Văn bản khác 1088/KH-BGDĐT

Kế hoạch 1088/KH-BGDĐT năm 2013 về hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục kỹ năng sống trong môn học và hoạt động giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1088/KH-BGDĐT 2013 hoàn thiện tài liệu giáo dục kỹ năng sống tiểu học trung học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN TOÀN QUỐC

Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nội dung Chương trình công tác năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục cấp Tiểu học,Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc như sau:

I. HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC, THCS, THPT

1. Mục tiêu:

Việc hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục kĩ năng sống nhằm :

1.1. Nâng cao chất lượng và đảm bảo tính thiết thực của bộ tài liệu theo ý kiến góp ý của các cán bộ quản lí giáo dục các cấp và giáo viên trực tiếp giảng dạy.

1.2. Bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng sống và bộ công cụ đánh giá kĩ năng sống theo từng môn học và hoạt động giáo dục.

2. Yêu cầu cụ thể

2.1 Rà soát lại nội dung các vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống và chương trình giáo dục kĩ năng sống của các môn để tạo sự đồng bộ, thống nhất về các thuật ngữ ; Lựa chọn và hướng dẫn thực hiện hiệu quả hơn các kĩ năng sống được tích hợp nội dung trong các bài học, các hoạt động giáo dục.

2.2. Chỉnh sửa một số bài soạn minh hoạ có quá nhiều hoạt động, khó có thể thực hiện trong khoảng thời gian hạn định của tiết học.

2.3. Bổ sung bài soạn minh họa đa dạng hơn về loại/dạng bài học để giáo viên tham khảo khi soạn bài và dạy học các bài tương tự.

2.4. Bổ sung hướng dẫn đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng sống trong tài liệu và thiết kế bộ công cụ đánh giá theo từng môn học và hoạt động giáo dục :

- Cấp Tiểu học: Môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên – Xã hội, Khoa học.

- Cấp THCS và THPT : Môn Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân, Sinh học, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

II. ĐỌC THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU

1. Mục tiêu

Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, các giáo viên trực tiếp giảng dạy để bộ tài liệu thực sự hữu ích đối với nhà trường phổ thông.

2. Thành phần tham gia thẩm định

2.1. Đại diện Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

2.2. Đại diện Vụ Giáo dục Tiểu học;

2.3. Đại diện Vụ Giáo dục Trung học;

2.4. Đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

2.5. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

2.6. Đại diện Sở giáo dục và đào tạo ;

2.7. Đại diện giáo viên phổ thông.

3. Thời gian

3.1. Thời gian : Dự kiến trong tháng 8 năm 2013

3.2. Đơn vị chủ trì : Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Các việc sau thẩm định

Viện KHGD Việt Nam tổ chức chỉnh sửa bộ tài liệu theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để chuyển cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in tái bản, phục vụ kịp thời cho việc hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo bộ tài liệu mới trong năm học 2013 - 2014.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên

1.1. Chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai giáo dục kĩ năng trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học, THCS, THPT.

1.2. Tham gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện giáo dục kĩ năng trong ở các địa phương.

2. Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học

 Có trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn trong các hoạt động tập huấn của địa phương và việc tiếp tục triển khai giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học, THCS, THPT của các sở GD&ĐT.

3. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tham gia giám sát, hỗ trợ kĩ thuật cho các trường ở các địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông.

4. Các sở giáo dục và đào tạo

Xây dựng kế hoạch của tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học, THCS, THPT theo bộ tài liệu đã chỉnh lí, bổ sung, hoàn thiện. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung giáo dục kĩ năng sống liên lạc với các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

5. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm biên tập tái bản, in ấn và phát hành bộ tài liệu Giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục của cấp Tiểu học, cấp THCS và cấp THPT đã được chỉnh lí, bổ sung, hoàn thiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/h);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để th/h);
- Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ CTHSSV, Viện KHGDVN, NXBGDVN (để th/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BGDĐT ngày   tháng   năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Khuôn khổ

Số trang

CẤP TIỂU HỌC

 

Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học – lớp 1 (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Hiền Lương - Nguyễn Thị Phương Thảo – Hoàng Hoà Bình; Lưu Thu Thủy - Nguyễn Việt Hà ; Nguyễn Tuyết Nga - Phan Thanh Hà

17x24

232

 

Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học – lớp 2 (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Hiền Lương – Nguyễn Thị Hạnh – Hoàng Hoà Bình; Lưu Thu Thủy - Nguyễn Việt Hà; Nguyễn Tuyết Nga - Phan Thanh Hà

17x24

244

 

Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học – lớp 3 (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Hiền Lương – Nguyễn Thị Hạnh – Hoàng Hoà Bình; Lưu Thu Thủy - Nguyễn Việt Hà; Nguyễn Tuyết Nga - Phan Thanh Hà

17x24

200

 

Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học – lớp 4 (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Hiền Lương - Hoàng Hoà Bình; Lưu Thu Thủy – Trần Thị Tố Oanh; Lương Việt Thái – Bùi Phương Nga - Phan Thanh Hà

17x24

228

 

Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học – lớp 5 (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Hiền Lương - Hoàng Hoà Bình; Lưu Thu Thủy ; Lương Việt Thái – Bùi Phương Nga - Phan Thanh Hà

17.00x24

216

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

Giáo dục kĩ năng sống trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Lê Thanh Sử - Bùi Ngọc Diệp - Nguyễn Dục Quang

17.00x24

204

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Địa lí ở trường THCS (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Phạm Thu Phương - Nguyễn Hải Hà

17x24

248

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THCS (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Đặng Thúy Anh - Nguyễn Thị Thanh Mai - Nguyễn Thị Việt Hà

17x24

264

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường THCS (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy,Đào Vân Vi, Lê Minh Châu, Trần Thị Tố Oanh, Phạm Thị Thu Phương; Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Huệ Yên - Lê Trung Thành

17x24

240

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Sinh học ở trường THCS (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Quý Thắng - Dương Quang Ngọc - Lê Thị Tâm

17.00x24

284

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Giáo dục kĩ năng sống trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Lê Thanh Sử - Bùi Ngọc Diệp - Nguyễn Dục Quang

17x24

176

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Địa lí ở trường THPT (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương ; Nguyễn Trọng Đức - Nguyễn Thị Minh Phương

17x24

228

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THPT (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Nguyễn Thị Thanh Mai - Đặng Thúy Anh

17.00x24

212

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường THPT (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Nguyễn Thị Hồng Vân - Nguyễn Thúy Hồng - Nguyễn Huệ Yên

17.00x24

224

 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn ở trường Sinh học THPT (Tài liệu dành cho giáo viên)

Lưu Thu Thủy - Đào Vân Vi - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương; Trần Quý Thắng - Dương Quang Ngọc - Lê Thị Tâm

17.00x24

256

Danh mục trên có 15 tài liệu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1088/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1088/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1088/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 1088/KH-BGDĐT 2013 hoàn thiện tài liệu giáo dục kỹ năng sống tiểu học trung học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1088/KH-BGDĐT 2013 hoàn thiện tài liệu giáo dục kỹ năng sống tiểu học trung học
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1088/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1088/KH-BGDĐT 2013 hoàn thiện tài liệu giáo dục kỹ năng sống tiểu học trung học

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1088/KH-BGDĐT 2013 hoàn thiện tài liệu giáo dục kỹ năng sống tiểu học trung học

            • 29/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực