Hướng dẫn 849/HD-TLĐ

Hướng dẫn 849/HD-TLĐ năm 2017 về sửa đổi Quyết định 1911/QĐ-TLĐ về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong cơ quan công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 849/HD-TLĐ 2017 sửa đổi 1911/QĐ-TLĐ định mức chế độ chi tiêu cơ quan công đoàn


TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1911/QĐ-TLĐ NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TRONG CÁC CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 6 chế độ công tác phí và chi tổ chức hội nghị của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn như sau:

I. Quy định chung

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn thực hiện chế độ công tác phí khi đi công tác trong nước và chế độ chi hội nghị theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

II. Quy định cụ thể

1. Chế độ công tác phí

1.1. Thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện

a) Đối với cán bộ công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên đủ tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác: Mức thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan công đoàn không có tiêu chuẩn được btrí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

1.2. Phụ cấp lưu trú

a) Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan công đoàn ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

1.3. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng

- Đối với cán bộ công chức, viên chức trong các các cơ quan công đoàn phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch, thủ quỹ); thì tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

2. Chế đ chi hi ngh

2.1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương.

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuc Trung ương: mức chi tối đa 200.000 đng/ngày/người

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: mức chi tối đa 150.000 đồng/ngày/người

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: mức chi tối đa 150.000 đồng/ngày/người

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: mức chi tối đa 100.000 đồng/ngày/người

2.2. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp

- Hội nghị Ban Chấp hành (Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn) Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương: mức chi tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: mức chi tối đa 150.000 đồng/người/ngày.

2.3. Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

III. Tổ chức thực hiện

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Các quy định khác không quy định trong Hướng dẫn này thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Quy định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Mức chi trên làm căn cứ để các cơ quan công đoàn xem xét khả năng nguồn kinh phí quyết định cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để nghiên cu, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐNTW và tương đương;
- Thường trực ĐCT-TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, Tài chính TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 849/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu849/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 849/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 849/HD-TLĐ 2017 sửa đổi 1911/QĐ-TLĐ định mức chế độ chi tiêu cơ quan công đoàn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 849/HD-TLĐ 2017 sửa đổi 1911/QĐ-TLĐ định mức chế độ chi tiêu cơ quan công đoàn
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu849/HD-TLĐ
       Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
       Người kýTrần Thanh Hải
       Ngày ban hành05/06/2017
       Ngày hiệu lực01/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 849/HD-TLĐ 2017 sửa đổi 1911/QĐ-TLĐ định mức chế độ chi tiêu cơ quan công đoàn

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 849/HD-TLĐ 2017 sửa đổi 1911/QĐ-TLĐ định mức chế độ chi tiêu cơ quan công đoàn

          • 05/06/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực