Văn bản khác 104/KH-UBND

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 104/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là các Sở, Ban, ngành tỉnh) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Lut Trách nhiệm bi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được tổ chức thi hành trên phạm vi toàn tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức pháp chế, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh và huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Biên soạn tài liệu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp xây dựng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4. Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

5. Xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

6. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Báo Bạc Liêu;
- Đài PT-TH t
nh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, NC (T-290).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu104/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 104/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 104/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu104/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhan Như Nguyện
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 104/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 104/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bạc Liêu

           • 30/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực