Văn bản khác 109/KH-UBND

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở Tư pháp là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành đầy đủ nội dung, có chất lượng, tiến độ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do các Bộ, Ngành Trung ương xây dựng.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Sau khi có văn bản của các Bộ, Ngành Trung ương gửi lấy ý kiến tham gia.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp kiến nghị, sửa đổi, bổ sung văn bản có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có), gửi kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/4/2018.

3. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước.

a) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2017.

b) Xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018.

c) Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp xây dựng, tổ chức nghiên cứu, biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý III/2018.

4. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các đối tượng liên quan.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.

b) Các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, ngành quản lý bằng các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.

c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Sở Tư pháp chủ trì tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018.

b) Các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức do cơ quan, ngành quản lý.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018 và các năm tiếp theo.

c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018 và các năm tiếp theo.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018 và các năm tiếp theo.

đ) Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2018.

7. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12/2018 (qua Sở Tư pháp) tổng hợp.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12/2018 (qua Sở Tư pháp) tổng hợp.

4. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí đảm bảo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu109/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu109/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tuyên Quang

           • 12/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực