Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28/12/2018 và Công văn số 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1088/TTr-SGDĐT ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã xác định trong Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các cấp, các ngành, các địa phương.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình, đáp ứng yêu cu phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh.

- Các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động triển khai để hoàn thành mục tiêu của Chương trình và nghiêm túc tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

- Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh dân tộc bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đồ dùng cho nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú của học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh dân tộc bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hi đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục công trình, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia, nâng cấp cơ sở vật chất các công trình nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú của học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh dân tộc bán trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Nguyên tắc phân bổ và đối tượng thụ hưởng

- Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ kinh phí theo dự toán ngân sách Trung ương và địa phương giao từng năm và cả giai đoạn 2016-2020.

- Đối tượng thụ hưởng: Các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020

3.1. Tổng kinh phí thực hiện: 58.018 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 42.328 triệu đồng.

- Ngân sách đối ứng của địa phương: 15.690 triệu đồng (nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo).

3.2. Phương án phân b kinh phí giai đoạn 2016-2020

a) Năm 2016 và 2017

- Kinh phí đã được giao năm 2016 (ngân sách Trung ương): 928 triệu đồng.

- Kinh phí đã thực hiện năm 2016 (mua sắm thiết bị phục vụ khu ở nội trú): 372 triệu đồng.

- Dự kiến bổ sung kinh phí năm 2016 và 2017 từ ngân sách Trung ương: 15.100 triệu đồng.

b) Năm 2018

Kinh phí đã được giao (ngân sách Trung ương) là 5.600 triệu đồng.

(Do kinh phí được bổ sung vào tháng 12/2018 nên chưa thực hiện, chuyển nguồn sang năm 2019 tiếp tục thực hiện theo quy định).

c) Năm 2019

- Kinh phí đã được giao đầu năm (ngân sách Trung ương): 8.500 triệu đồng.

- Kinh phí chuyển nguồn từ năm 2018 sang (ngân sách Trung ương): 5.600 triệu đồng.

- Tổng kinh phí thực hiện: 14.100 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện trong năm 2019:

+ Chi mua sắm thiết bị tối thiểu, bàn ghế học sinh trang thiết bị phục vụ nhà ăn, nhà bếp, đồ dùng khu nội trú phục vụ học sinh: 5.400 triệu đồng.

+ Chi sửa chữa cải tạo khu ở nội trú và nhà ăn, nhà bếp học sinh: 8.700 triệu đồng.

d) Năm 2020

- Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện: 42.990 triệu đồng. Trong đó:

+ Kinh phí ngân sách Trung ương: 27.300 triệu đồng.

+ Kinh phí đối ứng của địa phương: 15.690 triệu đồng.

- Nội dung chi: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh phục vụ học tập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào to

- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm; là chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu, mua sắm trang thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên; trang thiết bị nhà bếp trang bị cho các nhà trường theo các quy định hiện hành; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch (định kỳ 06 tháng), tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Chương trình báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan.

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phân bdự toán kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối và bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách cấp tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. UBND các huyện: Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai; UBND TP Sông Công

- Kiểm tra, rà soát, xác định nhu cầu đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên; trang thiết bị, đồ dùng nhà bếp của các trường học thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch; giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí của các trường học trên địa bàn thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình.

- Có kế hoạch lồng ghép các nguồn kinh phí khác để bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Các Sở: GD&ĐT, TC, KH&ĐT;
- UBND huyện, TP: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Sông Công, Định Hóa;
- Lưu: VT, KT, TH, KGVX.
(KH/01.06/30b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Việt Hùng
        Ngày ban hành29/07/2019
        Ngày hiệu lực29/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi Thái Nguyên

           • 29/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực