Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ năm 2014 Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ. Từng bước nâng cao cht lượng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đphục vụ tốt hơn việc chđạo, điều hành, đáp ứng công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ thường xuyên

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ: Các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trvà Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; tiếp tục đy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trvà các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Xây dựng, ban hành và sửa đi, bổ sung văn bản

- Sở Nội vụ rà soát các văn bản đã ban hành về Lưu trữ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế văn bản mới cho phù hợp với các quy định của Luật Lưu trữ, Nghị định s01/2013/NĐ-CP và quy định mới của Nhà nước về công tác Lưu trữ.

- Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát những văn bản đã ban hành không còn phù hợp để sửa đi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời như:

+ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ;

+ Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức;

+ Hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức.

c) Công tác tổ chức và cán bộ

- Rà soát, kiện toàn, bố trí đủ biên chế công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ có đủ tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước, trong đó quan tâm sp xếp công chức, viên chức trong biên chế được giao có trình độ về công nghệ thông tin để quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, tổ chức tập hun, bi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức.

- Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại cho công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

d) Chỉ đạo, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác văn thư, hoạt động lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Nội dung kiểm tra, hướng dẫn cần tập trung vào các vấn đề sau:

+ Tình hình quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ (đối với UBND cấp huyện).

+ Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

+ Tổ chức, biên chế làm công tác văn thư, Lưu trữ.

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý.

+ Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, hoạt động lưu trữ theo quy định.

+ ng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ

+ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về công tác văn thư, lưu trữ.

- Các cơ quan, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp xã.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014

a) Xây dựng và thực hiện các Đề án

- Đán Chỉnh lý và bảo quản tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan thuộc ngun nộp lưu vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2024.

+ Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

+ Các cơ quan, đơn vị được phê duyệt trong Đề án căn cứ lộ trình, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình.

- Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt “Đề án quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Sở Nội Vụ phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trin khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Sưu tầm tài liệu quý, hiếm

Căn cứ, Quyết định 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tm tài liệu quý, hiếm ca Việt Nam và về Việt Nam”, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, thống kê những tài liệu quý, hiếm hiện có trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng và cải tạo kho lưu trữ

- Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục trin khai thực hiện dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng ca tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị bố trí phòng hoặc kho lưu trữ đm bo các điều kiện bảo quản an toàn tài liệu theo quy định.

c) Lập hồ sơ và giao nộp tài liệu lưu trữ

- Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác lập hồ sơ và lựa chọn những tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức đgiao nộp vào Lưu trữ lịch sử theo thời hạn quy định.

d) Tổ chức sử dụng tài liệu, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

- Sở Nội vụ tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu khi tài liệu lưu trữ lịch sử; xây dựng và ban hành quy chế, nội quy sử dụng tài liệu lưu trữ lịch stheo quy định; Trin khai xây dựng Đề án số hóa tài liệu lưu trữ, tạo lập cơ sở dliệu Lưu trữ điện tử đối với tài liệu lưu trữ lịch sử.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của tỉnh, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân khai thác và sdụng tài liệu lưu trữ lịch sử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này đến các đơn vị trực thuộc; căn cứ nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/3/2014.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ năm 2014 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ năm 2014 Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ năm 2014 Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ năm 2014 Ninh Bình

           • 27/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực