Văn bản khác 109/KH-UBND

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 109/KH-UBND 2019 phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác tham mưu cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm nói chung và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng. Huy động mọi nguồn lực; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường kỷ cương, ý thức pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị, góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động cho vay dân sự, hỗ trợ vốn; các phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả, tác hại, mức độ nguy hiểm của “tín dụng đen” đến người dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong các hoạt động tín dụng.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ họ, hụi, biêu, phường trong thời gian qua để mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật; phát huy việc phòng ngừa ở Tổ nhân dân tự quản, khu dân cư đối với hoạt động “tín dụng đen”.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện các Đ án: Chuyn hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, rải, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự. Phát động các phong trào bóc, gỡ, xóa bỏ các tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh, nơi công cộng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

4. Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để Nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay; đồng thời thực hiện tốt các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; xử lý nghiêm các trường hợp cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật.

5. Mở các cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triệt phá các băng, nhóm bảo kê, đòi nợ thuê sử dụng hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ, các hình thức đe dọa, uy hiếp tinh thần để đòi nợ, núp bóng doanh nghiệp hoạt động cho vay lãi nặng. Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc cấp giấy đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Thành lập Đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện do lực lượng Công an chủ trì để tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, kinh doanh tài chính, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở kinh doanh có vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những biển hiệu, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng. Xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh:

- Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thvà UBND các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hp với các ngành chức năng, địa phương triển khai kế hoạch điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh về các tchức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ (có giấy phép và không có giấy phép), huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia họ, hụi, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,... để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đán 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tchức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất UBND cùng cấp thành lập Tổ công tác liên ngành ở cấp huyện do lực lượng Công an chủ trì, thường xuyên kiểm tra hành chính đối với các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê (kiểm tra tất cả các cơ sở có giấy phép và không giấy phép), nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

- Kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiến nghị cơ quan cấp có thẩm quyền khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để đối tượng lợi dụng hoạt động.

- Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành và địa phương mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia họ, hụi, biêu, phường; phát hiện triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch s 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các văn bản hướng dẫn liên quan về xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi,... và các hành vi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm (khởi tố hoặc xử phạt hành chính) các đối tượng vi phạm.

- Phối hp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang:

- Phối hp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phbiến sâu rộng các cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các khoản cho vay ưu đãi, các sản phm tín dụng đến mọi tầng lp nhân dân.

- Giám sát hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh huy động tối đa các nguồn vốn tại chỗ, tranh thủ mọi nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phát trin sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trin khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công chứng ở địa phương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác giám định tài chính đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan truyền thông địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý. Đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi toàn bộ số sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, quản lý hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính, kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

- Phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bất cập trong các văn bản pháp luật liên quan công tác giám định tài chính, định giá tài sản.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất chủ trương xử lý và hướng dẫn các địa phương trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp với Tòa án nhân dân rà soát các vụ án tranh chấp liên quan đến vay mượn tài sản đưa ra xét xử, cần chọn những vụ án có giá trị tài sản lớn, làm phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Tăng cường cải cách, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản. Đối với những vụ án tranh chấp hp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phải hết sức thận trọng trong việc đánh giá chứng cứ, đảm bảo giải quyết đúng pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người dân; cương quyết kháng nghị nếu có căn cứ pháp luật.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng những vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự để tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ các ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, kịp thời tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, lừa đảo thông qua huy động vốn; vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của cá nhân trong tổ chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hợp pháp. Hướng dẫn các Quỹ xã hội, các chương trình, dự án tài chính vi mô đăng ký hoạt động với Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và các quy định về tổ chức tài chính vi mô; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án tài chính vi mô, hoạt động của các Quỹ xã hội nhằm cung cấp sản phẩm tín dụng, sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn nông thôn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

- Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác các tổ chức, cá nhân hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Phối hợp tổ chức có hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

- Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ, tẩy xóa bảng hiu, quảng cáo, tờ rơi,... liên quan “tín dụng đen”.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể tham gia cùng lực lượng Công an tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thành lập Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an cấp huyện để tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, kinh doanh tài chính và các cơ sở khác có liên quan đến “tín dụng đen”; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho Công an địa phương triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng kế hoạch cụ th t chc triển khai thực hiện nghiêm túc; các sở, ngành có liên quan phân công thành viên tham gia Đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tại địa bàn cơ sở.

3. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và báo cáo về Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND c
p huyện;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, CAT, hvlu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu109/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2019
Ngày hiệu lực24/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 109/KH-UBND 2019 phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 109/KH-UBND 2019 phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu109/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Thị Minh Phụng
        Ngày ban hành24/06/2019
        Ngày hiệu lực24/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 109/KH-UBND 2019 phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 109/KH-UBND 2019 phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen Kiên Giang

           • 24/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực