Văn bản khác 112/KH-BGDĐT

Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc IX 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112 /KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 2336/QĐ - BGDĐT ngày 6 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-2015 (HKPĐ), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường phổ thông và phát hiện năng khiếu, những tài năng thể thao của học sinh, nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

2. Yêu cầu

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức HKPĐ các cấp theo quy định của Điều lệ với mục tiêu: Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ sở giáo dục tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ, đáp ứng yêu cầu tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp;

- Tổ chức HKPĐ các cấp trên cơ sở các môn thi của HKPĐ toàn quốc, tăng cường các môn thi thể thao dân tộc và các nội dung thi đơn giản phù hợp với đặc thù của từng trường, từng địa phương và vùng miền, với mục đích chủ yếu là nâng cao sức khoẻ rèn luyện thể lực cho học sinh; tổ chức HKPĐ tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí;

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ

1. Tổ chức Khu vực

a) Khu vực I

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 22-29/4/2016;

- Địa điểm tổ chức: Tại tỉnh Phú Thọ;

+ Lễ Khai mạc: Ngày 26 tháng 4 năm 2016;

+ Lễ Bế mạc: Ngày 29 tháng 4 năm 2016.

- Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu: 12 môn (10 môn thể thao quy định tại Điều lệ và 02 môn thể thao đặc trưng khu vực: Bắn nỏ và Vật dân tộc ).

- Tổng số đơn vị tham dự: 13 đơn vị.

b) Khu vực II

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20-29/4/2016;

- Địa điểm tổ chức: Tại tỉnh Nam Định;

+ Lễ Khai mạc: Ngày 24 tháng 4 năm 2016;

+ Lễ Bế mạc: Ngày 29 tháng 4 năm 2016.

- Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu: 10 môn thể thao quy định tại Điều lệ;

- Tổng số đơn vị tham dự: 12 đơn vị.

c) Khu vực III

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 10-20/4/2016;

- Địa điểm tổ chức: Tại tỉnh Thanh Hóa;

+ Lễ Khai mạc: Ngày 12 tháng 4 năm 2016;

+ Lễ Bế mạc: Ngày 20 tháng 4 năm 2016.

- Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu: 10 môn thể thao quy định tại Điều lệ;

- Tổng số đơn vị tham dự: 12 đơn vị.

d) Khu vực IV

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 12-21/4/2016;

- Địa điểm tổ chức: Tại tỉnh Bình Dương;

+ Lễ Khai mạc: Ngày 17 tháng 4 năm 2016;

+ Lễ Bế mạc: Ngày 21 tháng 4 năm 2016.

- Tổng số môn thể thao thi đấu: 12 (10 môn thể thao quy định tại Điều lệ và 02 môn thể thao đặc trưng khu vực: Kéo co và Judo);

- Tổng số đơn vị tham dự: 13 đơn vị.

e) Khu vực V

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 16-25/4/2016;

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Cần Thơ;

- Tổng số môn thể thao tổ chức thi đấu: 10 môn thể thao quy định tại Điều lệ;

- Tổng số đơn vị tham dự: 13 đơn vị.

2. Tổ chức toàn quốc

a) Tại tỉnh Thanh Hóa:

Thời gian: Từ ngày 20-28/7/2016.

b) Tại tỉnh Nghệ An:

- Thời gian: Từ ngày 01-10/8/2016;

+ Lễ Khai mạc: Ngày 01 tháng 8 năm 2016;

+ Lễ Bế mạc: Ngày 10 tháng 8 năm 2016.

3. Kế hoạch chi tiết các hoạt động của Hội Khỏe Phù Đổng

(phụ lục kèm theo)

4. Thời hạn đăng ký tham gia thi đấu

a) Khu vực

- Đăng ký sơ bộ các nội dung của các môn thể thao thi đấu tại khu vực, trước ngày 31/12/2015;

- Đăng ký chính thức các nội dung của các môn thể thao thi đấu tại khu vực, trước ngày 31/01/2016.

b) Toàn quốc

- Đăng ký tổng hợp các môn thể thao thi đấu toàn quốc, trước ngày 15/5/2016;

- Đăng ký chi tiết các nội dung của các môn thể thao thi đấu toàn quốc, trước ngày 15/6/2016.

Đăng ký gửi về theo 2 địa chỉ sau: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo - 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại và fax: (04) 38684485, Email:[email protected]; Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng cai tổ chức HKPĐ Khu vực hoặc toàn quốc.

(Ngoài ra các đơn vị đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ toàn quốc và Ban Tổ chức HKPĐ Khu vực phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau đây:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức, kịch bản khai mạc, bế mạc và triển khai các công việc đảm bảo an ninh, an toàn, dịch vụ hậu cần, chuẩn bị bố trí nơi ăn, ở và tập luyện cho các đoàn về tham dự HKPĐ Khu vực và toàn quốc;

- Các đơn địa phương đăng cai tổ chức HKPĐ Khu vực và toàn quốc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên, đơn vị đầu mối) xây dựng dự toán kinh phí chi tiết tổ chức HKPĐ theo các nhiệm vụ được phân công;

- Xác định thời gian, địa điểm thi đấu, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao theo quy định tại Điều lệ HKPĐ và các công việc khác liên quan đảm bảo tổ chức thành công HKPĐ Khu vực và toàn quốc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) ĐT/Fax 04.8684485. DĐ: 0912728248 (ông Trần Văn Lam).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các tiểu ban và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai chuẩn bị tổ chức HKPĐ Khu vực và toàn quốc theo kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ VHTTDL;
- Các sở GD&ĐT;
- Các sở VHTTDL;
- Thành viên BCĐ, BTC;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016

(kèm theo Kế hoạch số 112/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016)

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

3/2016

- Lập kế hoạch cho hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của HKPĐ;

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ;

- Triển khai chỉ đạo chuẩn bị tổ chức HKPĐ Khu vực;

- Chuẩn bị huy chương, giấy chứng nhận, phôi thẻ của HKPĐ.

- Họp BCĐ, BTC HKPĐ Trung ương (tại Bộ GDĐT);

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho HKPĐ (tại các khu vực);

(Trang trí hệ thống pano, khẩu hiệu, băng rôn và tuyên truyền HKPĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng)

- Kiểm tra công tác chuẩn bị HKPĐ các khu vực (tại các địa phương đăng cai HKPĐ khu vực);

-Xây dựng đề cương kịch bản Lễ Khai mạc, Bế mạc.

BCĐ - BTC và các tiểu ban

4/2016

- Gửi Thư mời khách quốc tế dự Lễ Khai mạc, Bế mạc HKPĐ;

- Thành lập tiểu ban chuyên môn điều hành thi đấu 15 môn thể thao tại Nghệ An và Thanh Hóa;

- Xây dựng nội dung kỷ yếu của HKPĐ IX;

- Triển khai tổ chức HKPĐ các khu vực:

+ Khu vực I: Từ ngày 22-29/4/2016;

+ Khu vực II: Từ ngày 20-29/4/2016;

+ Khu vực III: Từ ngày 10-20/4/2016;

+ Khu vực IV: Từ ngày 12-21/4/2016;

+ Khu vực V: Từ ngày 16-25/4/2016;

- Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ (tại Nghệ An).

BTC và các tiểu ban

5/2016

- Thông báo kết quả của tổ chức Khu vực;

- Tổng hợp đăng ký số lượng các đơn vị tham gia HKPĐ;

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất (công trình thể thao) phục vụ HKPĐ;

- Các tiểu ban của họp rà soát lại công việc chuẩn bị cho HKPĐ;

BTC và các tiểu ban

6/2016

- Họp Ban Tổ chức HKPĐ (tại Thanh Hóa);

- Kiểm tra, vận hành thử các địa điểm chuẩn bị cho thi đấu HKPĐ;

- Chuẩn bị các văn bản, các tài liệu, các ấn phẩm của HKPĐ ;

- Tổng hợp số liệu và hoàn thiện kỷ yếu của hội nghị tổng kết công tác GDTC và Y tế trường học giai đoạn 2012-2016;

- Tổng hợp số liệu đăng ký tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016 của các địa phương ;

- Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị cho HKPĐ tại Nghệ An và Thanh Hóa;

BTC và các tiểu ban

7-2016

- Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (tại Nghệ An)

+ Công tác chuyên môn;

+ Cơ sở vật chất - Tài chính - Tài trợ;

+ Công tác chuẩn bị nơi ăn ở và dịch vụ hậu cần;

+ Công tác an ninh, an toàn và giao thông;

+ Công tác tuyên truyền;

+ Công tác Khai mạc, Bế mạc;

+ Công tác lễ tân, đón tiếp

- Tổng kiểm tra các địa điểm tổ chức HKPĐ;

- Trang trí, tuyên truyền trên đường phố và địa điểm thi đấu HKPĐ;

- Họp Ban Tổ chức (tại Thanh Hóa);

- TỔ CHỨC HKPĐ TẠI THANH HÓA (từ 20-28/7/2016).

BCĐ - BTC và các tiểu ban

8/2016

- Họp Ban Tổ chức (tại Nghệ An);

- TỔ CHỨC HKPĐ-IX TẠI NGHỆ AN (01-10/8/2016);

+ Khai mạc: 01/8/2016;

+ Bế mạc: 10/8/2016;

- Tổ chức Hội nghị về GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2012-2016;

- Hoàn thiện thủ tục và công bố đơn vị đăng cai HKPĐ 2020;

- Tổ chức các chương trình văn hóa, gặp gỡ, giao lưu.

BTC và các tiểu ban

9-10 /2016

- Thông báo kết quả tổ chức HKPĐ;

- Báo cáo kết quả tổ chức HKPĐ;

- Quyết toán tài chính HKPĐ;

- Họp BCĐ, BTC HKPĐ tổng kết Thi đua khen thưởng HKPĐ.

BTC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu112/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc IX 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc IX 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu112/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực11/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc IX 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc IX 2016

           • 11/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực