Quyết định 35/2006/QĐ-BXD

Quyết định 35/2006/QĐ-BXD bổ sung Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam kèm theo Quyết định 09/2005/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 35/2006/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài hoạt động xây dựng bổ sung 09/2005/QĐ-BXD đã được thay thế bởi Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2006/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài hoạt động xây dựng bổ sung 09/2005/QĐ-BXD


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA “QUY CHẾ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2005/QĐ-BXD NGÀY 7/4/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng của Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau :

1./ Bổ sung khoản 4 vào Điều 6 như sau:

"4. Bộ Công An

Bộ Công an ra văn bản chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy cho công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy."

2./ Bổ sung khoản 2 vào Điều 8 như sau:

" 2. Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng của các Bộ là Vụ Khoa học Công nghệ (riêng đối với Bộ Công An là Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổ chức xem xét thẩm định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài, trình Lãnh đạo Bộ hoặc được uỷquyền của Lãnh đạo Bộ ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài vào công trình xây dựng tại Việt Nam.".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Toà án ND tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Công báo; 
- Website Chính Phủ;
- Vụ pháp chế;
- Lưu VP, Vụ KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2006/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2006
Ngày hiệu lực22/12/2006
Ngày công báo07/12/2006
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 35/2006/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài hoạt động xây dựng bổ sung 09/2005/QĐ-BXD


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2006/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài hoạt động xây dựng bổ sung 09/2005/QĐ-BXD
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2006/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Hồng Quân
       Ngày ban hành22/11/2006
       Ngày hiệu lực22/12/2006
       Ngày công báo07/12/2006
       Số công báoTừ số 9 đến số 10
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 35/2006/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài hoạt động xây dựng bổ sung 09/2005/QĐ-BXD

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2006/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài hoạt động xây dựng bổ sung 09/2005/QĐ-BXD