Hướng dẫn 138-HD/BTGTW

Hướng dẫn 138-HD/BTGTW năm 2014 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015 2014


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 138-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2015

Năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước - Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Căn cứ Chỉ thị s45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015”; Thông báo Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị Về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bphim tài liệu vthân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bi tiêu biểu”; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đi ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cvà tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

2. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, gồm: 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015), 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền từng sự kiện.

2. Các ngày lễ lớn do bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức

2.1. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và đón Tết Nguyên đán t Mùi

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng.

2.2. Giỗ T Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thng lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tại Phú Thọ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương.

- Các tỉnh, thành phố: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Đối với các địa phương có di tích, đền thờ Vua Hùng tổ chức dâng hương tưởng niệm (Nghi thức dâng hương tưởng niệm thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

2.3. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cng hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả hơn 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, qung bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Cấp Trung ương:

+ Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội.

Lễ kỷ niệm do thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

+ Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

- Tại Nghệ An: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường 19 tháng 5 thành phố Vinh và Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

- Các tỉnh, thành phố: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... chào mừng. Đối với các địa phương có di tích, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm.

- Các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước có Nhà lưu niệm, Di tích lưu niệm, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm.

- Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phát động các phong trào quần chúng thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, các trường đại học... tùy điều kiện cụ thể để tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim... chào mừng sinh nhật Bác trên toàn quốc và hướng ra ngoài nước. Xuất bản, tái bản các công trình khoa học, sách nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.4. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Công an ban hành hướng dẫn và đề cương tun truyền riêng.

3. Các ngày lễ tổ chức kỷ niệm ở quy mô ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 -12/9/2015)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Khng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết; lòng tự hào về đất và người xứ Nghệ; phát huy hào khí của phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, tinh thần cách mạng quyết liệt, tinh thần đoàn kết phấn đấu đưa quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

- Tuyên truyền về sự khởi sắc của quê hương Xô viết trong công cuộc đổi mới; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là về công cuộc xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành ở Nghệ An và Hà Tĩnh hướng về ngày kỷ niệm.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lễ kỷ niệm do tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử trong Cao trào Xô viết - Nghệ Tĩnh; tôn tạo Khu di tích lịch sử Xô viết - Nghệ Tĩnh; xuất bản một số ấn phẩm, báo chí đặc biệt chào mừng kỷ niệm.

- Các địa phương, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hành hương về địa chỉ đỏ, dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, Bảo tàng Xô viết - Nghệ Tĩnh và Khu di tích lịch sử Xô viết - Nghệ Tĩnh.

- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương có nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động kniệm sự kiện này.

3.2. Kỷ niệm 75 năm Ngày Khi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.

- Thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng đất Nam Bộ, nhất là các địa phương tng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; những điển hình tiên tiến, nhân tmới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần cách mạng của khởi nghĩa Nam Kỳ, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

- Các hoạt động kỷ niệm sự kiện ở các địa phương.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức Lễ kỷ niệm quy mô cấp thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm do thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Các địa phương tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lp nhân dân hướng về ngày kỷ niệm, như: Thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử ...

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hành hương về địa chỉ đỏ, dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và Khu di tích Khởi nghĩa Nam Kỳ.

- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền về sự kiện và đưa tin, phản ánh các hoạt động kỷ niệm.

3.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

- Những cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

- Những thành tựu về kinh tế - xã hội của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Các địa phương, bộ, ngành có liên quan tổ chức Lễ dâng hương, tọa đàm, hội thảo...

- Báo chí Trung ương và địa phương đưa tin, bài tuyên truyền về sự kiện và phản ánh các hoạt động kỷ niệm; đồng thời tổ chức phát sóng phim tài liệu.

3.4. Các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

- Tổ chức Lễ kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ngành đối với năm tròn ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

- Không tổ chức Lễ kỷ niệm năm lẻ 5 và các năm khác ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương mà tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục thích hợp.

4. Các ngày lễ quốc tế

4.1. Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870- 22/4/2015)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Thân thế, sự nghiệp của V.I Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới.

- Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội vào ngày sinh của V.I.Lênin.

- Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phtùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2015)

a. Chủ đề, nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăngghen.

- Những đóng góp của Ph.Ăngghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đi mới ở Việt Nam.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.3. Các ngày kỷ niệm khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

2. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, điện ảnh... phục vụ nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; khuyến khích việc sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, trong đó chú trọng tới các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 85 Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên vượt lên khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Ủy ban Toàn quốc các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các Hội Văn học, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị chính trị, tư tưởng và tính nghệ thuật cao để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

6. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các liên chi hội, chi hội cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân.

7. Các cơ quan báo, đài Trung ương và ngành chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền phong phú, phù hợp và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ưu tiên thời lượng phát sóng các chuyên mục, các chương trình giáo dục truyền thống lịch sử vào các giờ vàng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp các Lễ kỷ niệm và các hoạt động lớn.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương khai thác và phát sóng các phim tư liệu về lịch sử dân tộc, về Đảng, về Bác Hồ.

8. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội

- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ ln trong năm 2015 bằng các hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chú trọng tới việc chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền thường xuyên đối với các cơ quan báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Tổ chức biên tập, phát hành sách, tài liệu, đề cương tuyên truyền, trong đó đặc biệt coi trọng nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu tuyên truyền.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi 2015!

2. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!

5. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

6. Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!

7. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015)!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

11. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thế Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu138-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực05/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015 2014
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu138-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýBùi Thế Đức
        Ngày ban hành05/12/2014
        Ngày hiệu lực05/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015 2014

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015 2014

         • 05/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực