Văn bản khác 10785/KH-UBND

Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 Dự án hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10785/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012 - 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã mang tính hiện đại theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000; xác định phạm vi quản lý theo đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Nai với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có liên quan, giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh Đồng Nai đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Yêu cầu

Giải quyết dứt điểm các tồn tại, chưa thống nhất có liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được điều chỉnh, chia tách, sáp nhập và thành lập mới theo nghị quyết của Quốc hội, nghị định và nghị quyết của Chính phủ, những bất cập chưa hợp lý trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 364-CT) và những tác động trong quá trình đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đã phá vỡ đường ranh giới hành chính giữa các địa phương.

Đánh giá thực trạng về địa giới hành chính và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp, làm cơ sở xác định các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện Dự án; đảm bảo áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về đo đạc, bản đồ và xử lý thông tin, dữ liệu trong quá trình xây dựng hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp; xác định tọa độ vị trí cột mốc và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Đồng Nai quản lý theo hướng hiện đại bằng công nghệ tin học.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án ở tỉnh, thành phần gồm có: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban và các Ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lãnh đạo Phòng Xây dựng Chính quyền - Sở Nội vụ - Thư ký Ban Chỉ đạo.

2. Tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết dứt điểm tuyến địa giới hành chính liên quan giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia; rà soát, phân tích, khảo sát, đánh giá thực trạng tuyến địa giới hành chính các cấp được xác định theo nghị quyết của Quốc hội, nghị định và nghị quyết của Chính phủ, những bất cập, tồn tại trong quá trình xác lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364-CT và các trường hợp đường địa giới hành chính giữa các địa phương bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

3. Kiểm tra tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính với thực tế quản lý địa giới hành chính của các địa phương tại thực địa; kiểm tra, rà soát, hệ thống mốc địa giới trên bản đồ với thực địa, thống kê số lượng mốc địa giới hành chính bị mất, hư hỏng.

4. Kết hợp việc điều chỉnh, chia tách, nâng cấp, thành lập mới bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm cơ sở để hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp.

5. Lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán).

6. Đúc mốc, cắm mốc bổ sung, điều chỉnh; khôi phục các mốc địa giới hành chính bị mất; sửa chữa các mốc địa giới hành chính bị hư hỏng; đo tọa độ và độ cao mốc địa giới hành chính.

7. Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000; cấp huyện tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000; cấp tỉnh tỷ lệ 1:25.000 đến 1:50.000 trên giấy và dữ liệu bản đồ số theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

8. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức ký kết pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định.

9. Kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 13/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia; Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

10. Bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các xã, phường, thị trấn để đưa vào quản lý theo quy định tại Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ.

11. Cài đặt phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Năm 2013

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Dự án.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện, cấp xã.

- Lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

- Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp theo Chỉ thị 364-CT và nghị quyết của Quốc hội, nghị định và nghị quyết của Chính phủ.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, báo cáo các tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã hiện nay chưa hợp lý giữa hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính với thực địa, địa giới hành chính và thực tế quản lý địa giới hành chính của địa phương; đồng thời kiểm tra, thống kê toàn bộ số mốc địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã hiện đang quản lý để có kế hoạch khắc phục theo quy định.

2. Năm 2014

- Tiếp tục thực hiện những phần việc còn tồn tại trong năm 2013.

- Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các tuyến địa giới hành chính hiện chưa hợp lý cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình quản lý ở địa phương.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu khảo sát thực tế và đề xuất phương án giải quyết khu vực Cù lao Gò Gia giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng kế hoạch làm việc với UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan để thống nhất phương án xử lý tuyến địa giới hành chính hiện tại chưa hợp lý.

- Tổ chức Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh đối với phương án xác lập tính thống nhất của đường địa giới hành chính, hệ thống các mốc đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa và thực tế quản lý địa giới hành chính.

- Đúc mốc; cắm mốc bổ sung, điều chỉnh; khôi phục lại các mốc địa giới hành chính bị mất; sửa chữa các mốc địa giới hành chính bị hư hỏng.

- Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới hành chính theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 bằng công nghệ định vị GPS, vẽ sơ đồ các mốc địa giới hành chính.

- Chuyển vẽ, cập nhật bổ sung đường địa giới hành chính, vị trí các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hành chính lên bản đồ địa giới hành chính.

3. Năm 2015

- Tiếp tục thực hiện những phần việc còn tồn tại trong năm 2014.

- Biên tập, hoàn thiện các tài liệu hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp.

- Bàn giao để Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trực tiếp quản lý các mốc địa giới hành chính.

- Kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thiện bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp và nhân bản.

- Tổ chức để Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan ký xác nhận pháp lý các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

- Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, nghiệm thu, quyết định công nhận các sản phẩm của Dự án và thực hiện bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia theo quy định.

- Tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý dữ liệu về địa giới hành chính về cho các đơn vị có liên quan và cấp huyện, cấp xã quản lý theo quy định.

- Tổ chức tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Dự án được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai.

2. Sở Nội vụ

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của tỉnh Đồng Nai.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán cụ thể cho các hạng mục công việc của Dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, thống nhất giữa đường ranh giới, mốc địa giới trên thực địa và tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận phương án xác định địa giới hành chính giữa các huyện.

- Hàng năm tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết kinh phí đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án ở địa phương theo tiến độ.

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đối với các đơn vị hành chính thuộc địa phương và các đơn vị hành chính giáp ranh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, nghiệm thu sản phẩm của Dự án và tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án và bàn giao các sản phẩm của Dự án về Trung ương lưu trữ theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế, rà soát, thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những tuyến địa giới hành chính hiện nay chưa thống nhất giữa ranh giới theo hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị 364-CT.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán cụ thể cho các hạng mục công việc của địa phương đảm bảo theo tiến độ kế hoạch thực hiện Dự án của tỉnh hàng năm trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật; xử lý những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình thực hiện; phối hợp kiểm tra kỹ thuật đối với các sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án và Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo bàn giao sản phẩm đúng tiến độ.

- Phối hợp Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ quản lý, hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính cho các đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng theo quy định.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện Dự án đảm bảo chi trả đúng theo tiến độ, khối lượng công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí các hạng mục của Dự án theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn, hiệp thương, sơ kết, tổng kết, ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trong tỉnh và các đơn vị hành chính giáp ranh.

8. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh đối với những điểm tranh chấp đất đai liên quan đến tuyến địa giới hành chính các cấp hiện nay chưa thống nhất trong quá trình hiệp thương, nơi tổ chức cắm mốc địa giới hành chính.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Thành lập tổ chuyên viên giúp việc cấp huyện để thực hiện công tác kiểm tra và nghiệm thu hồ sơ địa giới hành chính của cấp huyện và cấp xã.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ chuyên viên giúp việc cấp xã giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện và theo dõi quá trình kiểm nghiệm thu hồ sơ địa giới hành chính; tiến hành rà soát lại toàn bộ tuyến địa giới hành chính được xác nhận theo Chỉ thị 364-CT, nghị quyết của Quốc hội, nghị định và nghị quyết của Chính phủ và ngoài thực địa, đề xuất phương án giải quyết tuyến địa giới hành chính chưa hợp lý; hiệp thương, thỏa thuận phương án xác định lại tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương; thống kê số lượng mốc, số hiệu mốc địa giới hành chính các cấp bị mất, bị hư hỏng báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức cắm bổ sung các mốc địa giới hành chính, khôi phục mốc địa giới bị mất, sửa chữa các mốc địa giới hành chính bị hư hỏng.

- Tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận phương án xác định đường địa giới hành chính giữa các xã trong cùng một huyện, thị xã, thành phố; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, thống nhất giữa đường ranh giới, tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận phương án xác định đường địa giới hành chính các huyện trong tỉnh.

- Tổ chức cho các xã được chia tách, thành lập mới tổ chức hiệp thương thống nhất đường địa giới hành chính làm cơ sở để lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các xã mới thành lập theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; tiếp nhận phần mềm cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, quản lý và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu các Bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn bổ sung về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ chế, chính sách thì Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10785/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 10785/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2013
Ngày hiệu lực 12/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10785/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 Dự án hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 Dự án hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính Đồng Nai
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 10785/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 12/12/2013
Ngày hiệu lực 12/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 Dự án hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 Dự án hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính Đồng Nai

  • 12/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực