Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH”

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016; Quyết định số 1133/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg) hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 233/TTCP-PC ngày 17/02/2014 về việc thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg UBND tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Thông qua việc phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

c) Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

2. Yêu cầu

a) Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn phải đảm bảo chất lượng, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung rõ ràng, đúng đối tượng, thiết thực, tiết kiệm;

b) Triển khai sâu rộng, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhận thức và nhu cầu hiểu biết pháp luật của từng đối tượng;

c) Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện đề án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án theo đúng lộ trình; thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp để bảo đảm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở

a) Báo Bình Định chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục (trên cả báo in và báo điện tử) để phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn; giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống cụ thể; thông qua việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo quy định của pháp luật về báo chí và pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

b) Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; mời chuyên gia phổ biến, hướng dẫn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện phỏng vấn, tọa đàm, giải đáp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn.

c) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương mình trên Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định (www.binhdinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Bản tin pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định

a) Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chuyên mục hoặc lồng ghép phổ biến tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thông tin công khai, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo và các hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định (www.binhdinh.gov.vn).

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng chuyên mục hoặc lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thông tin công khai, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo và các hoạt động của lãnh đạo ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương mình. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải đáp, hướng dẫn áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

c) Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan có kế hoạch phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước trên Bản tin pháp luật.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật và nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người làm công tác, người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo UBND, Văn phòng UBND và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng và Thanh tra các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; đề xuất ban hành kế hoạch, đề án chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định mới của Luật Tiếp công dân.

b) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

c) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, người tham gia công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục ở xã, phường, thị trấn, bao gồm: cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và các đoàn thể xã hội khác; Tổ trưởng tổ dân phố, Cụm trưởng Cụm dân cư, Trưởng thôn, Trưởng bản, Già làng và những người có uy tín khác trong khu vực dân cư ở xã, phường, thị trấn để thông qua đội ngũ này làm nòng cốt tiếp tục phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân trong những năm tiếp theo trong giai đoạn thực hiện Đề án.

d) Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/QĐ-TTg chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội Nông dân các cấp; chỉ đạo Hội Nông dân các cấp, trước hết là Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; chấp hành các quyết định khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục trực tiếp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn

a) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn ít nhất 03 đơn vị cấp xã trên địa bàn, nơi có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều, phức tạp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả thấp, nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế để tiến hành hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục trực tiếp pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật về những lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiệm vụ này yêu cầu thực hiện ngay trong năm 2014. Sang giai đoạn II (2015 - 2016), việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục trực tiếp pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân tiếp tục mở rộng ra ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tập trung vào quyền và nghĩa vụ công dân khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thi hành quy định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục trực tiếp, chú trọng đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục khác như tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc, lồng ghép vào chương trình sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc các hình thức phong phú khác.

4. Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn

a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm để trang bị cho Tủ sách pháp luật và phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, bao gồm: tài liệu Hỏi - đáp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật trong các tình huống thực tế; các tờ gấp, áp phích giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trọng tâm là quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, người có giải quyết khiếu nại, tố cáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm sao in, phổ biến kịp thời các sách, tài liệu của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg của Trung ương cho các đối tượng theo quy định.

5. Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

a) Thanh tra tỉnh, cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án, có trách nhiệm tổ chức việc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm tổ chức họp các cơ quan liên quan để tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch công tác tiếp theo; giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh vào Quý III năm 2016 để báo cáo cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg của Trung ương.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án tại địa phương mình; thực hiện báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp báo cáo cho Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Việc thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ Quý II năm 2014 đến cuối năm 2016 kết thúc. Cụ thể như sau:

- Trong quý II năm 2014:

+ Thành lập Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Đề án, ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai kế hoạch của UBND tỉnh đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

+ Theo thẩm quyền, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai kế hoạch của địa phương mình đến UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng ban chức năng có liên quan.

- Từ Quý III đến hết năm 2014:

+ Triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Bản tin pháp luật của Sở Tư pháp.

+ Tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến UBND các xã, phường, thị trấn và triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến việc thực hiện Luật Tiếp công dân.

+ Tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường thị trấn.

+ Triển khai biên soạn, phát hành một số tài liệu, ấn phẩm trang bị cho Tủ sách pháp luật và phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục trực tiếp pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân tại ít nhất 01 xã trên địa bàn để rút kinh nghiệm, triển khai tiếp các xã còn lại trong các năm tiếp theo.

- Từ năm 2015 - 2016:

+ Triển khai toàn diện, sâu rộng các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh bảo đảm có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

+ Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh vào giữa Quý III năm 2016; xây dựng báo cáo để báo cáo cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg của Trung ương đúng thời gian quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Đề án, căn cứ nội dung, khối lượng công việc lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối để cấp phát, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, theo đúng quy định của Nhà nước. Trước mắt, khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện năm 2014, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để phục vụ kịp thời cho việc triển khai kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện Đề án.

3. Trách nhiệm thực hiện

a) Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh xây dựng, kế hoạch thực hiện Đề án và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh; thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án đến các cấp, các ngành có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thực hiện Đề án; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp thông tin, tình hình thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

b) Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện báo cáo định kỳ hang năm và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) cho Thanh tra tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo cho Ban chỉ đạo Trung ương theo quy định.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án ở cấp mình cho phù hợp; hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong thực hiện Đề án trên địa bàn; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

d) Các sở, ban, ngành của tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình các sở, ban ngành của tỉnh có kế hoạch tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của phập luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thông tin công khai, kịp thời, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình các văn bản, hoạt động liên quan đến công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo xây dựng kế hoạchtổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Thanh tra Chính phủ;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp;
- Tổ Thư ký giúp việc BCĐ;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Bình Định

           • 18/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực