Văn bản khác 01/KH-BCĐ

Kế hoạch 01/KH-BCĐ về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người


BAN CHỈ ĐẠO 138/CP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2018

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2546/QĐ-TTg (ngày 31/12/2015), Quyết định số 793/QĐ-TTg (ngày 10/5/2016) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 - 2020 và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 130/CP năm 2018, gồm các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mc tiêu

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá tác động thực hiện một số văn bản pháp luật trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua bán người và bảo vệ nạn nhân; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật mới và tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện.

- Tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa mua bán người, làm giảm nguy cơ bị mua bán, nhất là với nhóm đối tượng có nguy cơ cao; ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán người qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và người thân thích của họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chú trọng trao đổi, phối hợp trực tiếp để giải quyết từng vấn đề, vụ việc, đồng thời tích cực nghiên cứu, xây dựng tiến tới ký kết văn bản hợp tác mới.

2. Chỉ tiêu

- 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên các cơ quan báo chí cấp Trung ương và cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần.

- 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn. 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyn đến cơ quan có thm quyn được phân loại, xử lý; những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo quy định của pháp luật. So với năm 2017 tăng từ 2% tỷ lệ khởi tố, điều tra các vụ án mua bán người trên tng scác vụ việc được phát hiện; đạt 95% svụ án mua bán người được truy tố, xét xử trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát, Tòa án thụ lý.

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân và có nhu cầu được bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- 100% cơ quan tố tụng các cấp được tập huấn, quán triệt, triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 phần liên quan đến tội phạm mua bán người; 100% các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 phần liên quan đến tội phạm mua bán người được ban hành.

- 100% văn bản hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người đã ký được sơ kết, tổng kết theo định kỳ và có kế hoạch phối hợp thực hiện tiếp theo; ký kết văn bản mới về hợp tác song phương phòng, chống mua bán người với ít nhất 01 nước và triển khai thực hiện.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Nội dung hoạt động

- (1). Tổ chức triển khai trên toàn quốc thực hiện Chương trình 130/CP, trọng tâm 05 đề án năm 2018; Duy trì giao ban, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 130/CP hằng quý, 6 tháng và năm 2018; thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người; Cập nhật, khai thác dữ liệu đăng nhập vào phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người”.

- (2). Sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I (2016 - 2018) gắn với sơ kết 02 năm công tác chỉ đạo điểm của Chính phủ tại 06 tỉnh, gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh và Tây Ninh để nhân rộng và tiếp tục triển khai mới tại một số địa phương; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình 130/CP năm 2018 tại các Bộ, ngành, địa phương.

- (3). Triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với nội dung Thông điệp của Liên Hợp quốc năm 2018 nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

- (4). Nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm để bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, như: Xuất cảnh qua biên giới trái phép; Thông qua hoạt động cho, nhận con nuôi, cho, hiến tạng; Xuất khẩu lao động có yếu tố nước ngoài...

- (5). Biên tập, bổ sung, hoàn thiện tài liệu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tổ chức các khóa tập huấn liên ngành, chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực để nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Bộ Công an là Cơ quan Thường trực Chương trình 130/CP tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì thực hiện các hoạt động trên.

- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

2. Công tác truyền thông phòng ngừa

a) Nội dung hoạt động

- (1). Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phi hp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí; định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở, nhất là tập trung các hoạt động hưởng ứng: Ngày toàn dân và Ngày quốc tế phòng, chống mua bán người - 30/7 năm 2018.

- (2). Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, trọng tâm là:

+ Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” tại tỉnh Sơn La.

+ Xây dựng, hoàn thiện và triển khai đến cấp hội phụ nữ cơ sở Bộ tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, nhất là nhóm người dân tộc thiểu số; củng cố, kiện toàn và tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại cộng đồng.

+ Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan như: di cư lao động, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi sáng tác, xây dựng các tiểu phẩm hoặc thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống mua bán người.

+ Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để tư vấn về những vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán người; Duy trì và nâng cấp mô hình “Ngôi nhà bình yên” để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

+ Nghiên cứu, đánh giá mô hình phòng ngừa mua bán người hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp đnhân rộng; xây dựng mới các mô hình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn hoặc lồng ghép với các mô hình, câu lạc bộ khác của địa phương đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (1).

- Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (2).

- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người

a) Nội dung hoạt động

- (1). Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới và quản lý xuất nhập cảnh với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán.

- (2). Tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm của công dân, thông tin, tài liệu trên báo chí hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, cơ quan chức năng các nước, các tổ chức quốc tế chuyển giao nhằm phát hiện, khởi tố điều tra vụ, việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- (3). Điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; Tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc, trọng tâm là tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới giữa Việt Nam với Căm-pu-chia, Lào và Trung Quốc.

- (4). Phối hợp giữa các ngành, địa phương trong nước hoặc giữa cơ quan chức năng của Việt Nam với cơ quan hữu quan các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới đất liền trong trao đổi thông tin, thiết lập đường dây nóng, xác định đầu mối hợp tác xác minh, điều tra, bắt giữ, dẫn giải, chuyển giao, truy nã đối tượng phạm tội mua bán người và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- (5). Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ tổ chức điều tra, truy tố và xét xử vụ án mua bán người, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn một số vụ án trọng điểm, tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chung trong nhân dân và răn đe tội phạm.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Bộ Công an chủ trì thực hiện hoạt động tại các tiết trên, tại khu vực nội địa.

- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì thực hiện hoạt động tại các tiết trên, tại khu vực biên giới.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì thực hiện hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát công tác điều tra, xét xử vụ án tại tiết (5).

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chủ trì thực hiện nội dung xét xử vụ án, lựa chọn án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại tiết (5).

- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

a) Nội dung hoạt động

- (1). Tiếp nhận, xác minh, xác định và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết.

- (2). Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; chuyn tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

- (3). Triển khai Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hành chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

- (4). Triển khai hoạt động Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, với số máy 111 (thay thế đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí, số máy 18001567, từ tháng 12/2017), trong đó, có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người.

- (5). Nghiên cứu, đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng; xây dựng mới các mô hình phù hợp với từng địa phương đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- (6). Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Bộ Công an chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (1).

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (2), (3), (4) và (5)

- Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (6).

- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

5. Công tác xây dựng, hoàn thiện và phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- (1). Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (năm 2015), có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó, có phần liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân.

- (2). Tổ chức các hoạt động đánh giá tác động thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật phù hợp Bộ luật Hình sự vừa mới ban hành và thực tiễn.

- (3). Rà soát, nghiên cứu, sơ kết việc thực hiện các văn bản, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, nhất là liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- (4). Triển khai Đề án nghiên cứu về việc gia nhập Nghị định thư về chống người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không bổ sung Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC).

- (5). Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (1), (2) và (5).

- Bộ Công an chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (4) và tiết (3) thực hiện nội dung đối với các văn bản: Nghị định số 62/2012/NĐ-CP (ngày 13/8/2012) của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ; Thông tư liên tịch số 01/TTLT (ngày 10/02/2014) của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục quan hệ phối hợp trong xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (3), thực hiện nội dung đối với các văn bản: Nghị định số 09/2013/NĐ-CP (ngày 11/01/2013) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH (ngày 30/12/2013) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT (ngày 25/9/2013) của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (3), thực hiện nội dung đối với văn bản: Thông tư số 78/2013/TT-BQP (ngày 25/6/2013) của Bộ Quốc phòng quy định các biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (1), với nội dung nghiên cứu, xây dựng ban hành Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thay thế Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT (ngày 23/7/2013) của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em theo Bộ luật Hình sự (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (năm 2015).

- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

6. Hợp tác quốc tế

a) Nội dung hoạt động

- (1). Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Quyết định số 668/QĐ-TTg (ngày 16/5/2017) của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hp quốc (CEDAW); Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác các nước Tiểu vùng sông Mê-Công về phòng, chống mua bán người (COMMIT) tại Việt Nam năm 2018; Thành lập đoàn tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng (IMM 5), quan chức cấp cao (SOM 13) và các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên Ban Chỉ đạo COMMIT khu vực tổ chức.

- (2). Tiếp tục triển khai thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký giữa Việt Nam với Căm-pu-chia, Lào, Thái Lan và Trung Quốc về phòng, chống mua bán người, trọng tâm là thực hiện các hoạt động ưu tiên hợp tác đã được cơ quan chức năng hai nước thống nht, trong đó, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2008 - 2018 và nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiệp định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; tổ chức hội nghị thường niên giữa Việt Nam - Căm-pu-chia; thành lập các đoàn liên ngành tham dự hội nghị thường niên đánh giá kết quả thực hiện hiệp định giữa Việt Nam với Lào và Trung Quốc.

- (3). Tổ chức các cuộc họp, đàm phán, tiến tới đề xuất Chính phủ ký kết và triển khai thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương giữa Việt Nam với Ma-lai-xi-a, Vương quốc Anh về phòng, chống mua bán người.

- (4). Tổ chức phối hợp giữa cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài với cơ quan chức năng nước sở tại nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải cứu nạn nhân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hồi hương công dân Việt Nam là nạn nhân bị mua bán trở về nước; Tiếp tục duy trì kênh thông tin đối ngoại, nhất là với Hoa Kỳ và các nước, tổ chức quốc tế để trao đổi chính xác, kịp thời về kết quả và nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người.

- (5). Duy trì giao ban, trao đổi thông tin, đường dây nóng giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam với cơ quan hữu quan cùng cấp của các nước, nhất là với Căm-pu-chia, Lào và Trung Quốc để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội; giải cứu và hồi hương nạn nhân bị mua bán.

- (6). Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã ký kết; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền đàm phán, ký kết chương trình, dự án hợp tác mới với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về phòng, chống mua bán người phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Bộ Công an chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (1), (2), (3) và (6); hoạt động tại tiết (5) khu vực nội địa.

- Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (5) khu vực biên gii, biển và hải đảo.

- Bộ Ngoại giao chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (4).

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức triển khai Quyết định số 668/QĐ-TTg (ngày 16/5/2017) của Thủ tướng Chính phủ tại tiết (1).

- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2546/QĐ-TTg (ngày 31/12/2015), diễn biến tình hình tội phạm mua bán người để xây dựng, bố trí kinh phí, huy động các nguồn hợp pháp khác triển khai có hiệu quả Chương trình 130/CP năm 2018. Đồng thời, duy trì, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đnh kỳ, đột xuất theo quy định tại Quyết định số 2496/QĐ-BCĐ (ngày 18/7/2017) của Ban Chỉ đạo 138/CP (qua Cục Tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

2. Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Chương trình 130/CP có trách nhiệm giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch y./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trư
ng Ban Chỉ đạo 138/CP (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực B
an Chỉ đạo 138/CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội; (để phối hợp);
- Văn phòng Chủ tịch nước; (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ; (để phối hợp);
- Các Bộ, ngành thành viên BCĐ138/CP (để p/h chỉ đạo);
- BCĐ138/tỉnh, th
ành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các Tổng cục, V
11, V12, V19/BCA (để thực hiện);
- Lưu: VT, BC
Đ (C41-C42).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

TH
TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu01/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực02/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu01/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 138/CP
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành02/01/2018
        Ngày hiệu lực02/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người

           • 02/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực