

 

 

- Xe ép rác loại 2 tn

ca

0,217

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 12,5km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

8 km

0,82

10 km

0,90

14 km

1,06

16 km

1,14

MT2.02.03 XE ÉP RÁC LOẠI 4 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, thao tác nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép 4 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 14km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.02.03

Công tác thu gom rác từ thùng bên đường vtrạm trung chuyển

Vật liệu:

 

 

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

- Thùng rác nha

cái

0,0044

- Nước Javel

lít

1,1596

- Giẻ lau

kg

0,0353

- Thuốc xịt

lít

0,0151

Nhân công;

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,152

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,303

Máy thi công:

 

 

- Xe ép rác loại 4 tn

ca

0,152

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 14km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

10 km

0,88

12 km

0,94

16 km

1,06

18 km

1,12

MT2.02.04 XE ÉP RÁC LOẠI 7 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, thao tác nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điu khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điu khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép 7 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 16km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.02.04

Công tác thu gom rác từ thùng bên đường vtrạm trung chuyển

Vật liệu:

 

 

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

- Thùng rác nha

cái

0,0022

- Nước Javel

lít

1,1596

- Giẻ lau

kg

0,0353

- Thuốc xịt

lít

0,0151

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bp 2/3

công

0,1190

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,3571

Máy thi công:

 

 

- Xe ép rác loại 7 tn

ca

0,1190

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 16km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

12 km

0,90

14 km

0,95

18 km

1,05

20 km

1,10

MT2.03.00 CÔNG TÁC BẢO QUẢN, VỆ SINH THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến các điểm đặt thùng;

- Nhặt rác rơi vãi bỏ vào thùng, kéo thùng về đúng vị trí (nếu bị đẩy đi nơi khác);

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng;

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng, công việc cứ tiếp tục đến hết ca làm việc;

- Hết ca vệ sinh phương tiện.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện là xe đạp

Bng mức

Đơn vị tính: 100 thùng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.03.00

Công tác bảo quản, vệ sinh thùng

Vật liệu:

 

 

- Xe đạp

xe

0,0032

- Thùng nhựa 20 lít đựng nước

cái

0,0253

- Ky

cái

0,0046

- Chổi

cái

0,1000

- Bàn chải cước

cái

0,4167

- Nước Javel

lít

0,3200

- Giẻ lau

kg

0,0980

- Xà bông

kg

0,0980

- Thuốc xịt

lít

0,4200

Nhân công:

 

 

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

1,9000

MT2.04.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ, RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM CHUYỂN ĐẾN KHU XỬ LÝ

MT2.04.01 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng từ kho chứa của các bệnh viện, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe, kéo thùng trống trở lại vào kho;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điu khiển xe đến khu xử lý;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép 2 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 28,5km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.04.01

Công tác thu gom rác sinh hoạt của các cơ sở y tế

Vật liệu:

 

 

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

- Thùng rác nha

cái

0,0044

- Nước Javel

lít

1,1596

- Giẻ lau

kg

0,0353

- Thuốc xịt

lít

0,0151

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,357

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,714

Máy thi công:

 

 

- Xe ép rác loại 2 tn

ca

0,357

MT2.04.02 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG THÙNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Lao động phổ thông chuyển các thùng rác y tế, rác bệnh phẩm ra ngoài cn xác định khối lượng. Sau đó chuyển thùng nhựa sạch từ trên xe đổi vào vị trí cũ;

- Tiếp tục các thao tác đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm;

- Điều khiển xe đến bệnh viện kế tiếp, công việc cứ tiếp tục cho đến khi đầy xe;

- Lái xe điu khiển xe về trung tâm xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho ghi sổ số lượng, khối lượng;

- Công việc tiếp tục theo điều độ chung đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe tải thùng kín ≤ 1,5 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 65km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.04.02

Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế và bệnh phẩm bằng thùng nhựa

Vật liệu:

 

 

- Bao nilon

cái

28,5714

- Bao tay cao su

đôi

55,8140

- Alcool

lít

0,6202

- Nước javel

lít

4,6512

- Xà bông rửa thùng

kg

0,0213

- Xà bông tắm

kg

0,3101

- ng

đôi

0,0323

- Nước rửa xe

m3

0,7725

- Thùng rác nhựa

cái

0,0331

- Nước rửa thùng

m3

5,7143

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

2,326

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

4,651

- Thợ sửa chữa cơ khí: bậc 5/7

công

0,465

Máy thi công:

 

 

- Xe tải thùng kín ≤ 1,5 tấn

ca

2,326

MT2.04.03 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG THÙNG CARTON

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm ly rác;

- Lao động phổ thông dán thùng, mở thùng rác y tế, bệnh phẩm đưa vào thùng carton;

- Dán thùng carton, đưa lên bàn cân, cân ghi số liệu sau đó đưa lên thùng xe;

- Tiếp tục các thao tác đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm;

- Điu khiển xe đến bệnh viện kế tiếp, công việc cứ tiếp tục cho đến khi đy xe;

- Lái xe điều khiển xe vtrung tâm xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho ghi sổ số lượng, khi lượng;

- Công việc tiếp tục theo điều độ chung đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe tải thùng kín ≤ 1,5 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 65km.

Bng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác y tế, bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.04.03

Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế bệnh phm bằng thùng carton

Vật liệu:

 

 

- Bao ni lon

cái

117,2529

- Bao tay cao su

đôi

80,4020

- Alcool

lít

1,1167

- Nước javel

lít

6,7002

- Xà bông

kg

0,2233

- Băng keo

m

351,7824

- Nước rửa xe

lít

670,0168

- Thùng rác nhựa 240 lít

cái

0,0030

- Thùng carton

cái

117,2529

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

2,792

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

5,583

Máy thi công:

 

 

- Xe tải thùng kín ≤ 1,5 tấn

ca

2,792

MT2.05.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC CẶN, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG...) BẰNG XE TẢI LOẠI 1,2 TẤN; 2 TẤN VÀ 4 TẤN VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm có rác cặn, xà bn được thông báo;

- Tài xế cùng lao động phổ thông bắt đầu xúc rác cặn, xà bần vào cần xé đưa lên thùng xe;

- Thu gom, quét dọn rác cặn, xà bần rơi vãi lên xe;

- Điu khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- San, cào, tém rác cặn xà bần trên thùng xe, phủ lưới, buc dây;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe tải loại 1,2 tấn; 2 tấn và 4 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 13km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Xe tải 1,2 tấn

Xe tải 2 tấn

Xe tải 4 tấn

MT2.05.00

Công tác thu gom xà bần bằng xe tải loại 1,2 tấn; 2 tn và 4 tn về trạm trung chuyển

Vật liệu:

 

 

 

 

- Xẻng to

cái

0,0008

0,0008

0,0008

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0008

0,0008

0,0008

- Cào sắt (nĩa)

cái

0,0008

0,0008

0,0008

- Chổi

cái

0,0200

0,0200

0,0200

- Sọt tre lớn (cần xé)

cái

0,0010

0,0010

0,0010

- Lưới

m2

0,0391

0,0423

0,0563

- Dây buộc

m

0,7825

0,9296

1,4648

Nhân công:

 

 

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,278

0,167

0,125

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,670

0,670

0,670

Máy thi công:

 

 

 

 

- Xe tải

ca

0,278

0,167

0,125

 

1

2

3

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân từ 13km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly bình quân

Hệ số (K)

Xe 1,2 tấn và xe 2 tấn

Xe 4 tấn

8km

0,82

0,85

10km

0,89

0,91

15km

1,07

1,05

17km

1,14

1,11

MT2.06.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG ...) BẰNG CƠ GIỚI

MT2.06.01 CÔNG TÁC XÚC RÁC BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm xúc rác;

- Lái xe xúc điều khiển, tém gọn lượng rác vào điểm tập trung trong trạm;

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe;

- Lái xe xúc điều khiển gàu xúc ém rác trên thùng tải ben;

- Tiếp tục xúc cho đến lúc đầy xe, tém dọn rác rơi vãi vào điểm tập trung;

- Công việc cứ tiếp tục cho từng tải ben chờ sẵn đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện xúc là xe xúc;

- Định mức năng suất của máy xúc là 16 tấn/giờ.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.06.01

Công tác xúc rác sinh hoạt bằng cơ giới

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển máy xúc: cấp bậc bình quân 5/7

công

0,0089

- Công nhân kỹ thuật: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,0089

- Công nhân phc vụ khác: cấp bậc bình quân 3,5/7

công

0,0507

Máy thi công:

 

 

- Xe xúc 16 tn giờ

ca

0,0089

MT2.06.02 CÔNG TÁC XÚC XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG ...) BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm xúc xà bần;

- Lái xe xúc điều khiển, tém gọn lượng xà bần vào điểm tập trung trong trạm;

- Xúc xà bần lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe;

- Công việc cứ tiếp tục cho từng tải ben chờ sn đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện xúc là xe xúc;

- Định mức năng suất của máy xúc 20 tấn/giờ.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn xà bần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.06.02

Công tác xúc xà bần sinh hoạt bằng cơ giới

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển máy xúc: cấp bậc bình quân 5/7

công

0,0071

- Công nhân kỹ thuật: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,0071

- Công nhân phc vụ khác: cấp bậc bình quân 3,5/7

công

0,1287

Máy thi công:

 

 

- Xe xúc 20 tn giờ

ca

0,0071

MT2.06.03 CÔNG TÁC XÚC RÁC CẶN, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG ...) DỌN QUANG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm xúc rác cặn, xà bần;

- Lái xe xúc điều khiển xúc xà bần lên xe cho đến khi hết lượng xà bần ở điểm đó;

- Điều khiển xe đến điểm xà bần kế tiếp, công việc tiếp tục cho đến lúc đầy xe;

- Tiếp tục theo sự điều độ công việc cho đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện xúc là xe xúc;

- Định mức năng suất của máy xúc 16 tấn/giờ.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác cặn, xà bần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.06.03

Công tác xúc rác cặn, xà bn dọn quang bằng cơ giới

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển máy xúc: cấp bậc bình quân 5/7

công

0,0125

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,0125

Máy thi công:

 

 

- Xe xúc 16 tn giờ

ca

0,0125

MT2.07.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC, PHẾ THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN) BẰNG XE TẢI TỪ TRẠM TRUNG CHUYỂN ĐẾN KHU XỬ LÝ

MT2.07.01 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Sau khi đầy rác, lao động phổ thông cào, tém trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Lái xe điều khiển xe đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điu khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điu khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khối lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải 7 - 10 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 21,4 km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loai công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Xe 7 tấn

Xe 10 tấn

MT2.07.01

Công tác vận chuyển rác từ trạm trung chuyển đến khu xử lý

Vật liệu:

 

 

 

- Xẻng

cái

0,0008

0,0008

- Cào sắt (nĩa)

cái

0,0008

0,0008

- Chổi

cái

0,0200

0,0200

- Lưi đậy

m2

0,0229

0,0220

- Dây buộc

m

0,6401

0,6200

Nhân công:

 

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,0600

0,0560

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,0600

0,0560

Máy thi công:

 

 

 

- Xe tải

ca

0,0600

0,0560

 

1

2

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly vận chuyển bình quân là 21,4km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ ssau:

Cự ly bình quân

Hệ số (K)

16 km

0,83

18 km

0,89

23 km

1,05

25 km

1,11

MT2.07.02 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy xà bần;

- Sau khi đầy xà bần, lao động phổ thông cào, tém trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Lái xe điều khiển xe đến khu xử lý, chạy qua cu cân xác định tải trọng;

- Điều khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điều khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khi lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải 7 tấn; 10 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 18,7 km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn xà bần

Mã hiệu

Loai công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Xe 7 tấn

Xe 10 tấn

MT2.07.02

Công tác vận chuyển rác từ trạm trung chuyển đến khu xử lý

Vật liệu:

 

 

 

- Xẻng

cái

0,0008

0,0008

- Cào sắt (nĩa)

cái

0,0008

0,0008

- Chổi

cái

0,0200

0,0200

- Lưi đậy

m2

0,0229

0,0220

- Dây buộc

m

0,6401

0,6200

Nhân công:

 

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,0500

0,0460

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,0500

0,0460

Máy thi công:

 

 

 

- Xe tải

ca

0,0500

0,0460

 

1

2

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly vận chuyển bình quân là 18,7km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ ssau:

Cự ly bình quân

Hệ số (K)

15km

0,87

20 km

1,04

22 km

1,11

24 km

1,17

MT2.07.03 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC CẶN, PHẾ THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN...) DỌN QUANG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Sau khi đầy rác cặn, xà bần, lao động phổ thông cào, vun gọn trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Lái xe điều khiển xe đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điều khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điu khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khi lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe theo sự điều độ của tổ trưởng tổ sản xuất, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải 7 - 10 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 23 km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác, xà bần

Mã hiệu

Loai công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Xe 7 tấn

Xe 10 tấn

MT2.07.03

Công tác vận chuyển dọn quang rác, xà bần chuyển đến khu xử lý

Vật liệu:

 

 

 

- Xẻng

cái

0,0008

0,0008

- Nĩa

cái

0,0008

0,0008

- Chổi

cái

0,0200

0,0200

- Cần xé (sọt tre lớn)

 

0,0010

0,0010

- Lưi đậy

m2

0,0229

0,0220

- Dây buộc

m

0,6401

0,6200

Nhân công:

 

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,0720

0,0680

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,0720

0,0680

Máy thi công:

 

 

 

- Xe tải

ca

0,0720

0,0680

 

1

2

MT2.08.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP KÍN CHUYỂN ĐẾN KHU XỬ LÝ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Lái xe và lao động phổ thông phối hợp nạp rác từ các xe thô sơ hoặc các thùng chứa 240 lít, 660 lít;

- Công việc cứ tiếp tục cho đến khi đầy thùng ép;

- Lái xe điều khiển xe thùng ép rác kín đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điu khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điều khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khi lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe theo sự điều độ của tổ trưng tổ sản xuất, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vn chuyển là xe tải chở thùng rác ép kín (xe hooklip);

- Cự ly thu gom bình quân là 29,5 km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.08.00

Công tác thu gom thùng ép rác kín chuyn đến khu xử lý

Vật liệu:

 

 

- Thùng rác nhựa 660 lít

cái

0,0022

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,0006

- Chổi

cái

0,0152

- Máng hứng

cái

0,0002

- Nưc Javel

lít

1,1596

- Giẻ lau

kg

0,0353

- Thuốc xịt

lít

0,0151

- Nước rửa thùng, rửa xe

m3

0,2000

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,0714

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,2143

- Công nhân phục vụ khác: cấp bậc bình quân 3,5/7

công

0,1500

Máy thi công:

 

 

- Xe hooklip

ca

0,0714

MT2.09.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP CHUYỂN THẲNG ĐẾN BÃI RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm ly rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, thao tác nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Cán và đổ rác tại bãi đổ của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe ép có tải trọng từ 2 tấn - 10 lấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 22,5 km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.09.00

Công tác thu gom rác thùng chuyển đến khu xử lý

Vật liệu:

 

 

 

 

- Thùng rác nhựa 660 lít

cái

 

0,0022

 

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

 

0,0006

 

- Chổi

cái

 

0,0152

 

- Máng hứng

cái

 

0,0714

 

- Nước Javel

lít

 

0,0002

 

- Giẻ lau

kg

 

0,0353

 

- Thuốc xịt

lít

 

0,0151

 

- Nước rửa thùng

m

 

0,2000

 

 

 

2 tấn

5 tấn

7 tấn

10 tấn

Nhân công:

 

 

 

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,1477

0,0985

0,0758

0,0558

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,4431

0,2954

0,2273

0,2000

Máy thi công:

 

 

 

 

 

- Xe ép

ca

0,1477

0,0985

0,0758

0,0558

 

1

2

3

4

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 22,5 km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đi thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly bình quân

Hệ số (K)

18 km

0,92

20 km

0,94

24 km

1,03

26 km

1,08

28 km

1,12

32 km

1,18

35 km

1,22

40 km

1,30

MT2.10.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE CHUYÊN DÙNG CHỞ RÁC 4 TẤN ĐẾN BÃI RÁC VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN LÀ 62KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kiểm tra hệ thống điều khiển chuyên dùng của xe;

- Móc cẩu vào xe gom rác, hỗ trợ để cẩu rác lên xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi;

- Phủ bạt khi đầy rác, tháo bạt khi đổ rác tại bãi;

- Htrợ hệ thống điều khiển chuyên dùng khi đổ rác. Cào gỡ rác khi mắc, kẹt rác;

- Cân và đổ rác tại bãi rác;

- Vệ sinh phương tiện, dụng cụ.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tin vận chuyển là xe chuyên dùng chở rác 4 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 62 km.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT2.10.00

Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe chuyên dùng chở rác 4 tấn đến bãi đổ rác: cự li bình quân 62km

Vật liệu:

 

 

- Xẻng

cái

0,0004

- Cán xẻng

cái

0,0006

- Chổi 0,8m

cái

0,0150

- Cán chổi

cái

0,0080

- Dây thép buộc chổi

m

0,0010

- Bạt phủ xe

m2

0,0010

Nhân công:

 

 

- Công nhân điều khiển xe: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,2200

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,2200

Máy thi công:

 

 

- Xe chuyên dùng chrác 4 tấn

ca

0,2200

Chương III

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC VỚI KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN VÀ CÔNG SUẤT BÃI < 200 TẤN/NGÀY

Thành phn công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao đng.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết rác.

- Dùng cào san rác cục bộ để làm gọn bãi.

- Dùng vôi và một vài hóa chất để trừ muỗi.

- San ủi rác khi các điểm đỗ đã đầy.

- Vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT3.01.00

Công tác xử lý, san ủi rác với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi < 200 tấn/ngày

Vật liệu:

 

 

- Vôi

tấn

0,00026

- Đất chôn lấp

m3

0,10000

- Thuốc diệt rui

lít

0,00041

- FM thứ cấp

lít

0,10000

- Bokashi

kg

0,23500

- Nước chống bụi

m3

0,10000

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,05000

Máy thi công:

 

 

- Máy ủi C100 hoặc PT75

ca

0,05000

MT3.02.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN VÀ CÔNG SUẤT BÃI TỪ 200 TẤN/NGÀY ĐẾN < 500 TẤN/NGÀY

Thành phn công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, công cụ lao động và trang bphòng hộ lao động).

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi rác, chi dẫn các xe đổ rác vào bãi đổ từ ngoài vào trong.

- Dùng cào 3 răng hỗ trợ cào rác từ trên xe, dùng xẻng hỗ trợ cào đất từ trên xe đảm bảo cho xe khi ra khỏi khu vực đổ không còn chất thải trên xe ô tô. Xi nhan cho xe ra khi bãi đảm bảo không gây ra ùn tc và sa ly.

- Các xe ủi san rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén rác để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác không gây ùn tc và đảm bảo độ nén chắc. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa nền đường để xe vào bãi an toàn, xe ít bị lún lệch, sa lầy, ...

- Tiến hành san ủi đất (có thể dùng cả đất thải xây dựng) phủ kín mặt bàn thải rác thải vừa đổ và tiến hành đầm, nén trước khi đổ lớp khác lên phía trên.

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, ltrên toàn khu vực bãi. Khơi rãnh thoát nước. Đắp lại bờ rác khi bị sạt lở.

- Lĩnh, vận chuyển vôi bột, thuốc trừ sâu, ruồi, muỗi. Rắc vôi bột phủ lên mặt bãi nơi mới đổ rác. Sau mỗi ca làm việc. Phun thuốc trừ ruồi, muỗi.

- Nht rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi. Tưới cây, duy trì cây xanh xung quanh bãi.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về địa điểm quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m.

- Sử dụng một số hóa chất thông thường để xử lý.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Slượng

MT3.02.00

Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi từ 200tấn/ngày đến < 500 tấn/ngày

Vật liệu:

 

 

- EM thứ cấp

lít

0,60000

- Bokashi

kg

0,34500

- Hóa chất diệt ruồi

lít

0,00041

- Tưới nước chống bụi

m3

0,10000

- Xẻng

cái

0,00120

- Cán xẻng, cán cuốc

cái

0,00240

- Cào sắt

cái

0,00070

- Cuốc bàn

cái

0,00050

- Khóa hòm đồ

cái

0,00050

- Cuốc chim

cái

0,00024

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

0,06000

Máy thi công:

 

 

- Máy ủi (170 CV)

ca

0,00250

- Ô tô (tưới nước)

ca

0,00200

- Máy bơm chạy xăng (phun thuốc muỗi)

ca

0,00100

MT3.03.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN VÀ CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 3.000 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhn công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, máy, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động).

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi rác, hệ thống điện chiếu sáng, kiểm tra loại rác, hướng dẫn xe rác vào bãi đổ và rời khỏi bãi đổ; Giữ gìn trật tự sdân nhặt phế liệu để xe máy hoạt động an toàn.

- Các xe san ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén rác để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác không gây ùn tắc và đảm bảo độ nén chặt. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành sửa chữa mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa nền đường tạm, bãi đổ tạm để xe vào bãi an toàn, xe ít bị lún lệch, sa lầy,...

- Tiến hành đào, vận chuyển đất, san ủi, đầm nén phủ kín mặt rác một lớp đất và làm đường tạm, bãi đổ tạm.

- Kiểm tra duy tu các khu vực bị lún, sụp trên toàn bộ khu vực. Khơi mương thoát nước. Đắp lại các ô rác cũ, talus bị sạt lở.

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi và xịt nước chống bụi hàng ngày theo quy trình.

- Lĩnh, vận chuyển vôi bột, thuốc trừ sâu, ruồi muỗi. Rắc vôi bột lên các chân ô rác. Phun thuốc diệt ruồi muỗi hàng ngày.

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về điểm quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất từ 2,5m - 3m.

- Độ dày lớp đất phủ từ 0,5m - 0,7m.

- Sử dụng nguồn đất phủ tại chỗ.

- Sử dụng một số hóa chất thông thường để xử lý.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT3.03.00

Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp với kỹ thut đơn giản và công suất từ 500tấn/ngày đến 3.000 lấn/ngày

Vật liệu:

 

 

- Đất

m3

0,33000

- Hóa chất diệt rui

lít

0,00060

- Sumithion 50EL

lít

0,00057

- EM thứ cấp

lít

0,60000

- Bokashi

kg

0,20000

- Permethin

lít

0,00035

- Basudin 40ND

lít

0,00071

- DDVP

lít

0,00076

- Ống tưới EM

m

0,00026

- Phụ kiện ống tưới

%

15,00000

- ng PVC O200

m

0,00043

- Ống PVC O150

m

0,00015

- Ống PVC O114

m

0,00003

- Ống PVC O90

m

0,00004

- Phụ kiện ống PVC

%

15,00000

- Điện

kw

0,06000

- Chổi tre

cây

0,00079

- Bóng đèn 2,5V

cái

0,00478

- Đèn pin

cái

0,00014

- Pin đại

cục

0,00026

- Xe ba gác

cái

0,00001

- Xẻng nhỏ (ky sắt)

cái

0,00079

- Xẻng

cái

0,00120

- Cán xẻng, cán cuc

cái

0,00240

- Cào sắt

cái

0,00070

- Cuốc bàn

cái

0,00050

- Cuốc chim

cái

0,00024

Nhân công:

 

 

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,04710

- Công nhân phục vụ khác: cấp bậc bình quân 3,5/7

công

0,03925

- Công nhân điều khiển máy ủi, xe xúc, máy đào: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,02016

- Công nhân điều khiển xe ô tô các loại: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,00604

Máy thi công:

 

 

- Máy ủi 170 CV

ca

0,00520

- Máy ủi 140 CV

ca

0,00276

- Máy ủi 110 CV

ca

0,00015

- Máy ủi 0,8m3

ca

0,00107

- Ô tô 10 tấn

ca

0,00198

- Xe bồn 16m3

ca

0,00203

- Xe xúc 1,65m3

ca

0,00040

- Bơm xăng 3CV

ca

0,00100

MT3.04.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH VỚI CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1.500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động).

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi rác, chỉ dẫn các xe đổ rác vào bãi đổ từ ngoài vào trong.

- Dùng cào 3 răng hỗ trợ cào rác từ trên xe, dùng xẻng hỗ trợ cào đất từ trên xe đảm bảo cho xe khi ra khỏi khu vc đổ không còn chất thải trên xe ô tô. Xi nhan cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ra ùn tắc và sa lầy.

- Các xe ủi san rác từ các đống thành bãi phng và đầm nén rác để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác không gây ùn tắc và đảm bảo độ nén chắc. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa nền đường để xe vào bãi an toàn, xe ít bị lún lệch, sa lầy,...

- Tiến hành san ủi đất (có thể dùng cả đất thải xây dựng) phủ kín mặt bàn thải rác thải vừa đổ và tiến hành đầm, nén trước khi đổ lp khác lên phía trên.

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi. Khơi rãnh thoát nước. Đắp lại bờ rác khi bị sạt lở.

- Lĩnh, vận chuyển vôi bột, thuốc trừ sâu, ruồi, muỗi, EM thứ cấp, Bokashi. Rắc vôi bột phủ lên mặt bãi nơi mới đổ rác. Sau mỗi ca làm việc. Phun thuốc trừ ruồi, muỗi.

- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi. Tưới cây, duy trì cây xanh xung quanh bãi.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, tp kết về địa điểm quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m.

- Sử dụng một số hóa chất thông thường để xử lý.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Slượng

MT3.04.00

Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh với yêu cầu kỹ thuật cao và công suất bãi từ 500tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày

Vật liệu:

 

 

- EM thứ cấp

lít

0,60000

- Bokashi

kg

0,24600

- Hóa chất diệt ruồi

lít

0,00060

- Permethin

lít

0,00040

- Hóa chất DDVP

lít

0,00086

- Badusin 40DC

lít

0,00016

- Sumithion 50EL

lít

0,00050

- Tưới nước chống bụi

m3

0,06000

- Đất ph bãi hàng ngày

m3

0,15000

- Xẻng

cái

0,00120

- Cán xẻng, cán cuốc

cái

0,00240

- Cào sắt

cái

0,00070

- Cuốc bàn

cái

0,00050

- Khóa hòm đồ

cái

0,00050

- Cuốc chim

cái

0,00024

Nhân công:

 

 

- Bc thợ bình quân 4,5/7

công

0,08000

Máy thi công:

 

 

- Máy ủi (170 CV)

ca

0,00250

- Ô tô (tưới nước) 6m3

ca

0,00200

- Máy bơm chạy xăng 3CV (phun thuốc muỗi)

ca

0,00100

- Máy bơm nước chạy điện 5,0kW (tưới EM)

ca

0,00050

MT3.05.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN) TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT < 500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, máy, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động).

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi đổ, hệ thống điện chiếu sáng, kiểm tra loại xà bần, hướng dẫn xe rác vào bãi đổ và rời khỏi bãi đổ an toàn.

- Các xe ủi xà bn vun thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ không gây ùn tắc. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành sa chữa mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa đường ra vào để xe vào bãi an toàn, ít bị lún lệch sa lầy,...

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày.

- Rửa đường, quốc lộ (tỉnh lộ) trong phạm vi xe ra vào bãi đổ theo quy trình.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về địa điểm quy định.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT3.05.00

Công tác xử lý xà bần tại bãi chôn lấp với công suất < 500 tấn/ngày

Vật liệu:

 

 

- Điện

kW

0,01700

Nhân công:

 

 

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,03900

- Công nhân phục vụ khác: cấp bậc bình quân 3,5/7

công

0,01021

- Công nhân điều khiển máy ủi, xe xúc, máy đào: cấp bậc bình quân 4/7

công

0,00370

- Công nhân điều khiển xe ô tô các loại: cấp bậc bình quân 2/3

công

0,00380

Máy thi công:

 

 

- Máy ủi 140 CV

ca

0,00185

- Xe bồn nước 16m3

ca

0,00190

Chương IV

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TĐỐT BẰNG CỦI (LÒ THỦ CÔNG)

Thành phần công việc:

* Đốt rác y tế, bệnh phẩm

- Bốc xếp thùng carton chứa rác y tế, bệnh phẩm trong kho chứa chuyển đến lò đốt;

- Lần lượt xếp vào buồng đốt, tạt dầu lửa vào củi, đóng kín các cửa lò, châm lửa;

- Sau khi rác y tế, bệnh phẩm cháy hết, xịt nước vào lò để làm nguội;

- Cào tro ra ngoài, đổ tro vào thùng tole. Tiếp tục ca đốt khác.

* Chôn tro

- Tưới nước tro làm nguội, chất lên xe chuyển đến bãi chôn lấp;

- Đào hố chôn, rắc vôi, cho tro vào bao nilon đặt xuống hố chôn, lấp đất, đóng cọc mốc;

- Công việc cứ tiếp tục đến hết ca làm việc, vệ sinh phương tiện.

Điều kiện áp dụng:

- Lò đốt rác y tế;

- Một ca đốt được 25 thùng carton/lò.

Bảng mức

Đơn vị tính: 01 tấn rác y tế

Mã hiệu

Loại cộng tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT4.01.00

Công tác xử lý rác y tế đốt bằng củi

Vật liệu:

 

 

- Củi

m3

4,2222

- Dầu lửa

lít

14,0187

- Bao nilon

cái

10,0000

- Xe ba gác (xe/năm)

xe

3,0000

- Thùng chứa tro (thùng/năm)

cái

8,0000

Nhân công:

 

 

- Công nhân phổ thông: cấp bậc bình quân 4/7

công

14,3333

MT4.02.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, RÁC BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GAZ

Thành phần công việc:

* Đốt rác y tế, bệnh phẩm

- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.

- Chuyển thùng nhựa chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt.

- Vận hành hệ thống nâng cặp thùng đổ rác y tế vào buồng nạp của lò.

- Rửa các thùng chứa rác và đưa vào vị trí quy định.

- Theo dõi, nạp hóa chất đầy đủ vào phễu để x lý khói.

- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt đợt tiếp theo.

- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò đốt.

* Chôn tro

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang.

- Đào hố chôn; lót tấm ny lon chống thấm; rắc vôi bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.

- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

MT4.02.00

Công tác xử lý rác y tế, rác bệnh phẩm bằng lò gaz

Vật liệu:

 

 

- Gaz

kg

202,0000

- Đin

kWh

199,1000

- Nước

m3

0,5000

- Bicarbonat (NaHCO3)

kg

124,9200

- Than hoạt tính

kg

2,0000

- Bao nylon

bao

2,8571

- Xe ba gác

xe

0,0016

- Thùng chứa tro

cái

0,0063

Nhân công:

 

 

- Công nhân kỹ thuật vận hành lò: bậc 4,5/7

công

2,2857

- Công nhân phổ thông: bậc bình quân 4/7

công

6,0000

- Công nhân kỹ thuật: bậc 5/7

công

0,4571

Máy thi công:

 

 

- Lò đốt rác y tế bằng gaz

ca

0,1429

Chương V

CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

MT5.01.00 CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Xe lấy nước để đúng tuyến quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao.

- Để miệng téc đóng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc nước, khóa chặt.

- Xe rửa đường bằng tất cả các bép ở đu xe (2 hoặc 3 bép) với tốc độ rửa 6km/giờ, bép chếch 5°, áp lực phun nước 5kG/cm2.

- Khi tưới nước rửa đường chống bụi, xe chạy với tốc độ 8 - 10km/giờ bép chếch lên 5° so với mt phẳng ngang, mở ca 3 hoặc 2 bép trên xe.

- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.

- Vệ sinh và bàn giao xe đầy đủ cho bảo vệ đơn vị.

Điều kiện áp dụng:

- Dung tích xe ô tô từ 5m3, 7m3.

- Bảng mức quy định với cự ly bình quân 6km/lượt. Khi cự ly bình quân tăng từ > 6km/lượt ÷ 10km/lượt thì định mức được điều chỉnh theo hệ số 1,15.

Bảng mức

Đơn vị tính: m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Xe 5m3

Xe 7m3

 

 

Máy thi công:

 

 

 

MT5.01.00

Công tác tưới nước rửa đường

- Ô tô tưới nước

ca

0,024

0,022

 

1

2

MT5.02.00 CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC HỒ, NƯỚC SÔNG, NƯỚC NGẦM TỪ GIẾNG CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hlao động.

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơm bảo đảm trong trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao đin 3 pha cho máy bơm hoạt động.

- Định kỳ bảo dưỡng động cơ 3 pha: kiểm tra bơm mỡ vòng bi, vệ sinh động cơ, chổi góp, kiểm tra hệ thống điện, ... theo quy định xả nước bẩn hệ thống ống 01 lần/tháng.

- Téc chứa nước 48m3: xả, nạo vét bùn cạn dưới đáy téc, vệ sinh, kiểm tra độ rò r. Định kỳ sơn vỏ và tráng nhựa đường bên trong.

- Họng hút: nạo vét bùn cặn đáy bể, gạt bỏ chướng ngại vật xung quanh hàng rào, nắn, kiểm tra các loại lưới.

Bảng mức

Đơn vị tính: 100 m3 nước

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT5.02.00

Công tác vận hành hệ thống bơm nước hồ, nước sông, nước ngầm từ giếng cung cấp nước rửa đường

Vật liệu:

 

 

- Rổ tre vớt rác

cái

0,010

- Thuyền sắt

cái

0,001

- Vợt rác

cái

0,001

- Xô vét bùn

cái

0,010

- Gáo múc bùn

cái

0,010

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,45

Chương VI

CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

MT6.01.00 CÔNG TÁC QUÉT DỌN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi dọn phân trên phạm vi quản lý.

- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu (nếu có).

- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh.

- Dùng chổi cọ xung quanh miệng hố.

- Vẩy thuốc sát trùng và dầu xả.

- Vệ sinh dụng cụ và thu dọn dụng cụ.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 hố/ca

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT6.01.00

Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng

Vật liệu:

 

 

- Vôi bột

kg

0,0500

- Vôi nước

kg

0,3000

- Nước

m3

0,3000

- Dầu xả

kg

0,0005

- Thuốc sát trùng

kg

0,0010

- Chổi tre 0,8m

cái

0,0060

- Chổi tre 0,4m

cái

0,0260

- Cán chổi tre

cái

0,0030

- Chổi đót

cái

0,0060

- Khóa hòm đ

cái

0,0001

- Xẻng

cái

0,0030

- Cán xẻng

cái

0,0020

- Dây thép buộc chổi

kg

0,0006

- Xô tôn

cái

0,0040

- Đòn gánh

cái

0,0010

- Móc xích

đôi

0,0005

- Điện thắp sáng

kW

0,1600

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 5/7

công

0,1500

MT6.02.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN CỦA NHÀ VỆ SINH HAI NN

Thành phn công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Đưa xe đến địa điểm làm việc, đỗ cách hè 0,2m, thông báo với đại diện chủ nhà về việc thu phân.

- Kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để bố trí vị trí đặt thùng cho thích hợp.

- Kiểm tra độ đc, loãng của phân. Nếu phân loãng phải dùng đất độn quấy trước nắp hphân để đề phòng phân loãng chảy mạnh ra khi đục nắp.

- Dùng xà beng bẩy nắp để chuẩn bị xúc phân vào thùng.

- Dùng xẻng xúc phân từ hố ra thùng, tránh không để rơi vãi. Dùng đất độn phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi.

- Gánh chuyển phân ra xe ô tô, tránh rơi vãi và phải nhanh.

- Sau khi lấy phân xong dùng cát, xi măng trát đậy lại chỗ cậy đảm bảo kín và quét dọn vệ sinh sạch skhu vực thu phân.

- Kiểm tra, rà soát các nhà vệ sinh để tránh bỏ sót. Đánh dấu nhà vệ sinh đã được thu phân.

- Nghiệm thu khối lượng và giao khối lượng đã thu dọn được cho đơn vị có nhu cầu.

- Rửa sạch thùng đựng phân và dụng cụ trước khi nhập kho.

- Cấp đất độn cho gia đình có nhà vệ sinh 2 ngăn.

- Vệ sinh cá nhân (tắm giặt) trước khi ra về.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tn phân

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT6.02.00

Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh 2 ngăn

Vật liệu:

 

 

- Vôi nước

kg

2,250

- Cát đen

m3

0,008

- Xi măng

kg

0,750

- Đất độn

tấn

0,400

- Chổi tre 0,4m

cái

0,792

- Cán chổi tre 0,4m

cái

0,400

- Xẻng

cái

0,267

- Cán xẻng

cái

0,200

- Khóa hòm đ

cái

0,070

- Dao tông

cái

0,033

- Xô tôn

cái

0,070

- Thùng tôn

cái

0,834

- Đòn gánh

cái

0,070

- Móc xích

đôi

0,022

- Bay trát

cái

0,033

- Đèn du

cái

0,070

- Chổi xuể

cái

0,792

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

9,45

Máy thi công:

 

 

- Ôtô tải trọng bình quân 1,5 tấn

ca

1,95

MT6.03.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN XÍ MÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động (quần áo, giầy, khẩu trang, găng tay, mũ).

- Chuẩn bị và kiểm tra phương tiện, công cụ làm việc (xe ôtô, vòi bơm, gioăng cao su, xà beng, xô đựng nước,...)

- Thông báo cho bên A biết thời gian bơm phân xí máy và hướng dẫn cho bên A kiểm tra téc chứa phân trước khi bơm phân.

- Dùng xà beng cậy lỗ thăm bể phốt. Lắp vòi bơm từ xe đến bể phốt. Kiểm tra lượng nước trong bể phốt, nếu không đủ thì đổ thêm nước. Dùng cào 2 răng đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng để máy bơm hoạt động d dàng.

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốt và cho máy bơm chân không hoạt động, trong quá trình bơm phải di chuyển đầu vòi để hút phân trong bể.

- Khi hút hết phân rửa vòi bơm, tháo vòi bơm đặt vào xe.

- Trát vị trí đục lấy phân, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Nghiệm thu và ký phiếu xác nhn hoàn thành công việc.

- Kiểm tra lại phương tiện và dụng cụ trước khi rời khỏi nơi làm việc.

- Vệ sinh dụng cụ và bản thân khi kết thúc ca làm việc.

Bảng mức

Đơn vị tính: 1 tấn phân

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Slượng

MT6.03.00

Công tác thu dọn phân xí máy

Vật liệu:

 

 

- Vôi nước

kg

0,3100

- Cát đen

m3

0,0009

- Xi măng

kg

0,1340

- Cuốc chim

cái

0,0002

- Xẻng

cái

0,0020

- Cán xẻng

cái

0,0020

- Cào

cái

0,0010

- Đục

cái

0,0002

- Choòng

cái

0,0002

- Khóa hòm đồ

cái

0,0010

- Xô tôn

cái

0,0030

- Bay trát

cái

0,0020

- Cuốc bàn

cái

0,0002

Nhân công:

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4,5/7

công

0,143

0,84

Máy thi công:

 

 

 

- Xe hút phân

ca

0,06

0,167

 

Xe 4,5T

Xe 1,5T

Chương VII

CÔNG TÁC CHẾ BIẾN MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ RÁC PHẾ THẢI

MT7.01.00 CÔNG TÁC SẢN XUẤT ĐẤT ĐỘN

Thành phn công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị phòng hộ lao động.

- Cào si, làm tơi rác.

- Sàng lần 1 (sàng thô) để lấy mùn thô.

- Sàng lần 2 (sàng tinh) để lấy mùn tinh.

- Vận chuyển mùn tinh nhp vào kho thành phẩm bằng xe cải tiến.

- Vận chuyển bã thải đến nơi quy định bằng xe cải tiến.

- Cọ rửa dụng cụ, cất dụng cụ và dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc.

Bảng mức

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MT7.01.00

Công tác sản xuất đất độn

Vật liệu:

 

 

- Xẻng

cái

0,124

- Cào

cái

0,032

- Cán xẻng

cái

0,077

- Sàng thô

cái

0,015

- Sàng tinh

cái

0,015

- Xe cải tiến

cái

0,007

- Cuốc bàn

cái

0,032

- Dao tông

cái

0,007

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

4

 

PHỤ LỤC SỐ I

TỈ TRỌNG RÁC

Tỉ trọng trung bình của rác thải sinh hoạt đô thị là:

1m3 rác = 0,42 tấn ÷ 0,52 tấn

 

PHỤ LỤC SỐ II

PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

(Phục vụ việc áp dụng định mức quét, gom rác bằng thủ công)

Cấp mặt đường

Tên lớp mặt

I

- Bê tông

- Bê tông nhựa rải thảm bằng máy

- Phiến đá lát (phiến đá to)

II

- Bê tông nhựa rải nguội bằng thủ công

III

- Đá dăm nhựa bán thâm nhập

IV

- Đá dăm nước

- Đường cấp phối tự nhiên

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07-8-2001 của Btrưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)

Phần I: Thuyết minh và quy định áp dụng

Phần II: Định mức dự toán

Chương I: Công tác quét, gom rác trên hè, đường ph và vớt rác trên kênh, mương thoát nước

MT1.01.00 Công tác duy trì vsinh đường phố ban ngày

MT1.02.00 Công tác quét, gom rác hè, đường phố bằng thủ công (sử dụng xe đẩy tay, xe ba gác cải tiến)

MT1.03.00 Công tác quét, gom rác hè, đường phbằng thủ công (sử dụng xe gom rác đẩy tay)

MT1.04.00 Công tác duy trì vệ sinh dải phân cách

MT1.05.00 Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

MT1.06.00 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

MT1.07.00 Công tác xúc rác từ các bể chứa rác và xúc rác đổ đống lên xe ô tô bằng thủ công

MT1.08.00 Công tác thu dọn phế thải xây dựng, đất và các phế thải khác (xà bần) bằng thủ công

MT1.09.00 Công tác vt rác trên kênh, mương thoát nước bằng cơ giới

Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, rác y tế, xà bn phế thải xây dựng...) bằng cơ giới

MT2.01.00 Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép nhỏ về trạm trung chuyển

MT2.02.00 Công tác thu gom rác từ thùng bên đường vtrạm trung chuyển

MT2.03.00 Công tác bảo quản, vệ sinh thùng

MT2.04.00 Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt của các cơ sở y tế, rác y tế, bệnh phẩm chuyển đến khu xử lý

MT2.05.00 Công tác thu gom rác cặn, xà bần (phế thải xây dựng) bằng xe tải loại 1,2 tấn; 2 tấn và 4 tấn về trạm trung chuyển

MT2.06.00 Công tác xúc rác, xà bần (phế thải xây dựng...) bằng cơ giới

MT2.07.00 Công tác vận chuyển rác, phế thải xây dựng (xà bần) bằng xe tải từ trạm trung chuyển đến khu xử lý

MT2.08.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe ép kín chuyển đến khu xử lý

MT2.09.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe ép chuyển thẳng đến bãi rác

MT2.10.00 Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe chuyên dùng chrác 4 tấn đến bãi rác với cự ly vận chuyn bình quân là 62km

Chương III: Công tác xử lý rác

MT3.01.00 Công tác chôn lấp rác với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi < 200 tấn/ngày

MT3.02.00 Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp với kỹ thuật đơn giản và công sut bãi từ 200 tấn/ngày đến < 500 tấn/ngày

MT3.03.00 Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 3.000 tấn/ngày

MT3.04.00 Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày

MT3.05.00 Công tác xử lý rác thải xây dựng (xà bần) tại bãi chôn lấp với công suất < 500 tấn/ngày

Chương IV: Công tác xử lý rác y tế

MT4.01.00 Công tác xử lý rác y tế đốt bằng củi (lò thủ công)

MT4.02.00 Công tác xử lý rác y tế, rác bệnh phẩm bằng lò gaz

Chương V: Công tác tưới nước rửa đường

MT5.01.00 Công tác tưới nước rửa đường

MT5.02.00 Công tác vận hành hệ thống bơm nước hồ, nước sông, nước ngầm từ giếng cung cấp nước rửa đường

Chương VI: Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng

MT6.01.00 Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng

MT6.02.00 Công tác thu dọn phân của nhà v sinh hai ngăn

MT6.03.00 Công tác thu dọn phân xí máy

Chương VII: Công tác chế biến một số sn phẩm từ rác phế thải

MT7.01.00 Công tác sản xuất đất độn

Phụ lục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2001/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2001/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2001
Ngày hiệu lực01/09/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2001/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 17/2001/QĐ-BXD tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2001/QĐ-BXD tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2001/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành07/08/2001
        Ngày hiệu lực01/09/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2001/QĐ-BXD tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2001/QĐ-BXD tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường