Văn bản khác 03/KH-UBND

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 03/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” NĂM 2017

Căn cứ Công văn số 1016/VPCP-NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ph biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, đến hết năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 919/KH-BCĐ và số 920/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường ph biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” và năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Đề án “Tăng cường ph biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”;

Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” của Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị đ nâng cao nhận thức và ý thức chp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân nơi thực hiện Đề án.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án năm 2017.

Tháng 7/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

2

Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Đề án.

Tháng 7/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Dân tộc; các sở: Tư pháp; Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Văn hóa, thể thao; UBND các huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo.

3

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch năm 2017.

Tháng 7/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Dân tộc; các sở: Tư pháp; Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Văn hóa, thể thao; UBND các huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo.

4

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cấp tỉnh

Tháng 9/2017

UBND tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành.

5

Tổ chức biên soạn đề cương tài liệu phát trên loa phát thanh, xây dựng băng, đĩa hình có nội dung là các chương trình tọa đàm, tiểu phẩm pháp luật; biên soạn tờ gấp pháp luật cho các đối tượng của đề án.

Sau khi có kinh phí

(dự kiến tháng 9/2017)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án; các sở: Tư pháp, Tài chính; các địa phương liên quan.

6

Tổ chức kiểm tra hiện Đề án năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 ở các địa phương.

Tháng 12/2017

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan

7

Tchức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng BG-HĐ bằng các hình thức, theo các nhóm đối tượng sau:

- Cán bộ, nhân dân tuyến biên giới đất liền.

- Cán bộ và nhân dân tuyến biên giới biển, hải đảo và ngư dân đi biển dài ngày.

Mỗi tháng ít nhất một lần

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội đồng PBGDPL địa phương, BĐBP, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, BTL Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1.

8

Nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo.

Từ 7/2017 đến hết năm 2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Cơ quan chức năng của các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố BGHĐ và BTL Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1.

9

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các đồn biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới, hải đảo.

Mỗi tháng ít nhất một lần

Từ 7/2017 đến hết năm 2017 (Trọng tâm tháng 11/2017)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các huyện, thị, thành phố BGHĐ và BTL Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1.

10

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới, hải đảo (nếu có)

Khi có án

Tòa án nhân dân các cấp

Cấp ủy, chính quyền các cấp.

Các cơ quan nội chính, tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện.

11

Nhân rộng các nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ tư vấn pháp luật ở các xã BG-HĐ để PBGDPL cho các đối tượng tham gia.

Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố BGHĐ (trực tiếp là các Phòng Tư pháp.

12

Tiếp tục kiện toàn và nhân rộng nội dung, hình thức hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của BĐBP tnh và các đồn BP để PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên gii, hải đảo.

Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Tnh Đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến tỉnh

13

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp già làng, trưởng bản và những người có uy tín ở các xã vùng biên gii, hải đảo

Thông qua các hoạt động công tác hàng ngày

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

BĐBP, cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng ở các huyện, thị, thành phố BGHĐ và Vùng 1 hải quân, Vùng Cảnh Sát bin 1.

14

Chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát bin đóng quân vùng biên giới, hải đảo củng cố tủ sách pháp luật:

Từ tháng 7 đến Tháng 9/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các Sở: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao

15

- Tchức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm và hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cấp địa phương

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL, bao gồm:

+ Trang bị cụm loa truyền thanh cho các thôn, xã biên giới, hải đảo và các đồn biên phòng, phục vụ triển khai PBGDPL;

+ Biên soạn đề cương tài liệu phát trên loa phát thanh, xây dựng băng, đĩa hình có nội dung là các chương trình tọa đàm, tiểu phẩm pháp luật; biên soạn tờ gấp pháp luật cho các đối tượng của đề án.

Tháng 9/2017

 

 

 

 

 

Triển khai xong trước 11/2017

 

Từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- UBND các huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo, BTL Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1 và BCH Quân sự tỉnh.

- Các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển đóng quân vùng BGHĐ của tỉnh.

- Cục Chính trị BĐBP, các sở: Văn hóa - Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO:

Sử dụng 03 nguồn kinh phí gồm: Kinh phí trên cấp (nếu có); kinh phí địa phương (các đơn vị lập dự toán đề nghị) và nguồn xã hội hóa (các đơn vị tự liên hệ).

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị Quân đội có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh); lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện năm 2017 gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ tình hình thực tế, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ, Bộ Quốc phòng để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và cử cán bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này.

3. Các cơ quan, đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh được phân công thực hiện các nội dung trong kế hoạch này, chủ động phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.

4. Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí năm 2017 để thực hiện Đề án theo Kế hoạch, đồng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BQP, BTL BĐBP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, P4;
- Các sở, ngành: Tư pháp; Tài chính; Ngoại vụ; TN&MT; VH&TT; TT&TT; NN&PTNT; GD&ĐT, Ban Dân tộc; Công an t
nh, BCH Quân sự tnh, BCH BĐBP tỉnh;
- MTTQ, T
nh Đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- BTL Vùng 1 Hải Quân, BTL Vùng C
nh sát biển 1, Sư đoàn 395, Đoàn KTQP 327, L đoàn 170, Lữ 147 Hải quân, TĐ 213/PKKQ;
- UBND 11 huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án;
- V
0, V2, NC, TM3;
- Lưu: VT, NC
45b, KH21

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 03/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 03/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýLê Quang Tùng
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 03/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh 2021

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 03/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh 2021

            • 10/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực