Thông tư 40/2009/TT-BXD

Thông tư 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được thay thế bởi Thông tư 18/2010/TT-BXD áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia trên thế giới, của các tổ chức quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực (sau đây gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài) trong họat động xây dựng ở Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện.

2. Đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

3. Phải phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các Bộ, ngành quy định.

Điều 4. Quản lý nhà nước việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Bộ Xây dựng thống nhất quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng. Các Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các công trình xây dựng chuyên ngành.

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI

Điều 5. Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn và áp dụng trong các hoạt động xây dựng ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đảm bảo các nguyên tắc đã nêu ở Điều 3;

2. Phải là các tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và tổ chức tiêu chuẩn khu vực;

3. Phải được người quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn và chấp thuận trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 6. Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý.

Điều 7. Xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Người quyết định đầu tư tổ chức xem xét và quyết định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài theo thẩm quyền đã nêu tại Điều 6 của Thông tư này. Trường hợp không đủ năng lực chuyên môn, người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra hồ sơ các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trước khi xem xét, chấp thuận bằng văn bản. Kinh phí thuê tư vấn thẩm tra hồ sơ các tiêu chuẩn nước ngoài được tính vào kinh phí của dự án trên cơ sở dự toán chi phí các công việc thực hiện.

2. Hồ sơ các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài kiến nghị áp dụng bao gồm:

a) Danh mục mã số hiệu và tên các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài;

b) Toàn văn tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể tổ chức dịch ra tiếng Việt phần nội dung của tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án.

c) Bản thuyết minh: phân tích sự đáp ứng của các tiêu chuẩn so với các điều kiện nêu trong Điều 5 của Thông tư này và sự cần thiết phải áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài.

3. Đối với các chỉ dẫn kỹ thuật (technical guidelines) hoặc các tài liệu hướng dẫn (recommendations) của các tổ chức nước ngoài khi chưa được ban hành thành các tiêu chuẩn, ngoài các hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cần phải có báo cáo về giải pháp kỹ thuật - công nghệ. Nội dung của báo cáo phải bao gồm các thông tin chủ yếu như tên giải pháp kỹ thuật - công nghệ, các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm, các công trình đã áp dụng các chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn, bản quyền về giải pháp kỹ thuật - công nghệ.

4. Nội dung xem xét hồ sơ tiêu chuẩn nước ngoài: danh mục hồ sơ theo khoản 2 Điều này; sự đáp ứng các yêu cầu được nêu trong các khoản 2 và 3 Điều 3 của Thông tư này; đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện kinh tế - kỹ thuật của dự án khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi về Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành danh mục các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được chấp thuận áp dụng cho dự án để thống nhất quản lý.

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài

Công tác thanh tra, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các hoạt động xây dựng được tiến hành theo quy định của pháp luật. Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: sự tuân thủ các quy định của Thông tư này; sự tuân thủ các nội dung của tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được chấp thuận áp dụng.

Khi phát hiện vi phạm các quy định tại Thông tư này, cơ quan thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản tạm thời đình chỉ việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài và yêu cầu chủ dự án có biện pháp khắc phục.

Điều 10. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các dự án đã được Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo văn bản đó. Đối với các dự án mới, dự án bổ sung, việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
-Các Cục, Vụ , Viện, Thanh tra XD ;
- L­ưu: VP, PC, Vụ KHCN&MT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2009/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu40/2009/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực01/02/2010
Ngày công báo29/12/2009
Số công báoTừ số 599 đến số 600
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2009/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu40/2009/TT-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýCao Lại Quang
      Ngày ban hành09/12/2009
      Ngày hiệu lực01/02/2010
      Ngày công báo29/12/2009
      Số công báoTừ số 599 đến số 600
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 40/2009/TT-BXD áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài