Văn bản khác 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD

Kế hoạch 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD năm 2013 phối hợp triển khai cuộc vận động Cán bộ, công, viên chức tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD 2013 vận động Cán bộ tham gia cải cách thủ tục hành chính Nghệ An


SỞ NỘI VỤ - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - ĐOÀN TN TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN TÍCH CỰC THAM GIA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP” GIAI ĐOẠN 2013-2015

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ giỏi” giai đoạn 2012 - 2016 ban hành kèm theo Chương trình phối hợp số 1218/CTr-BNV-TWĐ ngày 30/3/2012 của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn; Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013; Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015, Sở Nội vụ phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên công đoàn, lực lượng thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Yêu cầu.

- Thực hiện cuộc vận động phải gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính.

- Triển khai cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ở mỗi vị trí công tác trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ trong mỗi cơ quan, tổ chức bao gồm: Trách nhiệm với công việc (hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng quy định, chất lượng, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ), trách nhiệm với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp (có thái độ tôn trọng, niềm nở, lịch sự đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp) và trách nhiệm với bản thân (ý thức trách nhiệm và tinh thần dám chịu trách nhiệm trong xử lý công việc…).

- Nội dung cuộc vận động phải cụ thể, thiết thực, gắn với công việc chuyên môn thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu của công tác cải cách hành chính và gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua, sinh hoạt của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 06/4/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Chủ đề của cuộc vận động.

“Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp”.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN.

1. Mục tiêu: Giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính (thủ tục hành chính với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ các cơ quan nhà nước) trên 3 khía cạnh: thời gian, quy trình và thái độ, tinh thần trách nhiệm.

2. Phạm vi thực hiện: Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy trình, nội dung, phương pháp làm việc trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

3. Đối tượng vận động.

Đoàn viên công đoàn, Đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực công tác ở tất cả các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã bao gồm cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Mỗi tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức phát động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên cơ quan, đơn vị mình thực hiện các nội dung cụ thể:

Nội dung 1: Cam kết đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, hoàn thành trước tiến độ, thời gian theo quy định hoặc thời hạn được giao. So sánh kết quả trước và sau khi thực hiện cuộc vận động.

Biện pháp tiến hành:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết, đăng ký các nội dung công việc cụ thể cần phải đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

- Hàng tháng thống kê, theo dõi số liệu để so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện. Định kỳ quý, 6 tháng và hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập biểu so sánh kết quả trước và sau khi thực hiện việc ký cam kết (Biểu số 1).

Nội dung 2: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ các quy trình, thủ tục, phương pháp quản lý, cách thức làm việc, phối hợp thực hiện công việc chưa thực sự hợp lý (kể cả các nội dung hợp pháp nhưng chưa hợp lý) nhằm làm cho thủ tục hành chính hợp lý hơn, đơn giản hơn.

Biện pháp tiến hành:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên giao phòng chuyên môn nghiên cứu, rà soát, đề xuất cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ các quy trình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

- Đề xuất các phương pháp quản lý, cách thức làm việc, cách thức phối hợp thực hiện công việc áp dụng trong thực tế tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tính hợp lý, đơn giản hơn; xác định rõ căn cứ.

- Định kỳ quý, 6 tháng và hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập biểu so sánh kết quả trước và sau khi thực hiện cuộc vận động (Biểu số 2).

Nội dung 3: Quán triệt, yêu cầu đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tại cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung “trách nhiệm và thân thiện” trong việc tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị và của tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, biểu dương những cá nhân, tập thể làm tốt nhiệm vụ, kịp thời nhắc nhở, kiểm điểm các cá nhân có biểu hiện quan liêu, hách dịch, xa dân hay vi phạm các quy định của Nhà nước, gắn với công tác đánh giá thi đua và việc thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND.

Biện pháp tiến hành:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đăng ký và tiến hành ít nhất một hành động, một biện pháp cụ thể để đề cao “trách nhiệm và thân thiện” trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp (Biểu số 3).

- Định kỳ quý, 6 tháng và hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập mẫu phiếu thăm dò và lấy ý kiến thăm dò dư luận về sự chuyển biến cải thiện điều kiện làm việc, cách thức phục vụ, thái độ, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với đối tượng thụ hưởng dịch vụ công và các cá nhân, tổ chức liên quan (cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan chuyên môn hoặc cán bộ, công chức cấp dưới, tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan) để so sánh, đối chiếu (Mẫu phiếu điều tra).

2. Tăng cường công tác tuyên truyền Cải cách hành chính ở các cấp.

Tổ chức thực hiện các nội dung nhằm đưa công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào sinh hoạt tuyên truyền của các tổ chức công đoàn, đoàn viên thanh niên các cấp:

- Sở Nội vụ cung cấp tài liệu, nội dung để Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn chỉ đạo Công đoàn viên chức, Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động huyện, thành, thị; Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Huyện, thành, thị Đoàn chỉ đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở, tổ chức Đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp mở thêm chuyên mục “Cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” trên cổng, trang thông tin điện tử để đưa tin hoạt động của các tổ chức công đoàn, các tổ chức đoàn cơ sở về tình hình thực hiện cuộc vận động.

- Hàng quý, mỗi tổ chức công đoàn hoặc cơ sở đoàn trong cơ quan hành chính có ít nhất 01 bài viết giới thiệu gương điển hình, mô hình hay, giải pháp tích cực, sáng tạo hoặc phản ánh, kiến nghị giải pháp về các nội dung của cuộc vận động hoặc các nội dung khác của công tác cải cách hành chính ở đơn vị để đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động tỉnh và Tỉnh đoàn nhằm tạo ra diễn đàn của cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên về cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến các thông tin về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên; xem xét, lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt để giới thiệu đăng trên Báo Nghệ An và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

IV. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Năm 2013:

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp triển khai: Tháng 8/2013.

b) Tổ chức lễ phát động triển khai cuộc vận động: Tháng 10/2013.

c) Tổ chức tập huấn triển khai cuộc vận động: Tháng 10/2013.

d) Triển khai các nội dung cuộc vận động: Từ tháng 10 đến tháng 12.

đ) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền: Thường xuyên.

e) Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện trong năm, bàn biện pháp thực hiện năm sau: Tháng 12.

2. Năm 2014:

Tiếp tục triển khai các nội dung của cuộc vận động.

3. Năm 2015:

Tiếp tục triển khai các nội dung của cuộc vận động. Tổng kết cuộc vận động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính thuộc Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức - Cán bộ) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thanh niên, công tác cải cách hành chính thuộc phòng Nội vụ các huyện, thành, thị phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn Viên chức, Công đoàn  ngành, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn lao động các huyện, thành, thị; huyện, thành, thị Đoàn tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Định kỳ 3 tháng một lần phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cuộc vận động, kịp thời phát hiện, nhân rộng các cá nhân, đơn vị, mô hình thực hiện tốt, các sáng kiến cải cách hành chính khả thi, thiết thực, hiệu quả đồng thời phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt cuộc vận động.

- Căn cứ kết quả thực hiện cuộc vận động của từng cơ quan, đơn vị để xem xét, đề xuất điểm thưởng trong việc xếp loại cải cách hành chính năm đối với các sáng kiến cải cách hành chính có hiệu quả đã được áp dụng tại đơn vị hoặc có tính hợp lý, khả thi đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp trên.

2. Liên đoàn lao động tỉnh.

- Chỉ đạo Công đoàn viên chức Nghệ An, Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt, vận động từng đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các nội dung của cuộc vận động.

- Cử cán bộ phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cuộc vận động ở cơ sở; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp hiệu quả và chấn chỉnh những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt.

- Căn cứ kết quả thực hiện cuộc vận động để xem xét, đánh giá thi đua và xếp loại hàng năm đối với các tổ chức công đoàn cơ sở.

3. Tỉnh đoàn.

- Chỉ đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh, các huyện, thành, thị Đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động đến từng đoàn viên thanh niên phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong cuộc vận động để tham gia tích cực.

- Cử cán bộ phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cuộc vận động ở các tổ chức đoàn cơ sở; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp hiệu quả đồng thời chấn chỉnh những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các nội dung của cuộc vận động.

- Căn cứ kết quả thực hiện cuộc vận động để xem xét, đánh giá thi đua và xếp loại hàng năm đối với các tổ chức đoàn Thanh niên ở cơ sở.

4. Đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

- Phổ biến và chỉ đạo đơn vị và các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND và thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

- Giao Văn phòng (Phòng Tổ chức Cán bộ đối với cơ quan không thành lập Văn phòng) ở sở, ban, ngành cấp tỉnh; giao Phòng Nội vụ ở UBND huyện, thành, thị; giao Công chức Văn phòng - Thống kê ở UBND xã, phường, thị trấn chủ trì tham mưu, phối hợp với các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai cuộc vận động; báo cáo tình hình thực hiện tại cuộc họp hàng tháng của cơ quan; định kỳ báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động đồng thời nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa tích cực, thực hiện tốt cuộc vận động; gắn với công tác thi đua của cơ quan, đơn vị.

- Xem xét, quyết định áp dụng đối với các sáng kiến cải cách hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi áp dụng nội bộ cơ quan, đơn vị; tổng hợp, gửi các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến cải cách hành chính không thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, quyết định.

5. Chế độ báo cáo và thông tin, tuyên truyền.

- Định kỳ quý, 6 tháng, hàng năm, các cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu ở Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổng hợp kết quả thực hiện cuộc vận động báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), Liên Đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh Đoàn.

- Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh tham gia tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện cuộc vận động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quá trình thực hiện cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về các cơ quan trong hệ thống phối hợp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. BTV TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
Nguyễn Đình Hùng

TM. BTV LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG TỈNH
CHỦ TỊCHPhạm Anh Tuấn

SỞ NỘI VỤ
GIÁM ĐỐC
Cao Thị Hiền

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; (để báo cáo)
- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam; (để báo cáo)
- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- UBND các phường, xã, thị trấn
(do UBND cấp huyện sao gửi);
- Lưu SNV, TĐ, LĐLĐ tỉnh;

 

BIỂU SỐ 1

THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG: GIẢI QUYẾT NHANH HƠN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên TTHC:

2. Thẩm quyền giải quyết:

3. Đối tượng thực hiện:

4. Số lượt trung bình thực hiện trong năm:

5. Đề xuất giải quyết nhanh hơn:

Thời gian giải quyết hiện nay

Đề xuất thời gian giải quyết

Phân tích lý do và hiệu quả mang lại

Thời gian tiến hành

Trách nhiệm thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG: HỢP LÝ, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên TTHC:

2. Thẩm quyền giải quyết:

3. Đối tượng thực hiện:

4. Số lượt trung bình thực hiện trong năm:

5. Đề xuất “hợp lý, đơn giản hóa”:

Tiêu chí xem xét, đề xuất

Thực tế hiện nay

Nội dung đề xuất hợp lý, đơn giản hóa

Phân tích lý do và hiệu quả mang lại

Đề xuất thời gian tiến hành

Trách nhiệm thực hiện

Trình tự thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

Cách thức thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

Thành phần và số lượng hồ sơ

 

 

 

 

 

Mẫu đơn, tờ khai, biểu mẫu áp dụng

 

 

 

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

Chi phí thực hiện (bao gồm phí, lệ phí, chi phí hành chính, chi phí khác)

 

 

 

 

 

Kết quả đầu ra của TTHC

 

 

 

 

 

Chính sách hỗ trợ và phương thức áp dụng để quản lý đối tượng thực hiện TTHC

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 3

THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG: CẢI THIỆN QUAN HỆ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

Tiêu chí chung:

- Cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị phục vụ nhân dân;

- Cải tiến cách thức phục vụ;

- Nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử;

- Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ;

- Nâng cao sự thỏa mãn yêu cầu và mức độ hài lòng của người dân.

Đề xuất giải pháp “cải thiện quan hệ trong giải quyết TTHC”:

Nội dung giải pháp đề xuất thực hiện

Phân tích lý do và hiệu quả mang lại

Đề xuất thời gian tiến hành

Trách nhiệm thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu phiếu thăm dò ý kiến

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Phiếu này không bắt buộc ghi rõ danh tính của người cung cấp thông tin)

Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết quan điểm của cá nhân về một số nội dung ở  bảng dưới đây đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước mà Ông (Bà) đã liên hệ giải quyết công việc bằng cách đánh dấu nhân (x) vào những ô lựa chọn thích hợp:

Nội dung

Đồng ý

Không đồng ý

Điều kiện, môi trường làm việc, phục vụ của cơ quan, đơn vị đã tốt hơn

 

 

Cách thức làm việc, phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức đã hợp lý hơn

 

 

Văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đã thân thiện hơn

 

 

Trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng cao hơn

 

 

Đánh giá chung, công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị đã tốt hơn

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông (Bà)!

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD

Lược đồ Kế hoạch 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD 2013 vận động Cán bộ tham gia cải cách thủ tục hành chính Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD 2013 vận động Cán bộ tham gia cải cách thủ tục hành chính Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An, ***
        Người kýPhạm Anh Tuấn, Cao Thị Hiền, Nguyễn Đình Hùng
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD 2013 vận động Cán bộ tham gia cải cách thủ tục hành chính Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TD 2013 vận động Cán bộ tham gia cải cách thủ tục hành chính Nghệ An

           • 29/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực