Văn bản khác 108/KH-UBND

Kế hoạch 108/KH-UBND về tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 108/KH-UBND 2018 tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 25/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích; căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính quyền điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

- Tăng cường trách nhiệm, nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, công dân từng bước xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh.

- Công tác tuyên truyền nêu bật kết quả triển khai, những vướng mắc và đề xuất giải pháp thực tiễn; hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền về công tác xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Tuyên truyền về ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến, các lĩnh vực đã triển khai dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại khi sử dụng dịch vụ công trực tuvến. Các nội dung khác liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Tuyên truyền về công tác xây dựng Thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh.

- Tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích.

- Tuyên truyền về vai trò, vị trí của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, công dân trong thu thập, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

a. Sóng truyền hình

- Sản xuất chương trình khoa giáo.

- Sản xuất Video clip giới thiệu tiện ích của Dịch vụ công trực tuyến (Phát tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).

- Phát lại chương trình khoa giáo, Video clip.

b. Sóng phát thanh

- Sản xuất câu chuyện truyền thanh.

- Sản xuất Audio clip giới thiệu tiện ích của Dịch vụ công trực tuyến (Phát tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).

- Phát lại câu Chuyện truyền thanh.

2. Báo Ấp Bắc

Xây dựng chuyên trang theo chủ đề: “Xây dựng chính quyền điện tử”, “Hướng đến đô thị thông minh” và “Dịch vụ công trực tuyến”.

- Số trang: 01 trang in màu.

- Số lượng: 10 kỳ (mỗi tháng 02 kỳ).

3. Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện phát lại câu chuyện truyền thanh, video clip (do Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang sản xuất).

4. Phát Video clip tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

5. Bưu điện tỉnh

- Sản xuất đoạn audio clip ngắn giới thiệu về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Cung cấp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên phạm vi toàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Dự trù tổng kinh phí thực hiện: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

- Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin, tuyên truyền trong các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng, quý, năm cho các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp Bắc sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các chuyên trang.

- Phối hợp Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp nội dung (phần kỹ thuật) để xây dựng các sản phẩm truyền thông; mời gọi xã hội hóa chi phí sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình.

- Phối hợp cung cấp đĩa tuyên truyền cho Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh xã.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần VNG phối hợp xây dựng trang Zalo của Cổng Hành chính công tỉnh để tuyên truyền về chính quyền điện tử.

- Xây dựng chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018; thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.

2. Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

- Xây dựng các chương trình, trang mục theo hợp đồng với Sở Thông tin và Truyền thông; Bố trí thời lượng, diện tích phù hợp để đăng, phát sóng và phát lại nội dung tuyên truyền chính quyền điện tử, đô thị thông minh, dịch vụ công trực tuyến phù hợp, hiệu quả.

- Tham gia công tác xã hội hóa hỗ trợ một phần chi phí sản xuất chương trình, trang mục tuyên truyền.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan cung cấp các nội dung tham gia xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đô thị thông minh.

- Đăng tải nội dung thông tin, tuyền truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

- Bố trí màn hình chiếu video clip tuyên truyền công tác xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền việc xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến; tổ chức phát lại câu chuyện truyền thanh, audio clip tuyên truyền trên sóng truyền thanh cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tr
ần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu108/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 108/KH-UBND 2018 tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 108/KH-UBND 2018 tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu108/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 108/KH-UBND 2018 tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 108/KH-UBND 2018 tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tiền Giang

         • 26/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực