Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT

Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT năm 2013 về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT năm 2013 khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VỀ ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Thực hiện Quyết định 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sau khi thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Hướng dẫn về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương tiêu biểu xuất sắc đã được công nhận danh hiệu “thôn văn hóa” “Làng văn hóa” “Ấp văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

2. Hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc đã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

3. Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cấp cơ sở.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Huân chương Lao động hạng Ba;

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh);

4. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho: “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có 15 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

b) Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất của tỉnh, thành phố trong việc phát triển kinh tế, không còn hộ nghèo, nhà tạm, nhà dột nát; 100% người lao động trong độ tuổi có việc làm; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và tiêu chuẩn nông thôn mới;

c) Đã có 02 lần trở lên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 01 lần được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

2. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, và tương đương, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 12 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

- Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất của huyện trong việc phát triển kinh tế và không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, 100% người lao động trong độ tuổi có việc làm; nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và tiêu chuẩn nông thôn mới;

- Đã có 02 lần trở lên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thành tích xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

b) Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho “Gia đình văn hóa” đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 15 năm trở lên liên tục được công nhận là “Gia đình văn hóa”; trong đó có 10 năm trở lên được bình bầu, tuyên dương, khen thưởng là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu ở các cấp;

- Có đời sống kinh tế phát triển, làm giàu chính đáng, có thành tích đặc biệt xuất sắc về tương trợ giúp đỡ cộng đồng;

- Đã có 02 lần trở lên được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”.

3. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 09 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

- Là đơn vị tiêu biểu cấp huyện và tương đương trong phát triển kinh tế và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và tiêu chuẩn nông thôn mới;

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; xây dựng và giữ vững “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

- Đã có 01 lần trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

b) Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho “Gia đình văn hóa”, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 10 năm liên tục trở lên được công nhận là “Gia đình văn hóa”; trong đó có 06 năm trở lên được bình bầu, tuyên dương, khen thưởng là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu ở các cấp;

- Có đời sống kinh tế gia đình phát triển, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; có thành tích xuất sắc về tương trợ giúp đỡ cộng đồng.

- Đã có 01 lần trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”.

4. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh;

b) “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh;

c) Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cấp cơ sở.

5. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương tiêu biểu xuất sắc đã có 03 năm trở lên được công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

b) Gia đình tiêu biểu đã có 03 năm trở lên được công nhận là “Gia đình văn hóa” và đã được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”.

6. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho “Gia đình văn hóa” có 02 lần trở lên được khu dân cư bình bầu và công nhận là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu.

7. Các hình thức danh hiệu khác để động viên đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện theo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba (03 bộ chính); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (02 bộ chính) cho “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), gồm có:

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng.

Các hình thức đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chỉ xét, tặng vào dịp sơ, tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (02 bộ chính) cho “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, gồm có:

- “Tờ trình (hoặc văn bản đề nghị) và danh sách đề nghị khen thưởng của cấp trình (hoặc cấp đề nghị);

- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình (hoặc cấp đề nghị);

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm có:

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng.

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng Giấy khen, gồm có:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương;

- Biên bản họp đề nghị khen thưởng của thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ hướng dẫn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chỉ đạo triển khai việc khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định của Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo)
- UBND, BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, TP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;
- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo
- Các Vụ, đơn vị Ban TĐKTTW
- Lưu: VT, Vụ II.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 915/HD-BTĐKT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu915/HD-BTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2013
Ngày hiệu lực05/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 915/HD-BTĐKT

Lược đồ Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT năm 2013 khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT năm 2013 khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu915/HD-BTĐKT
        Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýTrần Thị Hà
        Ngày ban hành05/06/2013
        Ngày hiệu lực05/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT năm 2013 khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 915/HD-BTĐKT năm 2013 khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

           • 05/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực