Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH

Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH năm 2013 thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH 2013 Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Lạng Sơn


LIÊN NGÀNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

Căn cứ luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiềm y tế.

Căn cứ tình hình thực hiện công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh, liên ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ

1. Đối tượng tham gia

Học sinh, sinh viên (trừ những HSSV đã có thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các trường, cơ sở giáo dục (sau đây viết tắt là trường học) trên địa bàn tỉnh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

2. Mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT

- Mức đóng BHYT HSSV hàng tháng: bằng 3% mức lương cơ sở.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng cho HSSV:

+ Bằng 100% mức đóng đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bằng 70% mức đóng đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại

+ Bằng 30% mức đóng đối với HSSV không thuộc hộ gia đình cận nghèo.

3. Phương thức đóng

3.1. Kinh phí do học sinh, sinh viên tự đóng

- HSSV tham gia BHYT theo năm tài chính, nhà trường thu tiền đóng BHYT của HSSV một lần nộp vào quỹ BHYT cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

- Thời điểm lập danh sách và thu tiền vào tháng 11 và 10 ngày đầu tháng 12 hằng năm, thẻ có giá trị sử dụng 12 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 năm sau.

3.2. Kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngân sách nhà nước

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng đối với HSSV đang theo học tại các trường thuộc tỉnh quản lý. Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tổng hợp số thẻ đã phát hành, số tiền thu được do HSSV tự đóng, số tiền đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố chuyển kinh phí hỗ trợ theo quy định. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2014 trở đi.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ mức đóng đối với HSSV đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý. Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tổng hợp số thẻ đã phát hành, số tiền thu được do HSSV tự đóng, số tiền đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Bộ Tài chính chuyển kinh phí hỗ trợ theo quy định.

4. Mức hỗ trợ thu BHYT

Các nhà trường được nhận khoản kinh phí 4% trên tổng số tiền BHYT thực thu từ HSSV để chi hỗ trợ cho những người thực hiện công tác thu BHYT HSSV tại đơn vị. Căn cứ danh sách và số tiền BHYT của HSSV đóng, do nhà trường gửi, cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thanh toán chi hỗ trợ.

II. QUY TRÌNH LẬP DANH SÁCH VÀ THỦ TỤC CẤP THẺ BHYT

1. Đối với nhà trường

- Quý III hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát đối tượng HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng và lập danh sách theo mẫu số 01/BHYT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Nhà trường lập danh sách HSSV tham gia BHYT theo mẫu D03-TS và thu tiền phần tự đóng của HSSV, nộp danh sách và số tiền thu được của HSSV cho cơ quan BHXH để in thẻ BHYT chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm.

- Nhà trường trực tiếp nhận thẻ BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội, kiểm tra, đối chiếu các thông tin ghi trên thẻ BHYT (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn sử dụng của thẻ) nếu có sai sót thì chuyển lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để được điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

2. Đối với học sinh, sinh viên

- Đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và HSSV thộc hộ gia đình cận nghèo còn lại cấp thẻ trên cơ sở danh sách đã được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định phê duyệt; nếu chưa được phê duyệt thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác thì photo thẻ BHYT (còn giá trị sử dụng) để nhà trường lập danh sách riêng theo mẫu 02/BHYT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố làm căn cứ trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trường học.

3. Đối với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố

- Thực hiện ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng đóng BHYT cho HSSV với nhà trường theo mẫu C04-TS, C04a-TS.

- Tiếp nhận danh sách HSSV tham gia BHYT của các trường, đối chiếu, kiểm tra đúng số người, số tiền phải đóng theo quy định, viết phiếu thu tiền và thực hiện cấp thẻ BHYT theo quy định.

- Vào quý I năm sau, tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thực thu từ HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu phụ lục 01 của Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC kèm theo công văn đề nghị chuyển kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đối với những trường thuộc ngân sách tỉnh hỗ trợ, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với những trường thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ.

- Hằng năm, cùng với thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố lập dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho HSSV đang theo học tại các trường thuộc địa phương quản lý gửi kịp thời cho cơ quan Tài chính cùng cấp.

- Thực hiện ký hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV theo mẫu C84a-HD và thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo mẫu C84b-HD.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ công văn đề nghị chuyển kinh phí của cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố kèm theo hợp đồng đóng BHYT, bảng tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu từ HSSV tự đóng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thẩm định và chuyển kinh phí cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ vào quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

5. Đối với Sở Tài chính

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định đối tượng, kinh phí trên cơ sở Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cấp nguồn kinh phí hỗ trợ đóng BHYT về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Quỹ khám bệnh, chữa bệnh của HSSV được xác định dựa trên tổng số HSSV của trường tham gia BHYT (kể cả số HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác) và mức đóng của HSSV. Theo quy định, quỹ khám chữa bệnh bằng 90% số thu BHYT (bao gồm tổng số thu do HSSV đóng và số thu do ngân sách nhà nước hỗ trợ).

2. Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố: Căn cứ quỹ khám bệnh, chữa bệnh được xác định, trích, chuyển 12% cho nhà trường để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV các nhà trường và tổng hợp số kinh phí này vào quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của tỉnh.

3. Các nhà trường: Có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV và quyết toán theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH

1. Ngành Giáo dục và Đào tạo

1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai cho HSSV tham gia BHYT. Đưa chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT thành tiêu chí thi đua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà trường đảm bảo hằng năm đạt 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

- Chỉ đạo lồng ghép các nội dung về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường vào chương trình giảng dạy và tổ chức các hoạt động truyền thông về BHYT, giáo dục sức khỏe.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện pháp luật về BHYT; tổ chức tổng kết và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, có văn bản chỉ đạo các nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và phụ huynh học sinh hiểu rõ các quy định của Luật BHYT, đảm bảo 100% học sinh các trường tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối  các với trường học.

- Giao chỉ tiêu đăng ký tham gia cấp thẻ BHYT cho các nhà trường, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các trường học không triển khai cho học sinh tham gia BHYT.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện pháp luật về BHYT. Kết thúc năm học, có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện BHYT HSSV với Sở GD&ĐT và đề nghị khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác BHYT.

1.3. Các trường học

- Ngay từ đầu năm học, đưa khoản thu phí BHYT vào cơ cấu các khoản đóng bắt buộc của HSSV tại các nhà trường và thông báo cho HSSV, cha mẹ học sinh về số tiền đóng BHYT bắt buộc (theo Luật BHYT), trong đó phần ngân sách nhà nước hỗ trợ và số tiền HSSV phải đóng góp.

- Giao trách nhiệm cụ thể công tác BHYT HSSV cho giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế trường học. Đây là một trong những chỉ tiêu thi đua hằng năm.

- Bố trí phòng y tế nhà trường đủ tiêu chuẩn và trang bị đầy đủ số thuốc, dụng cụ tối thiểu theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện tốt việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho HSSV, sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định (sơ kết học kỳ I và kết thúc năm học) và đề nghị khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác BHYT, y tế trường học.

2. Ngành Tài chính

Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng, cho HSSV toàn tỉnh từ ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

3. Ngành Bảo hiểm Xã hội

3.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các Phòng GD&ĐT các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp mẫu biểu về công tác BHYT HSSV theo quy định.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh các Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THCS được khám chữa bệnh và điều trị tại Trung tâm y tế các huyện (nơi học sinh đang theo học).

- Phối hợp với các Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện pháp luật về BHYT. Chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết (tháng 8 hằng năm); tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện BHYT, công tác y tế trường học.

3.2. Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tổ chức tuyên truyền về chính sách BHYT để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và HSSV thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- Cung cấp các mẫu biểu, hướng dẫn các nhà trường lập danh sách HSSV tham gia, phát hành thẻ BHYT kịp thời. Thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh ban đầu, chi hỗ trợ thu BHYT kịp thời, đúng quy định.

- Kết thúc năm học có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện BHYT HSSV, tổ chức bình xét đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể phối hợp tổ chức thực hiện tốt BHYT HSSV gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh xét khen thưởng.

Liên ngành: Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; Bảo hiểm xã hội, Phòng Tài chính các huyện, thành phố phối hợp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHYT HSSV. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở GD&ĐT, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết./.

(Văn bản này thay thế văn bản số 488/HDLN-TC-GD-ỴT-BHXH ngày 01/10/2010 của Liên ngành Tài chính - Giáo dục - Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh).

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các ngành: GDĐT,
- TC, BHXH tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Các phòng chức năng (3 ngành):
- Phòng GDĐT các huyện, TP;
- Bảo hiểm Xã hội các huyện, TP;
- Phòng Tài chính các huyện, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Lưu: VT (3 ngành).

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
Phạm Ngọc Thưởng

GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH

Nguyễn Công Trưởng

GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI

Vi Thị Oanh

 

Tên trường: ……………………….

Mu 01/BHYT

 

TỔNG HỢP KHẢO SÁT HỌC SINH THAM GIA BHYT

Năm học ………………

STT

Tên lớp

Tổng số học sinh

Học sinh tham gia theo diện nhà trường

Học sinh tham gia theo nhóm đối tượng khác

1

2

4=5+6

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 


Người lập biểu

.....Ngày….. tháng ……năm…..
Thủ trưởng đơn vị

 


Tên trường: ……………………….

Lớp:………………………………...

Mu số: 02/BHYT

DANH SÁCH HSSV THAM GIA BẢO HIM Y T

(Đã được cấp th theo các nhóm (đối tượng khác)

Năm……….

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chỗ hiện nay

Số thẻ BHYT

Giá trị sử dụng của thẻ

Ghi chú

Nam

Nữ

Từ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngưi lập biểu

…..Ngày……tháng….năm….

Thủ trưởng đơn vị

 

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

Điện thoại liên hệ:

 

DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT

Số:……tháng….năm…..

Mu D03-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

 

Đối tượng tham gia

Lương tối thiểu chung:

Tỷ lệ NS hỗ trợ

STT

Họ và Tên

Mã số

Ngày sinh

Nữ

Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Quyền lợi

Số CMT

Biên lai

Mức đóng

Tỷ lệ đóng

(%)

Thời hạn sử dụng thẻ

Số tiền đóng

Ghi chú

Số

Ngày

Mới

Từ ngày

Số tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần Đơn vị ghi:

 

Phần CQBHXH ghi:

Thời hạn từ:

đến…….

 

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:…….

 

 

 

 

Cán bộ thu

Cán bộ sổ, thẻ

….,ngày …tháng …năm …

Đơn vị quản lýMẫu số: C04-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..
BHXH TỈNH (HUYỆN)……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số:……/HĐ-BHXH

- Căn cứ Luật BHYT số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 14/11/2008.

- Căn cứ Quyết định số…….ngày……của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

- Căn cứ……………………………..

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20.... tại…………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………….

Điện thoại:……. ………………………Fax…………………...

Tài khoản số…………………………..Tại……………………

Đại diện: Ông (bà)……………………Chức vụ……………..

Giấy ủy quyền số…………………ngày ... tháng ... năm…….

Bên B:  …………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………….

Điện thoại: …………………..Fax…………………………….

Tài khoản số…………………Tại……………………………...

Đại diện: Ông (bà)………………….Chức vụ………………..

Giấy ủy quyền số…………………ngày ... tháng ... năm………

Hai bên thống nhất tiến hành ký hợp đồng đóng BHYT, cấp thẻ BHYT theo các điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng, số tiền đóng BHYT, thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, thời hạn cấp thẻ BHYT.

1. Danh sách người tham gia BHYT do bên B lập gồm có……người, là đối tượng…….. trong……… trang (tờ) với tổng số tiền đóng BHYT………….đồng.

2. Thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ…/…./……….đến…./…./……..

3. Thời gian cấp thẻ BHYT: Chậm nhất sau………ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.

Điều 2: Trách nhiệm của bên A

1. Cùng bên B kiểm tra, xác định danh sách đối tượng đóng BHYT được cấp thẻ BHYT.

2. Cấp đầy đủ, kịp thời cho bên B thẻ BHYT theo danh sách gồm người, có thời hạn từ…./…./……đến…./…../…….

3. Đảm bảo cho những người có tên trong danh sách nêu tại điểm 1 được hưởng quyền lợi đã được quy định tại Luật BHYT.

4. Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những đối tượng giảm.

5. ……………………………………………………………………………

Điều 3: Trách nhiệm của bên B

1. Kê khai, lập danh sách đối tượng đóng BHYT đúng, đầy đủ, kịp thời gửi cho cơ quan BHXH.

2. Đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo ... kỳ trước ngày ... của các tháng ... năm ... vào tài khoản số…………của cơ quan BHXH tại (KBNN, Ngân hàng)……………………

3. Khi có biến động tăng, giảm đối tượng phải kịp thời lập danh sách gửi cho Bên A.

4. Có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng các trường hợp giảm (trừ trường hợp tử vong), nếu không thu hồi hoặc thu hồi chậm thì phải chịu trách nhiệm đóng đủ BHYT cho những đối tượng này đến hết thời hạn sử dụng còn lại của thẻ hoặc đến thời điểm thẻ BHYT được thu hồi.

5……………………………………………………………………………..

Điều 4: Phương thức thanh toán

1. Thời gian chuyển tiền …………..kỳ.

- Kỳ I: Chậm nhất đến ngày…./…/…….Bên B chuyển số tiền………………..cho bên A.

- Kỳ II:

- Kỳ cuối: Trước ngày…./…/….. (ngày hết hạn của thẻ BHYT) bên B phải chuyển hết số tiền còn lại của hợp đồng.

2. Phương thức thanh toán…………………

3. Tài khoản thanh toán:

Bên A - Tài khoản số…………….tại………………

Bên B - Tài khoản số…………….tại……………

Điều 5: Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ BHYT và các điều khoản đã ký để đảm bảo quyền lợi của người đóng BHYT.

2. Định kỳ hàng quý hai bên cùng tiến hành kiểm tra, đối chiếu tình hình đóng và cấp thẻ BHYT.

3. Thực hiện quyết toán số tiền đóng BHYT khi hợp đồng hết hạn.

4. Khi Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan đến tiền lương và mức đóng BHYT của đối tượng thì được điều chỉnh và thực hiện theo quy định của Nhà nước.

5. Cơ quan BHXH được quyền đình chỉ cấp thẻ BHYT nếu bên B không đóng, đóng không đủ số tiền BHYT theo điểm 1 và 4 điều kiện chung của hợp đồng. Nếu đóng không đúng thời gian quy định thì phải nộp số tiền lãi cho thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản đo Ngân hàng nhà nước công bố (Điều 49 Luật BHYT).

6. Khi có những vấn đề phát sinh mới có thể bổ sung phụ lục Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…../…./….đến ngày.../.../...

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu số: C04a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111 /QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

 BẢO HIỂM XÃ HỘI…….
BHXH TỈNH (HUYỆN)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./TLHĐ-BHXH

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày…….tháng……..  năm 20…… tại  …………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội……………………………….

Địa chỉ………………………………………………………………………………………..….

Điện thoại:……………………………….Fax…………………………………………… ….

Tài khoản số…………………………….Tại……………………………………………………

Đại diện: Ông (bà)………………………….Chức vụ………………………………….

Giấy ủy quyền số………………………………ngày………tháng………năm   ……………

Bên B:…………………………………………………….

Địa chỉ:.............................................................................

Điện thoại:………………………….Fax ………………………………………………………………………….

Tài khoản số……………………………..Tại........................... ……………………

Đại diện: Ông (bà)………………………………………………Chức vụ……………………….

Giấy ủy quyền số…………………………………..ngày…..  tháng….năm...........

Cùng nhau xem xét, đánh giá quá trình thực hiện Hợp đồng đóng BHYT,    cấp thẻ BHYT và thống nhất thanh lý Hợp đồng đóng BHYT số…….với những nội dung cụ thể như sau:

A. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤP THẺ BHYT:

Căn cứ Hợp đồng đóng BHYT và các danh sách điều chỉnh tăng, giảm đối tượng đóng BHYT trong năm giữa đơn vị và cơ quan BHXH, hai bên thống nhất các số liệu về đóng BHYT năm……..theo Hợp đồng đóng BHYT đã ký, cụ thể như sau:

1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ......./……/…….Đến:……./……../……..

 2. Số đối tượng đóng BHYT theo Hợp đồng:……………………….người.

 3. Số đối tượng đóng BHYT tăng, giảm trong kỳ:

3.1. Tăng………………………………………………..người.

3.2. Giảm……………………………………………….người.

4. Số tiền phải đóng BHYT theo hợp đồng:…………đồng.

5. Số tiền điều chỉnh tăng, giảm trong kỳ:

5.1. Tăng:………………………………………………đồng.

5.2. Giảm:……………………………………………….đồng.

6. Tổng số tiền phải đóng BHYT [4+5.1-5.2]:……….đồng.

7. Số tiền đã đóng BHYT trong kỳ:…………………..đồng.

8.Số tiền đóng BHYT chuyển kỳ sau:

8.1. Đóng thừa: ……………………………………….đồng.

8.2. Đóng thiếu: ……………………………………….đồng.

9. Số tiền thừa là……………đồng được chuyển đóng BHYT cho hợp đồng tiếp sau. Số tiền BHYT còn thiếu là:………… đ, chậm nhất đến ngày ... tháng ... năm………

Bên B phải chuyển nộp cho Bên A vào TK số…………………….tại Ngân hàng; kho bạc…………….. Nếu chậm đóng ảnh hưởng đến việc cấp thẻ BHYT kỳ sau thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

B. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ:

 

C. KIẾN NGHỊ:

I. Kiến nghị của bên A:

 

II. Kiến nghị của bên B:

 

Để thực hiện tốt chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT, hai bên nhất trí cùng xem xét kiến nghị của mỗi bên và trả lời cho nhau bằng văn bản chậm nhất sau 15 ngày kề từ ngày ký và được kèm theo Biên bản thanh lý này.

Biên bản đã được hai bên nhất trí thông qua, cùng ký xác nhận và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản cùng nhau thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……………

Phụ lục 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN………………

(Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2009/TTL T-BYT-BTC ngày 14/8/2009 ca Liên Bộ Y tế - Tài chính)

 

BẢNG TỐNG HỢP

ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y T ĐI VỚI…………..

NĂM……………….

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Tên trường

Số thẻ BHYT đã phát hành hoặc số người tham gia BHYT trong năm

Số tiền đóng BHYT tính theo mức quy định

Số tiền do người tham gia BHYT đóng

Tổng số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ

Số tiền ngân sách đã chuyển

Số tiền ngân sách chưa chuyển

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

…….,Ngày……tháng……năm……

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Mu số: C84a-HD

(Ban hành theo Thông tư s 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 ca Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HỢP ĐNG TRÍCH CHUYN KINH PHÍ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

(Số:        /HĐ-BHYT)      [1]

 

Căn cứ Luật Bảo him y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số……..ngày……..tháng….. năm..….của……………..về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế trường……………………….[2]

Căn cứ Quyết định số... …ngày ....tháng....năm…… của  …………………về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện [3]…………………

Hôm nay, ngày...tháng...năm 20.... tại……………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A: Bảo hiểm xã hội (tỉnh/huyện)……………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………Fax:……………………………………………

Tài khoản số :………………………………Tại Ngân hàng………………………………

Đại diện ông (bà): ……………………………Chức vụ:……………………………….

Giấy ủy quyền số :………………………………… Ngày…..tháng…….năm.......... [4]

Bên B: (Tên cơ quan ký hợp đồng nhận kinh phí CSSKBĐ):……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………Fax:…………………………………

Tài khoản số :………………………. Tại Ngân hàng………………………………………..

Đại diện ông (bà): …………………. Chức vụ: …………………………………..

Giấy ủy quyền số :…………………………….   Ngày……tháng……năm…….[5]

…………..

 

Mu số: C84b-HD

(Ban hành theo Thông tư s 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

THANH LÝ HỢP ĐNG TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ
 CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

NĂM……………

(Số:      /HĐ-BHYT)        [1]

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số…….ngày…….tháng …….năm……của……….về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế trường…………………………………….[2]

Căn cứ Quyết định số... ngày ....tháng....năm…… của……………………. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện [3]………………………

Căn cứ Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học số ngày………..giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện……….và………...

Hôm nay, ngày…...tháng…...năm 20.... tại………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A: Bảo hiểm xã hội (tỉnh/huyện)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………Fax:…………………………….

Tài khoản số :…………………………Tại Ngân hàng……………………………………..

Đại diện ông (bà): ………………………… Chức vụ:………………………………

Giấy ủy quyền số :………………………………...Ngày…….tháng……năm……[4]

Bên B: (Tên cơ quan ký hợp đồng nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu):……………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….     Fax:…………………………………

Tài khoản số :……………………………    Tại Ngân hàng ……………………………….

Đại diện ông (bà): ……………………...     Chức vụ:………………………………………

Giấy ủy quyền số :……………………..     Ngày……..tháng……..năm………[5]

Hai bên thống nhất số liệu trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên đang theo học tại nhà trường năm……như sau:

1. Số liệu

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số ngưi/Số tiền

A

B

C

1

I

Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

 

 

1

Tham gia BHYT học sinh

01

 

1.1

Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại trường

02

 

1.2

Mức đóng BHYT học sinh

03

 

1.3

Số tiền phải đóng BHYT

04

 

2

Tham gia BHYT của các nhóm đối tượng khác

05

06

07

 

2.1

Nội tỉnh

 

2.2

Ngoại tỉnh

 

3

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được sử dụng

08

06=(02+05)*03*90%*12%

3.1

Nội tỉnh

09

 

3.2

Ngoại tnh

10

 

II

Thanh toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

11

 

1

Kinh phí còn nợ kỳ trước

12

 

2

Kinh phí đã chuyển trong kỳ

13

 

3

Kinh phí còn phải chuyển kỳ này

14

 

2. Bên A chuyển tiếp kinh phí chăm sóc chăm sóc sức khoẻ ban đầu liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học số…….ngày……giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện………….và………

3. Biên bản đối chiếu này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH

Lược đồ Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH 2013 Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH 2013 Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Lạng Sơn
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn, ***
        Người kýPhạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Công Trưởng, Vi Thị Oanh
        Ngày ban hành09/09/2013
        Ngày hiệu lực09/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH 2013 Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Lạng Sơn

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 677/HDLN-GDĐT-TC-BHXH 2013 Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Lạng Sơn

         • 09/09/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/09/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực