Văn bản khác 05/KH-UBND

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2012 về sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 05/KH-UBND sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG:

Việc phát triển công nghiệp là động lực hết sức quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2010, ngành công nghiệp An Giang đã có bước phát triển và chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ngành CN-TTCN đạt 6.585 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Cơ cấu khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 12,82% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Với điều kiện của một tỉnh nông nghiệp, ngành sản xuất công nghiệp phát triển dựa trên nền tảng của ngành sản xuất nông nghiệp là chính, do đó công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh, trong đó 02 sản phẩm gạo và thủy sản chế biến đem lại nhiều kim ngạch xuất khẩu; ngoài ra còn có các ngành công nghiệp khác như: cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc... Theo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 thì An Giang đặt mục tiêu đến năm 2015 nâng cơ cấu khu vực công nghiệp - xây dựng lên chiếm 17,56% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Phát trin kinh tế và gia tăng các ảnh hưởng môi trưng hai mặt của mt vn đề luôn đi song hành vi nhau, cùng với sự phát triển của công nghiệp, tỉnh An Giang đã, đang và sẽ phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được thì ngành công nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng công nghệ thiết bị lạc hậu, dẫn đến chi phí sản xuất cao, đồng thời góp phần làm gia tăng ô nhiễm. Mặc dù số lượng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít, với quy mô nhỏ lẻ nên hiện trạng môi trường công nghiệp hiện nay của tỉnh chưa đến mức báo động như các thành phố lớn. Nhưng nhìn chung, chất lượng môi trường nước, không khí, đất, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học…đang ngày càng suy giảm và bị đe dọa.

Để gii quyết hài hòa bài toán tăng trưng phát trin công nghiệp bn vng đi đôi vi việc bảo v môi trưng, nâng cao hiu suất s dụng tài nguyên thiên nhiên, hiu qu kinh tế t Đng và Nhà nước Trung ương và địa pơng đã khuyến kch các sở sn xuất công nghiệp đu đi mi công nghệ sn xuất theo hưng thân thin vi môi trưng, ngày càng áp dụng rng rãi công ngh sản xuất sạch hơn (SXSH) trong việc qun lý sở sn xut ca doanh nghiệp. SXSH là việc áp dụng liên tục các biện pháp quản lý sản xuất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả sản suất kinh doanh của cơ sở sản xuất công nghiệp.

Từ năm 1996, SXSH đã được áp dụng thử nghiệm ở Việt Nam và đến nay đã có hơn 200 doanh nghiệp tại 35/64 tỉnh thành trên cả nước áp dụng và nhận thức được lợi ích thiết thực của SXSH. Ở An Giang, việc áp dụng SXSH trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực; một số doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc SXSH và đã từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, sử dụng năng lượng có hiệu quả, sử dụng nguyên liệu thay thế phát sinh ít chất thải, ... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp quan tâm tham gia áp dụng SXSH vẫn còn hạn chế, các giải pháp áp dụng còn ở mức độ đơn giản, kết quả chưa đạt yêu cầu. Theo kế quả thống kế tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến tháng 3 năm 2011 thì số doanh nghiệp đã tham gia hội thảo về SXSH là 28 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đã tham gia tập huấn về SXSH là 08 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đã thực hiện SXSH là 01 doanh nghiệp.

Để SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, một nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược quốc gia về SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn là cần phải ban hành một kế hoạch hành động của tỉnh. Vì vậy việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên đa bàn tnh An Giang đến năm 2015 là việc làm hết sức cần thiết để huy đng các ngun lc xã hi cùng vi các ngun lc nhà nước tham gia thực hin hiu qu Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020";

- Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc áp dụng SXSH trong các cơ sở công nghiệp;

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh An Giang.

I. QUAN ĐIỂM

1. Thực hiện các nội dung và nhiệm vụ của Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh.

2. SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Từ nay đến 2015, ưu tiên áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, thuộc lĩnh vực công nghiệp trọng điểm của tỉnh, và có tiềm năng áp dụng SXSH

3. Giải pháp SXSH phải có tính khả thi cao, phù hợp với khả năng tài chính, năng lực khoa học - kỹ thuật và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp áp dụng SXSH phải bảo đảm phát triển bền vững.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2015, việc áp dụng SXSH trong công nghiệp của tỉnh An Giang đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- 25% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

- 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm về SXSH.

- Sở Công Thương có đơn vị chuyên trách thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp.

III. NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG:

* Nhóm nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- Về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về SXSH cho các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư.

- Về nâng cao nhận thức lợi ích của SXSH, năng lực cho các đối tượng có vai trò thực hiện áp dụng, hỗ trợ, phổ biến, hướng dẫn, tư vấn, quản lý triển khai thực hiện chiến lược.

* Nhóm nhiệm vụ 2: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và quyết định của tỉnh thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

* Nhóm nhiệm vụ 3: Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thí điểm áp dụng SXSH như đánh giá SXSH, hỗ trợ các cơ sở điển hình xây dựng mô hình thí điểm áp dụng SXSH, hỗ trợ về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật về SXSH.

- Hỗ trợ nhân rộng mô hình về áp dụng SXSH như xây dựng và phổ biến hướng dẫn kỹ thuật về SXSH, tham quan, học tập các mô hình thí điểm về áp dụng SXSH.

* Nhóm nhiệm vụ 4: Thành lập đơn vị hỗ trợ áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- Xây dựng và vận hành Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại cấp huyện, thành phố, thị xã.

* Nhóm nhiệm vụ 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu và website về SXSH.

(Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm).

IV. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH:

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động t nhiu ngun vn khác nhau: Vn ngân sách nhà nước, vn vin trợ, các ngun tài trợ, đầu tư ca các tổ chức, nhân trong nước và nước ngoài và nhng ngun vn hợp pháp khác.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên triển khai của Kế hoạch hành động đến năm 2015 dự tính là 4.245.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng). (Nội dung chi tiết được trình bày tại phụ lục đính kèm).

- Ngun vn ngân sách nhà nước ca Trung ương: Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Hàng năm, tùy theo nội dung, nhiệm vụ của từng dự án mà Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ,… để hỗ trợ duy trì và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm đầu tư kinh phí để triển khai thực hiện SXSH tại đơn vị mình.

- Hỗ trợ ca các tổ chức, nhân trong và ngoài nước.

3. Lập dự toán kinh phí: Căn cứ vào Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015 được UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm Sở Công Thương lập dự toán kinh phí cụ thể, trong đó chi từ các nguồn như nêu tại khoản 2 Mục này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ và các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, có hiệu quả, đúng tiến độ nội dung của kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

-   Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ triển khai các hoạt động của Kế hoạch… Sở Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách của tỉnh và của trung ương) 5 năm và hàng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp.

-   Các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong các hoạt động triển khai thực hiện Kê hoạch.

-   Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp và định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Sở Công Thương.

-   Các cơ sở sản xuất công nghiệp: xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn, từng bước nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn vào sản xuất tại đơn vị mình. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã áp dụng sản xuất sạch hơn, định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá hiệu quả việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại đơn vị mình.

Hàng năm trước ngày 15 tháng 12 các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm trước và đề xuất nội dung thực hiện năm tiếp theo về gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TT.TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH An Giang;
- CVP. UBND tỉnh;
- Lưu: KT, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 


DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp cho các cấp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư.

Số TT

Hành động

Nội dung

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm

Thời gian

Nguồn kinh phí

(triệu đồng)

 

Bắt đầu

Kết thúc

 

1.1

Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức về SXSH giai đoạn 2012 – 2015.

 

- Sản xuất phim tài liệu về SXSH

- Xây dựng phóng sự về SXSH và tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền hình

- Các bài báo về hoạt động SXSH trên địa bàn

- Soạn thảo và ban hành ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, băng ron, tranh cổ động, pano, áp phích… về SXSH

- Thu thập, bổ sung các tài liệu về kết quả áp dụng SXSH.

- Từng bước tuyên truyền, đưa SXSH đến hầu hết các doanh nghiệp;

- Từ đó giúp các doanh nghiệp nhận thức được lợi ích, hiệu quả của SXSH và áp dụng vào thực tiễn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Các cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

1/2012

12/2015

Tổng KP: 400

 (NSTW;NSĐP)

 

1.2.

Tổ chức hội nghị, hội thảo; phổ biến, giới thiệu về SXSH

 

Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến, giới thiệu về SXSH trong các ngành công nghiệp thế mạnh của An Giang như:

+ Chế biến thủy sản

+ Chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm

+ Chế biến thực phẩm đóng hộp

+ Xay xát - Lau bóng gạo…

Các cơ sở sản xuất đổi mới tư duy và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Chuyên gia tư vấn SXSH; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

 

Tng KP: 240

 (NSTW;NSĐP)

Nhiệm vụ 2: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và quyết định của tỉnh thúc đẩy SXSH trong công nghiệp.

Số TT

Hành động

Nội dung

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm

Thời gian

Nguồn kinh phí

(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

2.1

Xây dựng Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tình An Giang đến năm 2015.

- Các hành động nhằm thúc đẩy

SXSH được áp dụng rộng rãi trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương là đầu mối phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và vận động tập đoàn, tổng công ty tham gia thúc đẩy SXSH

- Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tình An Giang đến năm 2015 được ban hành.

 

- Chủ trì : Sở Công Thương

- Phối hợp: Các Sở, Ngành liên quan.

1/2011

12/2011

Tổng KP: 15

(NSTW)

2.2

Xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp; các cơ chế chính sách áp dụng SXSH trong công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các cơ chế chính sách về tài chính thúc đẩy SXSH.

- Các cơ chế chính sách khuyến khích áp dụng SXSH.

 

- Chỉ thị, các cơ chế chính sách được ban hành và được áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp:

Các Sở, Ngành liên quan.

1/2012

12/2012

Tổng KP: 10

(NSĐP)

 

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Số TT

Hành động

Nội dung

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm

Thời gian

Nguồn kinh phí

(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

3.1

Xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán kết hợp SXSH / An toàn / Sức khoẻ và quy trình đánh giá về kết quả áp dụng SXSH nội bộ cho các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn kiểm toán kết hợp SXSH / An toàn / Sức khoẻ.

- Quy trình đánh kết quả áp dụng SXSH nội bộ doanh nghiệp.

Các sổ tay hướng dẫn và quy trình đánh giá được xây dựng và ban hành.

 

Chủ trì: Sở Công Thương

Phối hợp:

Tổ chức tư vấn và Các Sở, Ngành liên quan

1/2012

12/2015

Tổng KP: 200

 (NSTW; NSĐP)

 

 


3.2

Tổ chức giới thiệu, áp dụng công nghệ sạch, kỹ thuật SXSH cho các doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cử cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật của các DN tham dự hội nghị, hội thảo do các cấp Trung ương tổ chức.

- Tổ chức tham quan học tập các mô hình áp dụng SXSH trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu về áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường thuộc ngành công nghiệp tại địa phương, tại DN.

- Hỗ trợ chuyển giao áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường cho các DN.

Các công nghệ sạch, thân thiện môi trường được nhận thức, phổ biến và áp dụng.

Đơn vị hỗ trợ SXSH; các tổ chức KHCN và Các Sở, Ngành liên quan

1/2012

12/2015

Tổng KP: 500

 (NSTW; NSĐP)

 

3.3

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ thúc đẩy và thực hiện áp dụng SXSH.

- Cử đi đào tạo tại các lớp do cấp Trung ương tổ chức.

-  Tổ chức đào tạo tại địa phương.

 

Cán bộ thúc đẩy và thực hiện áp dụng SXSH được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Cơ quan tư vấn, Đơn vị hỗ trợ SXSH, Đơn vị đào tạo, Các tổ chức KHCN.

1/2012

 

12/2015

Tổng KP: 200

 (NSTW; NSĐP)

3.4

Xây dựng thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

 

- Lựa chọn, xác định dự án.

- Triển khai dự án.

- Tổ chức đánh giá.

 

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Đơn vị tư vấn và Các Sở, Ngành liên quan.

1/2012

12/2015

Xác định bởi DN được chọn thực hiện dự án.

Dự kiến NSNN hỗ trợ 30% kinh phí cho DN.

3.5

Hỗ trợ xây dựng dự án áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Tư vấn xây dựng dự án áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đến năm 2015 có khoảng 30 DN được hỗ trợ xây dựng dự án áp dụng SXSH.

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Đơn vị tư vấn.

1/2012

12/2015

Tổng KP: 1.500

(NSTW; NSĐP)

 

3.6

Đánh giá trình độ quản lý, công nghệ, hiện trạng môi trường, an toàn, sức khoẻ của các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Điều tra trình độ công nghệ, hiện trạng môi trường, an toàn, sức khỏe.

- Kiểm kê phát thải độc hại.

- Điều tra tác động của các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (bên trong và xung quanh)

- Đánh giá và xác định các nhu cầu xử lý, tái chế … chất thải và di dời của cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xác định kế hoạch cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH.

- Tổng kết đánh giá và nhân rộng.

- Xây dựng được hệ thống cở sở số liệu nền về môi trường công nghiệp.

- Có kế hoạch các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện áp dụng SXSH đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất kế hoạch đánh giá, thực hiện cho các ngành SXCN, khu vực khác.

Chủ trì: Sở Công Thương

Phối hợp:

Cơ quan tư vấn, Đơn vị hỗ trợ SXSH, Đơn vị đào tạo, Các tổ chức KHCN; các cơ quan, đơn vị liên quan.

1/2012

12/2015

Tổng KP: 800

 (NSTW; NSĐP)

 

 

Nhiệm vụ 4: Thành lập đơn vị hỗ trợ áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Số TT

Hành động

Nội dung

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm

Thời gian

Nguồn kinh phí

(triệu đồng)

 

Bắt đầu

Kết thúc

 

4.1

Xây dựng và vận hành Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Quyết định thành lập VP SXSH.

- Hỗ trợ cho hoạt động của TTKC&TVPTCN (văn phòng SXSH, máy tính, máy chiếu seminar, nhân lực…)

- Xây dựng triển khai các hoạt động hỗ trợ SXSH trong công nghiệp.

TTKC & TVPTCN được giao nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH.

TTKC & TVPTCN - Sở Công Thương

1/2012

12/2015

Tổng KP: 80

(NSTW; NSĐP)

4.2

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại cấp huyện, thành phố, thị xã.

-     Tổ chức hoạt động của mạng lưới.

-     Hỗ trợ công cụ hoạt động cho đầu mối mạng lưới các huyện, thành phố, thị xã.

Cán bộ hỗ trợ được xác định và hoạt động.

Sở CT phối hợp Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện, TX, TP,

Sở TN&MT,

Các Sở, Ngành liên quan.

1/2012

12/2011

NSNN: 100

 (NSTW; NSĐP)

Nhiệm vụ 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu và website về SXSH:

Số TT

Hành động

Nội dung

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm

Thời gian

Nguồn kinh phí

(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

5.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và website của tỉnh về SXSH.

- Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động SXSH trên trang web của tỉnh.

- Xây dựng hoàn thiện trang web của TTKC&TVPTCN về SXSH.

- Duy trì và phát huy hiệu quả trang web nhằm thúc đẩy áp dụng SXSH/ BVMT.

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Sở Thông tin truyền thông và Các Sở, Ngành liên quan.

1/2012

12/2015

Tổng KP: 200

(NSTW; NSĐP)

 

 

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SXSH TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015

TT

Nội dung

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Tổng

Nguồn

1

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp cho các cấp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư.

520

NSTW;NSĐP

1.1

Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức về SXSH giai đoạn 2012 – 2015.

400

NSTW;NSĐP

1.2

Tổ chức hội nghị, hội thảo; phổ biến, giới thiệu về SXSH

240

 

NSTW;NSĐP

2

Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và quyết định của tỉnh thúc đẩy SXSH trong công nghiệp.

25

NSTW;NSĐP

2.1

Xây dựng Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tình An Giang đến năm 2015.

15

NSTW

2.2

Xây dựng chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp; các cơ chế chính sách áp dụng SXSH trong công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10

NSĐP

3

Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

3.200

NSTW;NSĐP

3.1

Xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán kết hợp SXSH / An toàn / Sức khoẻ và quy trình đánh giá về kết quả áp dụng SXSH nội bộ cho các doanh nghiệp

200

NSTW;NSĐP

3.2

Tổ chức giới thiệu, áp dụng công nghệ sạch, kỹ thuật SXSH cho các doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn công nghiệp

500

NSTW;NSĐP

3.3

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ thúc đẩy và thực hiện áp dụng SXSH.

200

NSTW;NSĐP

3.4

Triển khai thực hiện các dự án trình diễn

Xác định bởi DN được chọn thực hiện dự án. Dự kiến NSNN hỗ trợ 30% kinh phí cho DN.

3.5

Hỗ trợ xây dựng dự án áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

1.200

NSTW;NSĐP

3.6

Đánh giá trình độ quản lý, công nghệ, hiện trạng môi trường, an toàn, sức khoẻ của các cơ sở sản xuất công nghiệp

800

NSTW;NSĐP

4

Thành lập đơn vị hỗ trợ áp dụng SXSH trong công nghiệp.

180

NSTW;NSĐP

4.1

Xây dựng và vận hành Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

80

NSTW;NSĐP

4.2

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại cấp huyện, thành phố, thị xã.

100

NSTW;NSĐP

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và website của tỉnh về SXSH.

200

NSTW;NSĐP

Tổng cộng

4.245

NSTW;NSĐP

  (Bốn tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

* Tổng kinh phí chưa tính đến phần kinh phí Triển khai thực hiện các dự án trình diễn (Mục số 3.4)./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2012
Ngày hiệu lực01/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 05/KH-UBND sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 05/KH-UBND sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành01/02/2012
        Ngày hiệu lực01/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 05/KH-UBND sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 05/KH-UBND sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp tỉnh An Giang

           • 01/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực