Văn bản khác 100/KH-UBND

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 418-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và 102/NQ-CP về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 418-KL/TU NGÀY 22/6/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 37-CTR/TU NGÀY 18/9/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP NGÀY 31/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW);

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;

Căn cứ Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;

Thực hiện Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW; Chương trình hành động số 37-CTr/TU. Nâng cao nhận thức của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; đổi mới tư duy của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong 05 năm thực hiện Nghị quyết, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ, cơ quan, đơn vị nhằm đưa sự nghiệp văn hóa của tỉnh phát triển toàn diện và bền vững.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện Nghị quyết phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với các giải pháp đồng bộ, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tình hình mới.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33.

1.2. Tập trung xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện, trọng tâm là giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống và nhân cách, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ. Quan tâm xây dựng văn hóa trong chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần làm cho xã hội ngày một văn minh, tiến bộ.

1.3. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đảm bảo sự công bằng trong hưởng thụ văn hóa của mọi người dân. Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh để kịp thời ngăn chặn và xử lý các biểu hiện tiêu cực, các thông tin xấu, độc trên mạng Internet tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

1.4. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác văn hóa các cấp, trong đó chú ý phát hiện, bồi dưỡng những tài năng văn hóa nghệ thuật. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch.

1.5. Quan tâm tạo điều kiện để phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa.

2. Một số giải pháp chủ yếu

2.1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa

Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn trong mỗi giai đoạn để thực hiện hiệu quả. Thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển, sáng tạo văn hóa; giáo dục và định hướng hưởng thụ văn hóa lành mạnh; tham gia đánh giá, giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách, chương trình xây dựng văn hóa, con người Tuyên Quang.

2.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch đã được phê duyệt; ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, các xã vùng sâu, vùng xa, các khu tái định cư, khu công nghiệp, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch theo Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp  hành  Đảng  bộ  tỉnh  về  thực  hiện  Nghị  quyết  số  19-NQ/TW  ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 16/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đài phát thanh truyền hình.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội; giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đặc biệt là trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm tham gia giải báo chí của Trung ương, của tỉnh; khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, lịch sử, kháng chiến,...; tích cực phổ biến, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa

Quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nghiệp vụ phù hợp chuyên môn, vị trí việc làm; nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó tập trung đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, thể thao cơ sở và hạt nhân văn nghệ, thể thao quần chúng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị  quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn hóa - nghệ thuật; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tiềm năng và năng lực sáng tác. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ. Đấu tranh đẩy lùi cái ác, thấp hèn, lạc hậu, các hành vi sai trái, tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến nhân cách con người, nền văn hóa dân tộc.

Tiếp tục thực hiện quy định xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào"; Quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đoạt giải tại các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi, cuộc thi khu vực, toàn quốc và quốc tế; khen thưởng kịp thời văn nghệ sĩ, người có công bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá dân gian các dân tộc; xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật; Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nghề truyền thống trong lĩnh vực di sản văn hóa.

2.4. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đảm bảo sự công bằng trong hưởng thụ văn hóa của mọi người dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái.

Tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể và truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 20 -CTr/TU ngày 28/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên ngành nhằm phát huy, khai thác năng lực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Đa dạng hóa các phương thức hoạt động, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, như hệ thống nhà văn hóa; thư viện, tủ sách, kết nối các hoạt động thư viện tỉnh với thư viện huyện và tủ sách cơ sở, tủ sách các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang; xây dựng hệ thống thư viện điện tử. Nâng cao công tác quản lý các hoạt động điện ảnh, đặc biệt đối với phim truyền hình và trên mạng Internet. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, các Trung tâm Văn hóa, Thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề án tuyên truyền, giáo dục lối sống, đạo đức trong gia đình giai đoạn 2010-2020; xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ...

Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Mở rộng hoạt động, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có kết quả thiết thực, trở thành phong trào của toàn dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hóa - nghệ thuật. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh, phát huy tiềm năng, năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ. Quan tâm xét, đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú trong các lĩnh vực hoạt động nghệ thuật; nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; nghệ nhân nghề truyền thống.

2.5. Phát triển, nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao

Chú trọng giải pháp nâng cao thể lực, tầm vóc con người Tuyên Quang theo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2018. Trong đó, chú trọng đến giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Khuyến khích mạnh mẽ, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác công trình thể thao phục vụ hoạt động thể thao quần chúng. Quan tâm đầu tư phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc có thế mạnh của tỉnh.

2.6. Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, thể thao

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững. Quan tâm phát triển ngành công nghiệp văn hóa, cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư cho các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa; phát triển mạng lưới doanh nghiệp, hình thành một số doanh nghiệp về công nghiệp văn hóa ở các lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng. Chú trọng kết nối tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đặc sản của tỉnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

Chú trọng đầu tư, xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đế cơ sở đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; quan tâm đầu tư, tu bổ các trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn để đáp ứng tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông tại cơ sở. Hỗ trợ phát triển văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn và một số loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên người làm công tác văn hóa cơ sở, nhất là nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc, có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn, truyền dạy, phát huy văn hóa dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/6/2015 về triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05/8/2017 về thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh,... các chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải pháp sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đài phát thanh truyền hình; Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 16/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

2. Sở Nội vụ

Tiếp tục tham mưu giải pháp sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  theo  Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực văn  hóa,  thể  thao  và  du  lịch,  đài  phát  thanh  truyền  hình;  Quyết  định  số 667/QĐ-UBND  ngày 16/7/2017  của  Ủy ban  nhân  dân  tỉnh  phê duyệt  quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng đến giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, tập trung định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt cho thế hệ trẻ; phối hợp giữa giáo dục văn hóa trong và ngoài nhà trường.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa trong nhà trường theo các cấp học.

4. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trong quản lý tổ chức thực hiện các đề tài khoa học xã hội và nhân văn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến và chủ động đề xuất để các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn.

Tập trung quản lý, tạo điều kiện phát huy vai trò khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác thông tin, quản lý báo chí, xuất bản; tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, xuất bản; đổi mới chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn của các sản phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu chính sách đầu tư, tu bổ các trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn để đáp ứng tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông tại cơ sở.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang

Thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao về Tuyên Quang; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh của con người xứ Tuyên đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn tăng mức đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất và ngân sách để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch.

11. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trường ĐH Tân Trào;
- Trường CĐN KT-CN Tuyên Quang;
- Lưu VT, KGVX (Tùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu100/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(18/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu100/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành16/08/2019
        Ngày hiệu lực16/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (18/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam Tuyên Quang

         • 16/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực