Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020" do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP phòng chống tham nhũng Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 08/KH-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHI QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ "CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020"

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020" và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chng tham nhũng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện tt các nhiệm vụ của tỉnh Nam Định trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2016. Khắc phục nhng hạn chế, tạo chuyn biến rõ nét trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 và kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Thông qua đó để củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vng mạnh.

Cụ thể hóa "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020" làm căn cứ đcác cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ công tác nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng phù hp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình.

2. Yêu cầu

Quán triệt quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng và yêu cầu thực tiễn trên địa bàn tỉnh, với quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ gia tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che; dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở, gây khó khăn cho công tác chống, tham nhũng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thng chính trị và xã hội trong công tác phòng, chng tham nhũng.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vtrong phòng, chống tham nhũng

- Các cấp, các ngành trong tỉnh cần xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách đtập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ. Xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của địa phương, đơn vị mình đề trin khai thực hiện, trong đó cần xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện.

- Thủ trưởng các cấp, các ngành có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của cấp, ngành, đơn vị mình; chủ động chỉ đạo thực hiện việc phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời đối với người đứng đu cơ quan, đơn vị đxảy ra tham nhũng, lãng phí theo hướng: Nếu người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không đxảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được biu dương, khen thưởng; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng kịp thời tự xử lý theo quy định và khc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý về trách nhiệm người đứng đu; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì phải chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ, hậu quả mà xử lý theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm cần xét đến tiêu chí hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, đơn vị, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trng trong hoạt động quản lý. Khn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Quy định rõ chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước; chú trọng thanh, kiểm tra việc thực hiện quy tc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định (khóa XIX) về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, gây nhiều dư luận. Khắc phục nhng hạn chế của việc chuyển đi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Nghiên cứu thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm nhng người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm, dxảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 30/5/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý của các cấp, các ngành; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ.

- Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng làm rõ loại thông tin phải chủ động công b, công khai; phương thức, phạm vi, thời gian công b, công khai.

- Thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, kiểm soát biến động tài sản, thu nhập.

- Đẩy mạnh thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt nhm phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (Bộ luật Ttụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015).

- Nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo; thu thập, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tcáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; có biện pháp bảo vệ người tố cáo, người làm chứng theo quy định.

- Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động kiểm tra của Đảng, Thanh tra của Nhà nước; kịp thời có biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng.

- Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; tài chính, ngân hàng, thuế, công tác cán bộ...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua l.

- Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp gia cơ quan điều tra, thanh tra và các cơ quan có chức năng ttụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

- Tập trung xem xét, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; xác định cụ thể trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Công tác tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục cần xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng pháp luật đối với những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Chủ động, tập trung, tích cực xem xét, giải quyết khiếu nại, tcáo phản ánh về trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; thiết lập các kênh thông tin về tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện kịp thời các biện pháp bảo vệ người tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; kịp thời khen thưởng người tích cực phát hiện, đu tranh chống tham nhũng.

2. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp xã hội về công tác phòng, chng tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác phòng, chng tham nhũng theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác thanh tra; chú trọng thanh tra trách nhiệm về nhiệm vụ, công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Chú trọng công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tch UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và kiểm soát sự biến động về tài sản, thu nhập.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chng tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, kết hợp với việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch vào cui năm 2020.

3. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn đưa tiêu chí phòng, chống tham nhũng vào nội dung phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức.

4. Sở Tư pháp

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tham mưu cho Hội đồng tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung trên địa bàn tỉnh, phân công trách nhiệm thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội

- Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, Thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng về liêm chính; khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành, thực hiện các chuẩn mực về liêm chính; tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và phòng, chng tham nhũng.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phòng, chống tham nhũng nói riêng; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp với nhiều đối tượng. Tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các chính sách, pháp luật về phòng, chng tham nhũng.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THC HIỆN

1. Thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong tỉnh

- Chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chng tham nhũng. Xác định phòng, chng tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của cấp, ngành, đơn vị mình; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo các kỳ quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng và gửi về Thanh tra tỉnh đ tng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo gửi Trung ương theo quy định.

- Phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chng chéo, bỏ trng trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng làm rõ loi thông tin phải chủ động công b, công khai; phương thức, phạm vi, thời gian công bố, công khai.

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt và chỉ đạo của cấp trên.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật, công tác hệ thống hóa văn bản, công bố văn bản hết hiệu lực,...

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường chính trị Trường Chinh: Tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, đạo đức, liêm chính vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chtrì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị, địa phương: Thông tin và truyền thông, thhiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và phát huy tinh thn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh; các đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ; (Để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Thanh tra Chính phủ; (Để báo cáo)
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc t
nh;
- CPVPUBND tỉnh;
- Website của t
nh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP phòng chống tham nhũng Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP phòng chống tham nhũng Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành10/01/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP phòng chống tham nhũng Nam Định

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP phòng chống tham nhũng Nam Định

         • 10/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực