Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW hội nhập kinh tế quốc tế Thanh Hóa 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 05/11/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH NƯỚC TA THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, làm cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kế hoạch là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của các ngành, các cấp.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá vào năm 2020, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đến năm 2020 đạt 02 tỷ USD, tăng 31% so với 2015.

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7.600 triệu USD, chiếm 28,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội;

- Số doanh nghiệp FDI đến năm 2020 đạt trên 140 doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho trên 150 nghìn người.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về hội nhập kinh tế quốc tế đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân

a) Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, thường xuyên cập nhật nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại, nội dung các cam kết quốc tế của Việt Nam, lộ trình thực thi cam kết, thông tin kịp thời, rộng rãi trong nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát việc thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông; chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành, đơn vị có liên quan triển khai các hội nghị, hội thảo, phổ biến kiến thức cho cán bộ các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, các doanh nghiệp về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do đến năm 2020; về cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định kinh tế ASEAN, ASEAN+. Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế ở các cơ quan quản lý nhà nước; đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ năng quản lý, quản trị và điều hành doanh nghiệp, về công nghệ mới và công nghệ thông tin, ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu đề xuất với UBND tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết thương mại mà Việt Nam tham gia và các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Sở Công thương chủ trì xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và đáp ứng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Nhật Bản.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục thuê tư vấn nước ngoài thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030 hoàn thành bước dự thảo vào tháng 4/2017 làm cơ sở phục vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tham mưu các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong quý II/2017.

d) Sở Tài chính chủ trì rà soát, điều chỉnh, ban hành mới một số loại phí, đơn giá sử dụng dịch vụ công cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, báo cáo UBND tỉnh trong quý III/2017.

e) Cục Thuế tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; vận hành quản lý tốt hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS); thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” tiến tới “Một cửa liên thông điện tử”.

f) Cục Hải quan Thanh Hóa hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử; phát triển hệ thống đại lý làm thủ tục hải quan theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; thiết lập hệ thống xử lý công việc trực tuyến giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện dự án Tabmis, dự án hiện đại hóa thu nộp giữa cơ quan Thuế - Kho bạc nhà nước - Hải quan.

g) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nhân rộng mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” theo hướng hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 03/02/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ; khẩn trương kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành cho phù hợp với quy định của Trung ương gắn với thực hiện tốt Kế hoạch số 14- KH/TU ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

h) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị….

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

a) Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế: Các cấp, các ngành, các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/4/2016 về kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

b) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

- Các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo Kết luận số 46-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2016 và xây dựng Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, báo cáo UBND tỉnh trong quý II/2017.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xây dựng Đề án đổi mới phương pháp hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong tình hình mới, báo cáo UBND tỉnh trong quý III/2017; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào tháng 4/2017.

c) Về phát triển nguồn nhân lực:

- Các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo và sử dụng nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng phát triển mạnh đào tạo nghề, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ nghề nghiệp. Tập trung đầu tư cho đào tạo nghề trình độ cao, đảm bảo đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề vững, đủ khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng tham gia cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng mô hình “Trường học thông minh”, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2017; xây dựng Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ của các trường phổ thông trong tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; nghiên cứu triển khai chương trình đào tạo nâng cao trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, đào tạo; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc tế tại các đô thị của tỉnh và Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình việc làm giai đoạn 2017 - 2020; nghiên cứu xây dựng và phát hành bản tin hàng quý về dự báo thị trường lao động để dự báo xu hướng việc làm và đào tạo nghề.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, phục vụ ngành du lịch và du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch tại Thanh Hóa.

d) Về phát triển khoa học và công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

e) Tiếp tục phát huy và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, các địa phương của các nước, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (CHND Lào), thành phố Seongnam (Hàn Quốc) và tỉnh Mittelsachen (CHLB Đức); củng cố, nâng tầm quan hệ hợp tác với đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức tài chính lớn và các tổ chức phi chính phủ; tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương để thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Sở Ngoại vụ thường xuyên liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong và ngoài nước để mở rộng thị trường xuất khẩu, xúc tiến thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

- Sở Thông tin và Truyền thông đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tăng cường đấu mối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ để vận động, xúc tiến đầu tư các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh đề xuất dự án Phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia (WB), Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (AFD) theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương và nhà tài trợ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để sớm được ký kết Hiệp định tài trợ cho các dự án.

4. Về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị trong mọi tình huống, trước hết là ổn định nội bộ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và đối ngoại.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo các yếu tố về an ninh - quốc phòng.

6. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng đề án phục dựng, bảo tồn và phát huy lễ hội các dân tộc Dao, Mường, Thái trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2017.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra để nâng cao hiệu quả quản lý nội dung sản phẩm văn hóa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài (đặc biệt là trên mạng Internet).

b) Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình văn hóa để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo đến các địa phương kết nghĩa với tỉnh, với các địa phương, vùng lãnh thổ trong khu vực và thế giới.

7. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội

a) Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng, miền.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội và người có công, bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân và các dịch vụ xã hội cơ bản như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin; đặc biệt là các khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Chủ trì, phối với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

c) Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tích cực tham gia các chương trình y tế phòng, chống bệnh tật, giảm tỷ lệ mắc bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao thể lực, trí tuệ, tăng tuổi thọ, phát triển giống nòi khỏe mạnh, tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ trì, phối với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đề án giảm quá tải bệnh viện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2017.

8. Bảo vệ tài nguyên, môi trường

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững; kế hoạch hành động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bản quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ tham mưu về chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan để kiểm soát chặt chẽ công nghệ sản xuất của các dự án, nhất là dự án thuộc các lĩnh vực: Luyện kim, hóa chất, dệt nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn về môi trường.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường như: Phòng ngừa và kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường; khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án môi trường, nhất là các dự án xử lý rác thải, nước thải, xây dựng mạng lưới quan trắc tự động kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí (bụi), tiếng ồn tại các nút giao thông lớn và các khu vực phát triển đô thị.

d) Sở Giao thông Vận tải áp dụng các biện pháp quản lý, đổi mới công nghệ để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải của các phương tiện giao thông; phát triển giao thông công cộng theo hướng xanh hóa như: Nâng cao hiệu quả khai thác vận tải công cộng để giảm lượng khí thải; kiểm soát, giảm lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trong đô thị....

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch của ngành, đơn vị trong năm 2017 đảm bảo hiệu quả.

2. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm gửi Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Công thương - Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW hội nhập kinh tế quốc tế Thanh Hóa 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW hội nhập kinh tế quốc tế Thanh Hóa 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành10/01/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW hội nhập kinh tế quốc tế Thanh Hóa 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW hội nhập kinh tế quốc tế Thanh Hóa 2017

           • 10/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực