Văn bản khác 109/KH-UBND

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Nam Định 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nam Định, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

- Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với trọng tâm là xử lý căn bản nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp; bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; giảm số lượng tổ chức tín dụng yếu kém;

- Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế;

- Phấn đấu xử lý và kiểm soát nợ xấu để đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

2. Nguyên tắc

- Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu là khách quan, cần thiết và là một quá trình thường xuyên, liên tục;

- Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu cần thực hiện từng bước, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch; áp dụng các biện pháp phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng;

- Xử lý nợ xấu phải gắn với triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng. Xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng, làm rõ những tổn thất phát sinh do nguyên nhân khách quan, chủ quan, cố ý làm trái pháp luật;

- Góp phần củng c, phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, hoạt động an toàn, hiệu quả và sự phát triển kinh tế xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Đề án, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thống kê đầy đủ, chính xác sdư nợ, nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nxấu của các tổ chức tín dụng; xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của tổ chức tín dụng đồng thời có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu phát sinh;

- Triển khai kịp thời các quy định của Nhà nước, của ngành Ngân hàng liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu;

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức tín dụng trong việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra giám sát ngân hàng để kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xử lý các vướng mc liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung và việc cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng nói riêng.

- Tập trung đánh giá, nhận diện, phân loại các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém để có biện pháp xử lý kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đa phương trong việc: Xử lý những tồn tại, yếu kém của quỹ tín dụng nhân dân;

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn từ ngân sách, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh;

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các Sở, ngành, các cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn từ ngân sách, n xu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng;

- Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ;

- Chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy nhanh việc điều tra xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng và người gửi tin.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong công tác chỉ đạo cung cấp thông tin, phối hợp với các ngân hàng và cơ quan ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền mục tiêu, nguyên tắc, giải pháp Đề án theo Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch này và các chủ trương chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xu.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tích cực phối hợp thực hiện các nội dung do các Sở, Ngành tổ chức triển khai;

- Hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm để thu hồi tài sản, xử lý nợ xu của các tổ chức tín dụng;

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với tổ chức tín dụng, các cơ quan chức năng liên quan trong việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng; củng cố phát triển hệ thống qutín dụng nhân dân.

7. Các tổ chức tín dụng

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu;

- Bảo đảm an toàn hoạt động, an toàn tài sản của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân trong quá trình cơ cấu lại;

- Nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng, chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản trị, điều hành và khả năng kinh doanh;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại tổ chức tín dụng;

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đầy đủ, kịp thời, trung thực, kết quả, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và đề xuất những biện pháp xử lý nợ xấu (nếu có).

- Về xử lý nợ xấu: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013, Đề án ngày 19/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này. Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiếp tục cơ cấu lại nợ, hỗ trợ vn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm; thu nợ và xử lý tài sản bảo đảm; kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động; hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh trong tương lai.

- Đối với các chi nhánh ngân hàng thương mại:

+ Chủ động triển khai phương án củng cố, chấn chỉnh hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển vững chắc theo nội dung của Đề án, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và trụ sở chính của tổ chức tín dụng;

+ Phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động, tăng cường khả năng bảo mật thông tin để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng và bản thân ngân hàng;

+ Tiếp tục tiến hành rà soát, củng cố các hoạt động kinh doanh chính, ưu tiên cấp tín dụng cho các ngành, lĩnh vực then chốt của tỉnh như: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

- Đi với chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, quy mô, thực sự đóng vai trò làm đầu mối liên kết, bảo đảm an toàn của hệ thống, mục tiêu hoạt động chủ yếu là điều hòa vốn, mở rộng cho vay quỹ tín dụng nhân dân và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên;

+ Nâng cao khả năng chăm sóc, hỗ trợ có hiệu quả cho các qutín dụng nhân dân về chuyên môn, nghiệp vụ, vốn;

+ Tập trung vốn cho vay các qutín dụng nhân dân để mở rộng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế, hỗ trợ cho vay các quỹ tín dụng nhân dân khó khăn về tài chính, về thanh khoản;

+ Chủ động phối hợp với các quỹ tín dụng nhân dân để cho vay hợp vốn đối với thành viên, đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân;

+ Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh có trình độ cao, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp tốt. Nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và quản lý giám sát rủi ro tín dụng;

+ Tăng cường khả năng kiểm tra giám sát việc sử dụng vn vay, khả năng trả nợ khoản vay của khách hàng, quỹ tín dụng nhân dân; tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động, có nguy cơ đổ vỡ theo cơ chế do Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Đối với các quỹ tín dụng nhân dân:

Cơ cấu lại về tài chính, hoạt động, quản trị điều hành và kiểm soát: nâng cao năng lực tài chính của quỹ tín dụng nhân dân theo hướng tăng vốn điều lệ, thu hút thêm thành viên mới; đẩy mạnh huy động vn với các phương thức đa dạng; nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng, mở rộng tín dụng đi đôi với tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; chp hành nghiêm các quy định an toàn hoạt động; nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin; nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ đối với Chủ tịch, Giám đốc, cán bộ quỹ tín dụng nhân dân; kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản trị, điều hành kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ quỹ tín dụng nhân dân đủ mạnh, vừa có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật quản lý, điều hành, vừa có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc.

- Đối với chi nhánh tổ chức tài chính vi mô:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011;

+ Đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; mở rộng các sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô phù hợp với năng lực quản trị, khả năng tài chính và nhu cầu khách hàng;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng lộ trình đề ra;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo điều hành đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

2. Ngân hàng Nhà nước tỉnh phi hp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn định kỳ trước ngày 25/5 và 25/11 hàng năm để gửi UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website: UBND tỉnh
, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu109/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Nam Định 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Nam Định 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu109/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNgô Gia Tự
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Nam Định 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Nam Định 2016 2020

           • 20/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực