Văn bản khác 10295/KH-UBND

Kế hoạch 10295/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10295/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10295/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Thực hiện Kế hoạch số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Trin khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thi hành Luật phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

b) Gắn việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật với công tác thanh tra, kiểm tra, chế độ thống kê báo cáo, sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thi hành Luật.

c) Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Trên cơ sở kết quả Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo,

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Tổ chức tập hun nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để cùng trao đổi, giải quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành, địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục BTNN);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, và thành phố Biên Hòa;
- Lưu : VT, HCTC, NC
<Mainc.T10>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10295/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10295/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10295/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10295/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10295/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10295/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10295/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10295/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đồng Nai

           • 09/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực