Văn bản khác 103/KH-UBND

Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 103/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg , ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, đlàm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đi với khu dân cư, hộ gia đình; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC&CNCH; Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống cháy, nổ để phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH sâu rộng, hiệu quả, tạo được ý thức thường trực về PCCC&CNCH trong nhân dân.

3. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tại các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng hoặc cho thuê trọ... nhưng không đảm bảo các điều kiện về PCCC&CNCH.

4. Tham mưu Chính phủ, các Bộ, ngành bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC&CNCH đối với loại hình nhà ở đơn lẻ, liên kế, khu dân cư còn thiếu, chưa đồng bộ.

5. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo cho công tác PCCC&CNCH tại địa phương; Quan tâm đu tư, trang bị và chun bị tốt lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH theo đúng nguyên tắc “bn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tinh nhuệ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; Củng cố, xây dựng, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lưng PCCC&CNCH cơ sở, lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường, đảm bảo công tác an toàn PCCC trên địa bàn Thành phố, trọng tâm: Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 28/9/2015 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/4/2016 của UBND Thành phố về “Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND , ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố “Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực”.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia công tác PCCC&CNCH; Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC&CNCH; Gắn phong trào “Toàn dân PCCC” với phong trào “Xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa”; Nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC&CNCH; Hướng dẫn các phường, xã, thị trấn, khu phố, tổ, cụm dân cư xây dựng các quy ước, quy chế, quy định về công tác PCCC&CNCH đảm bảo theo đúng pháp luật, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, mục tiêu là mọi người, mọi nhà đều biết, ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ, tai nạn và có thể tham gia phục vụ PCCC& CNCH cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

3. Nghiên cứu ban hành: (1) Quy định, biện pháp xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu... không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, ô nhiễm môi trường và an toàn PCCC&CNCH; (2) Quy định về chế độ phụ cấp, trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật; (3) Quy định về công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, dân phòng... trong đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH tại địa bàn.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH của các cấp chính quyền; Duy trì và thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao1; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC&CNCH nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư.

5. Rà soát công tác quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; Phát triển hệ thống hạ tầng, các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH tại chỗ.

6. Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.

7. Tổ chức cho 100% khu dân cư thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ định kỳ hàng năm. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất 01 lần/năm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố

a) Là Cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện các quy định về PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố: (1) Phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Thành phố liên quan đến công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư trong năm 2019 và những năm tiếp theo; (2) Tham mưu UBND Thành phố ban hành: Quy định về chế độ phụ cấp, trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật; Quy định về công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, dân phòng... trong đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH tại địa bàn; (3) Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND Thành phố có phương án, vận động, di dời những cơ sở sản xuất, kho hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư; (4) Tham mưu UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, các Bộ, ban, ngành nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH2.

b) Phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC&CNCH; Đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC&CNCH bằng nhiều hình thức phù hp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; Tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, n, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là các khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ; Công khai thông tin về những cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH, đồng thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC&CNCH; Chỉ đạo các đơn vị Công an cấp xã tổ chức hướng dẫn các phường, xã, thị trấn, khu phố, t, cụm dân cư xây dựng các quy ước, quy chế, quy định v công tác PCCC&CNCH đảm bảo theo đúng pháp luật, phù hp với tình hình, đặc điểm của tng địa phương.

c) Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, đảm bảo 100% khu dân cư và làng nghề trên địa bàn Thành phố được lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH; Lập danh sách cơ sở trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; Tham mưu UBND Thành phố tchức tổng kết thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 18/9/2017 về “Kiểm tra, rà soát, nâng cao hiệu quả công tác PCCC đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư” trong năm 2019;

d) Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu ntrong nhân dân; Quản lý chặt chẽ các điu kiện an toàn về PCCC&CNCH các cơ skinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trong khu dân cư; Tổ chức kiểm tra đi với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại khu dân đảm bảo đủ số lần, số lượt theo quy định3; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

e) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và các đối tượng khác theo quy định; Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ hàng năm và thực tập phương án chữa cháy, CNCH có nhiều lực lượng tham gia phi hợp đối với các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao.

f) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, đào tạo, coi trọng công tác hợp tác quốc tế và xã hội hóa về PCCC&CNCH; Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng và triển khai hệ thống cảnh báo cháy nhanh tại các khu vực trọng đim để xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

g) Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố; Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin về chữa cháy, CNCH; Xây dựng, tổ chức học tập, tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về chữa cháy, CNCH; Chủ động có kế hoạch tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; Tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời các vụ cháy, tai nạn xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

h) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố hàng năm phân bkinh phí cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của Thành phố theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghiên cu đề xuất Bộ Công an, UBND Thành phố trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cnh sát PCCC&CNCH từ nguồn ngân sách, kết hợp vận động từ nguồn xã hội hóa bảo đảm phù hợp vi yêu cầu thực tiễn công tác chữa cháy, CNCH và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy định, biện pháp xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu... không đảm bảo các điều kiện về cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an toàn PCCC&CNCH và các điều kiện khác.

b) Thưng xuyên kiểm tra, rà soát tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời thường xuyên hệ thống trụ nước chữa cháy, các bể chứa, hố thu, bến lấy nước tại các khu dân cư, khu đô thị đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy theo quy định.

c) Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về công tác cấp phép xây dựng và giám sát việc chấp hành của các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC hoặc thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC và đảm bảo các điều kiện về PCCC&CNCH trước khi xây dựng và đưa vào hoạt động.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình xây dựng theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phtrong việc thẩm định, cấp Giấy phép xây dựng đối vi các dự án, công trình xây dựng đảm bảo theo quy định về PCCC&CNCH.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc

Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo rà soát khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Chủ động lồng ghép các nội dung tăng cường PCCC&CNCH trong quá trình góp ý, thẩm định các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến quy hoạch các khu dân cư, chỉnh trang đô thị.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, đề nghị cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành ph, hệ thng thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH cho người dân, trong đó chú trọng xây dựng nội dung tuyên truyn v công tác PCCC&CNCH tại các khu dân cư, công khai các cơ sở tồn tại, vi phạm v an toàn PCCC&CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an Thành phố nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH để lng ghép vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường phù hp với từng cấp học, bậc học; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC& CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường; Định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành diễn tập đhình thành kỹ năng ứng phó các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Công thương

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán l, tàng trữ, sử dụng các loại chất hàng có đặc tính nguy hiểm cháy nổ trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân qun lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; Xử lý nghiêm các trường hp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC&CNCH; Xây dựng chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động khu vực phi chính thức sử dụng thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy nổ.

b) Nghiên cứu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC&CNCH lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở tất cả các cấp, bậc học tại các trường, cơ sdạy nghề do đơn vị quản lý.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố đề xuất Chính phủ bổ sung tiêu chí bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH là một trong các nội dung thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

9. Sở Văn hóa và Thể thao

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; Chú trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar không đủ điều kiện về PCCC theo quy định.

10. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức khảo sát, lập quy hoạch hệ thống mạng lưới giao thông của Thành phố; tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie... không phù hợp cản trở công tác chữa cháy, CNCH trên các tuyến phố, các đường nội đô, ngoại đô của Thành phố. Đẩy mạnh công tác quản lý về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các phương tiện giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kiểm các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy.

11. Sở Tài chính

a) Trên cơ sđề xuất của Công an TP Hà Nội, tiến hành thẩm định, trình UBND thành phố báo cáo HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách cho Công an Thành phố phục vụ công tác PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật; hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

b) Tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ kịp thời nhiệm vụ đột xuất hoặc theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố các nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019.

12. Tổng Công ty Điện lực Thành phố

a) Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trong quản lý hệ thống điện, mạng lưới điện của Thành phố. Tăng cưng công tác PCCC trong vận hành, khai thác hệ thống lưới điện Thành phố, kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố điện.

b) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư, hộ gia đình và đặc biệt là các khu dân cư, nhà chung cư cũ có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn Thành phố.

c) Phối hợp với Công an Thành phố xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ và CNCH liên quan đến hệ thống điện tại các cơ sở, địa bàn.

13. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố

Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố khảo sát lập đề án đầu tư phát triển nguồn nước chữa cháy của Thành phố, ưu tiên lắp đặt các trụ nước chữa cháy trên các tuyến phố thuộc các khu dân cư, khu đô thị; Xây dựng các bến lấy nước, hga thu nước tại các hchứa nước trữ lượng lớn (theo Thông báo s 97/TB-UBND ngày 28/01/2019 của UBND Thành ph).

14. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Thành phố

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC đối với các nhà chung cư tái định cư do Nhà nước xây dựng trên địa bàn Thành phố (theo Văn bản s1327/UBND-ĐT ngày 30/3/2018 của UBND Thành phố).

15. Các sở, ban, ngành khác

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Công an Thành phố đẩy mạnh việc thực hiện công tác PCCC&CNCH thuộc lĩnh vực quản lý; Có phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống, thảm họa cháy, tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi có yêu cầu.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội

a) Phối hợp Công an Thành phố đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH cho các thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Gắn thực hiện các quy định PCCC&CNCH với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, các quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC&CNCH.

17. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Tổ chức triển khai thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC&CNCH, chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý và tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

a) Tổ chức lồng ghép, cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị số 32/CT-TTg với các quy định của pháp luật; Chỉ đạo của Thành ủy; UBND Thành phở địa phương vào kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội hàng năm và quán triệt các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc; Coi công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

b) Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 18/9/2017 về “Kiểm tra, rà soát, nâng cao hiệu qucông tác PCCC đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư” trong năm 2019; Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư phải tập trung chỉ đạo các lực lượng tchức chữa cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khc phục hậu quả do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

c) Phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyn, phổ biến pháp luật, kiến thức v công tác PCCC&CNCH đến cơ quan, tổ chức và nhân dân; Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC” với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác chữa cháy, CNCH tại địa bàn; Củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, lực lưng dân phòng; Tăng cường tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng đnâng cao kỹ năng, kiến thức về PCCC&CNCH, cơ bản phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác PCCC&CNCH ở địa phương.

d) Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại khu dân cư; Xây dựng, củng cố đội dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất 01 lần/năm.

e) Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa đtăng cường điều kiện về giao thông đảm bảo đường, ngõ thông thoáng, sẵn sàng cho xe chữa cháy và người thao tác chữa cháy và CNCH; Sẵn sàng nguồn nước, trụ cấp nước chữa cháy, bnước từ các nhà dân phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Chỉ đạo giải quyết dứt đim việc cơi nới chiếm dụng li đi chung, câu mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ ssản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

g) Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt phố... trong diện quản lý, cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH theo quy định; Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề trên địa bàn, đảm bảo mỗi làng nghề, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh sản xuất phải đáp ng được yêu cầu về điều kiện kinh doanh, đạt chuẩn về PCCC&CNCH, bo vệ môi trường.

h) Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo cho công tác PCCC&CNCH tại địa phương; Quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để xây dựng, nâng cấp doanh trại, trang bị, bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện PCCC&CNCH; Trang bị phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ th báo cáo UBND Thành ph (qua Công an Thành ph) trước ngày 15/5/2019.

2. Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 các tháng 3, 6, 9, 12), hàng năm (trước ngày 20/12) báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố).

3. Giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực phối hợp Văn phòng UBND Thành phố giúp UBND Thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Tổng hp kết quả báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch
UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể;
- Các s
, ban, ngành Thành phố;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng TTĐT Thành phố
;
- VPUB: CVP, các PCVP, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 1 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu tại Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND Thành phố về kiểm tra, rà soát công tác PCCC đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen lẫn trong khu dân cư.

2 Đặc biệt là các văn bản hướng dẫn việc trang bị phương tiện, giải pháp bảo đm an toàn PCCC&CNCH cho các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sn xuất, kinh doanh trong khu vực dân cư...

3 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu103/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 103/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 103/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu103/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 103/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 103/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Thành phố Hà Nội

           • 25/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực