Văn bản khác 112/KH-UBND

Kế hoạch 112/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 112/KH-UBND đào tạo nghề lao động nông thôn 2015 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 112/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

Ngày 26/12/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015. Để thống nhất triển khai hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động.

2. Yêu cầu

- Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vào việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Quyết định 1956.

- Đào tạo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương và quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở cấp xã.

- Không tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi chưa xác định được nơi làm việc, mức thu nhập và việc làm sau học nghề.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Dạy nghề cho lao động nông thôn

Tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dưới 3 tháng cho 21.173 lao động nông thôn, trong đó:

- Cấp huyện tổ chức đào tạo 20.833 lao động, gồm:

+ Nghề nông nghiệp: 11.008 lao động

+ Nghề phi nông nghiệp: 9.825 lao động

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thí điểm đặt hàng dạy nghề (nghề phi nông nghiệp) 340 lao động với các cơ sở dạy nghề theo từng nghề như sau:

+ Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội: đào tạo cho 70 lao động nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

+ Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội: đào tạo cho 90 lao động các nghề May công nghiệp, Kỹ thuật khảm trai, Sản xuất hàng mây tre giang đan.

+ Trường Trung cấp nghề Số 18: đào tạo cho 90 lao động nghề May công nghiệp.

+ Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam: đào tạo cho 90 lao động nghề Hàn.

Hình thức đào tạo: đặt hàng dạy nghề thông qua hợp đồng đặt hàng với các cơ sở có đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đào tạo cán bộ công chức cấp xã

Đào tạo, bồi dưỡng cho 3.800 cán bộ, công chức cấp xã đối với các huyện, quận, thị xã có dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng nội dung, đối tượng, bao gồm:

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể cấp xã;

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã;

- Bồi dưỡng công chức, cán bộ quản lý cấp xã theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

3. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề: tối thiểu đạt 80%.

4. 100% lao động nông thôn được tuyên truyền phổ biến về Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

III. NỘI DUNG

1. Đối tượng, điều kiện, chính sách, mức hỗ trợ

- Đối tượng học nghề, chính sách đối với cơ sở dạy nghề, chính sách đối với giáo viên thực hiện theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2012 của UBND Thành phố.

- Mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề ở trình độ sơ cấp nghề tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 và Quyết định số 6113/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND Thành phố và các Quyết định tiếp theo của UBND Thành phố.

2. Nghề đào tạo cho lao động nông thôn

Theo danh mục các nghề quy định tại Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 và Quyết định số 6113/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND Thành phố và các Quyết định tiếp theo của UBND Thành phố trên cơ sở nhu cầu dạy nghề của các địa phương đề xuất.

3. Quy mô đào tạo, chương trình, phương thức đào tạo, nội dung chi

- Quy mô dạy nghề: tối đa 35 học viên/lớp

- Chương trình, giáo trình dạy nghề:

+ Áp dụng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, dưới 3 tháng đối với nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp đã có chương trình, giáo trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Dạy nghề ban hành.

+ Những nghề chưa có chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Dạy nghề ban hành, các cơ sở dạy nghề thực hiện xây dựng theo quy định tại Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình.

- Phương thức đào tạo: Đặt hàng dạy nghề, trong đó:

+ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, quận, thị xã và tổng hợp kết quả chung đào tạo nghề trên địa bàn cấp huyện.

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc phòng Kinh tế) trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, quận, thị xã và báo cáo kết quả về phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Nội dung chi: đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

4. Đơn vị thực hiện dạy nghề

Các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, khuyến công; hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ... được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; có đủ điều kiện về giáo viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo quy định được tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

5. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp

5.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội, của cán bộ, công chức xã và lao động nông thôn về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng chuyên mục tuyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn, cung cấp thông tin các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phương để lao động nông thôn biết và lựa chọn; phát sóng định kỳ hàng tháng.

- Các Báo Kinh tế đô thị, Lao động Thủ đô, Hà Nội mới mở chuyên mục dạy nghề cho lao động nông thôn để tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đào tạo nghề, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người lao động nông thôn biết và tích cực tham gia học nghề; Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các mô hình dạy nghề có hiệu quả, cách làm hay về dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân.

- Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, đài phát thanh cấp huyện và truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các chính sách và tình hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vận động các thành viên của đơn vị tham gia tuyên truyền tới lao động nông thôn để tham gia học nghề.

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Tổ chức tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn các quận, huyện, thị xã có dạy nghề cho lao động nông thôn với nhiều hình thức:

+ Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, như: đài phát thanh truyền hình; hệ thống loa phát thanh cấp huyện, cấp xã; in và phát tờ rơi tuyên truyền; in và phát ấn phẩm mô hình điểm, hiệu quả về dạy nghề cho lao động nông thôn.

+ Tổ chức tư vấn cho lao động nông thôn tại các sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, Trung tâm giới thiệu việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện.

+ Tư vấn hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt là các lớp cuối cấp.

+ Tư vấn qua điện thoại; tư vấn trực tiếp cho người lao động thông qua các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố, các công ty tư vấn ...

+ Tổ chức Hội thảo, sinh hoạt chuyên đề cấp huyện, cấp xã.

5.2. Tổ chức dạy nghề và nhân rộng các mô hình điểm về dạy nghề cho lao động nông thôn

- UBND quận, huyện, thị xã căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương và quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở cấp xã và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn để lựa chọn đào tạo các nghề phù hợp, có khả năng tạo việc làm, tăng năng suất, thu nhập cho người dân để tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó đặc biệt ưu tiên các xã xây dựng nông thôn mới để sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và lao động nông thôn thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thuộc hộ bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ (phấn đấu thực hiện chỉ tiêu số lao động nông thôn được học nghề là người khuyết tật chiếm ít nhất 5%, lao động nữ chiếm 60%).

- Nhằm tăng cường hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để đạt được mục tiêu tối thiểu 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm, UBND cấp huyện phải bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển sản xuất trên địa bàn để gắn kết chặt chẽ nhu cầu đào tạo nghề với giải quyết việc làm đạt hiệu quả thực chất, coi trọng chất lượng kiên quyết không đào tạo theo số lượng. Mặt khác, chú trọng nhân rộng các mô hình điểm đã triển khai thành công trong các từ năm 2011 - 2014.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ sở dạy nghề xây dựng và Sở Tài chính thẩm định trình Thành phố phê duyệt tiếp các mức chi phí đào tạo nghề; điều chỉnh các mức chi phí đào tạo nghề đã được phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành và chỉ số giá tiêu dùng.

- Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thí điểm đặt hàng dạy nghề theo mô hình đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở sử dụng lao động ở trình độ sơ cấp nghề. Đồng thời, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thí điểm đặt hàng dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người bị thu hồi đất canh tác.

5.3. Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nghề

- Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện đầu tư cơ vật chất cho các cơ sở dạy nghề theo Kế hoạch triển khai Quy hoạch được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011­-2015 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.4. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý dạy nghề

- Bổ sung cán bộ chuyên trách về dạy nghề tại các huyện chưa có cán bộ chuyên trách tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Các huyện Ứng Hòa, Thạch Thất, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linh bổ sung giáo viên cơ hữu cho Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện.

- Huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho 65 giáo viên, người dạy nghề.

- Tập huấn chuyên môn cho các cán bộ làm công tác dạy nghề tại các phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chức xã.

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND trúng cử lần đầu.

5.5. Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên

- Các cơ sở dạy nghề thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu của thị trường lao động và trên cơ sở cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của Thủ đô, cả nước, khu vực và quốc tế.

- Huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thôn.

5.6. Tổ chức khảo sát bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn

Các huyện, quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm thị xã Sơn Tây tổ chức điều tra, khảo sát bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp.

5.7. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định 1956

- Đưa phần mềm tin học hỗ trợ kiểm soát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác quản lý về dạy nghề lao động nông thôn.

- Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai và tổ chức thực hiện ở 3 cấp (thành phố, cấp huyện, cấp xã).

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1956 ở các cấp hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ.

- Báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Quyết định 1956; Tình hình quản lý và sử dụng ngân sách cấp Thành phố và tại quận, huyện, thị xã.

IV. KINH PHÍ

Tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách Thành phố: 46.080 triệu đồng (đã giao tại Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán, thu chi ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội) gồm:

- Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề: 44.500 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí giao quận, huyện, thị xã tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn: 43.700 triệu đồng.

+ Kinh phí giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thí điểm đặt hàng dạy nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề: 800 triệu đồng.

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề: 250 triệu đồng.

- Hoạt động Ban chỉ đạo 1956 Thành phố: 100 triệu đồng.

- Kinh phí tuyên truyền, giám sát: 430 triệu đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian hoàn thành: 31/12/2015

2. Phân công trách nhiệm

Các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội Vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các phòng chuyên môn của cấp huyện (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch) căn cứ vào trách nhiệm được quy định tại Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan, tổ chức có liên quan để điều phối, hướng dẫn và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất, các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề tổ chức đặt hàng dạy nghề trình độ sơ cấp nghề.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, các trường đại học, trường cao đẳng nghề... tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên, người dạy nghề và cán bộ quản lý dạy nghề.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tổ chức xây dựng và trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ học nghề của từng nghề phù hợp với tình hình thực tế khi có phát sinh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo của Thành phố thực hiện hoạt động tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát theo quy định; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện tổ chức dạy nghề nông nghiệp theo quy định.

- Xác định nhu cầu đào tạo các ngành nghề cần đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch, kinh phí thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2016 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 01/7/2015 để cân đối, tổng hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến cấp xã.

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có đủ điều kiện theo quy định tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hỗ trợ các cơ sở dạy nghề trong việc biên soạn chương trình, nội dung dạy nghề và bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề về nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 đối với các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 về cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố theo quy định (niên độ quý, năm).

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo Kế hoạch UBND Thành phố ban hành và kiểm tra đột xuất việc dạy nghề cho lao động nông thôn theo lĩnh vực phụ trách.

2.3. Sở Nội vụ

- Xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức cấp xã theo quy định để xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2016 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước 01/7/2015 để cân đối, tổng hợp.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 đối với các nhiệm vụ được giao về cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố theo niên độ quý, năm theo quy định hiện hành.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình dạy nghề lao động nông thôn theo Kế hoạch của UBND Thành phố. Chủ động kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo hiệu quả.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng chương trình và nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có nhận thức đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn học nghề phù hợp.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo thuộc ngành giáo dục tham gia vào các hoạt động phù hợp.

- Cung cấp các thông tin, số liệu thống kê về học sinh định kỳ làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm.

- Thực hiện các biện pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí, đề xuất và trình UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm.

- Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình dạy nghề lao động nông thôn theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

2.6. Sở Tài chính

- Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính; thực hiện quyết toán kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định chi phí đào tạo của từng nghề và điều chỉnh mức chi phí đào tạo (nếu có).

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình dạy nghề lao động nông thôn theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

- Tổng hợp báo cáo kinh phí thực hiện và quyết toán kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn theo niên độ quý, năm đối với công tác dạy nghề cho lao động nông theo quy định gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1956 Thành phố (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2.7. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến và làng nghề cho khu vực nông thôn đến cấp xã, địa bàn khó khăn.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ đề xuất chương trình, nội dung đào tạo các nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Cung cấp thông tin về định hướng, quy hoạch phát triển ngành công thương của Thành phố cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để xây dựng kế hoạch 2016.

- Lồng ghép kế hoạch đào tạo nghề trong Chương trình khuyến công với việc triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 đối với các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh và xã hội và UBND Thành phố theo quy định (quý, năm).

- Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình dạy nghề lao động nông thôn theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

2.8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông và Bắc Từ Liêm, các cơ sở dạy nghề xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thực hiện chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyên truyền phổ biến các mô hình dạy nghề hiệu quả; triển khai các chuyên mục dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Chỉ đạo hệ thống phát thanh xã, phường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Thành phố về dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố;

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố định kỳ 6 tháng và cả năm (ngày 30/11/2015).

- Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình dạy nghề lao động nông thôn theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

2.9. Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố

- Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách: Chính sách cho lao động nông thôn vay vốn để học nghề; chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của lao động nông thôn sau khi học nghề tạo việc làm ổn định; chính sách cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn sau học nghề để tự tạo việc làm.

- Lập kế hoạch vốn và thống kê số lãi tiền vay phải trả đối với lao động nông thôn học nghề được vay vốn báo cáo UBND Thành phố.

- Tổ chức triển khai chính sách tín dụng đối với lao động nông thôn theo đúng quy định.

- Kiểm tra, giám sát công tác vay vốn học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, báo cáo định kỳ 6 tháng, và cả năm gửi về UBND Thành phố và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1956 Thành phố (Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

- Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình dạy nghề lao động nông thôn theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

2.10. Ban quản lý khu Công nghiệp và Chế xuất

- Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg đến các doanh nghiệp trong khu Công nghiệp và Chế xuất.

- Xác định nghề, nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp trong khu Công nghiệp và Chế xuất năm 2016 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 01/7/2015.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 về cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố theo quy định (niên độ quý, năm).

2.11. Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Hội liên quan

- Chỉ đạo và tổng hợp kế hoạch nhu cầu bổ sung lao động qua đào tạo nghề năm 2013 của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý (theo mẫu số phụ lục 05, 06) trong Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố gửi về cơ quan thường trực thực hiện (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) trước ngày 01/7/2015 để tổng hợp chung.

- Theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố.

2.12. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Lao động Thủ đô

Chủ động mở chuyên mục về dạy nghề cho lao động nông thôn; tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của các cấp ngành về dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tích cực, kịp thời phổ biến các mô hình dạy nghề lao động nông thôn tiêu biểu, có hiệu quả.

2.13. Ủy ban nhân dân các huyện, quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm và thị xã Sơn Tây (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện)

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg cấp huyện phù hợp với tình hình nhiệm vụ từng quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo đài truyền thanh của địa phương có chuyên mục tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Khảo sát bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và của thị trường lao động trên phạm vi địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành phố trên địa bàn. Chịu trách nhiệm đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn năm 2015 và báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước khi triển khai thực hiện.

- UBND các huyện bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề ở phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn cấp huyện. Kiểm tra, giám sát tất cả các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn cấp xã;

- Bổ sung cán bộ, nhân viên, giáo viên cơ hữu cho Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các nội dung:

+ Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ở những xã chưa thành lập Ban Chỉ đạo 1956 cấp xã;

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng lao động nông thôn tham gia học nghề, tạo điều kiện để các cơ sở dạy nghề thực hiện dạy nghề.

+ Thực hiện tốt công tác thống kê kết quả đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề.

+ Tích cực liên kết với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ Hướng dẫn số 813/HD-LS ngày 24/5/2011 về hướng dẫn triển khai công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này để tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo việc thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí dạy nghề lao động nông thôn đúng mục đích, đúng đối tượng đúng niên độ và đúng quy định hiện hành.

- Không để các cơ sở dạy nghề kém hiệu quả tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau học nghề.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ (quý, năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp, sở, ban, ngành về kế hoạch và kết quả đào tạo nghề lao động nông thôn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2.14. Các cơ sở dạy nghề

- Cơ sở tham gia dạy nghề phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề khi tham gia đào tạo cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

- Tổ chức tuyển sinh đào tạo cho lao động nông thôn các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 2 Thông tư Liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông về Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; danh mục các nghề quy định tại Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 25/4/2011, Quyết định số 6113/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND Thành phố và Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh.

- Thực hiện các quy định về biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ nghề theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với địa phương và doanh nghiệp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề. Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau học nghề.

- Phối hợp với UBND cấp xã theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động nông thôn sau học nghề do cơ sở đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

3.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề.

- Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

3.2. Hội Nông dân Thành phố

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

3.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về học nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg với Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp vận động thanh niên lao động tích cực tham gia học nghề và dạy nghề.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg theo Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành.

3.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về học nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg với Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”.

+ Vận động các hội viên tích cực tham gia học nghề.

3.5. Liên đoàn Lao động Thành phố và các Hội nghề nghiệp

Chủ động phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở dạy nghề để tham gia vào các hoạt động của Kế hoạch, đặc biệt là công tác giải quyết việc làm sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Thành phố; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB&XH;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: Đ/c CVP, các Đ/c PVP, Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Tuệ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu112/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2015
Ngày hiệu lực14/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 112/KH-UBND đào tạo nghề lao động nông thôn 2015 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 112/KH-UBND đào tạo nghề lao động nông thôn 2015 Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu112/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành14/05/2015
        Ngày hiệu lực14/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 112/KH-UBND đào tạo nghề lao động nông thôn 2015 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 112/KH-UBND đào tạo nghề lao động nông thôn 2015 Hà Nội

           • 14/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực