Văn bản hợp nhất 1121/KH-UBND

Kế hoạch 1121/KH-UBND năm 2016 thực hiện Phương án sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1121/KH-UBND 2016 Phương án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Trung ương;

Thực hiện Công văn số 326/TTg-ĐMDN ngày 29/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới các công ty TNHH lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là các công ty Lâm nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo Phương án đã được Thủ tướng chính phủ chấp thuận tại Công văn số 326/TTg-ĐMDN ngày 29/02/2016;

- Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty Lâm nghiệp được chuyển đổi thông qua việc sử dụng đất có hiệu quả, hình thành vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung, thâm canh gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các công ty Lâm nghiệp; xác định việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty Lâm nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao để hoàn thành tốt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty Lâm nghiệp đã được Thủ tướng chính phủ chấp thuận tại Công văn số 326/TTg-ĐMDN ngày 29/02/2016;

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty Lâm nghiệp phải bám sát các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 326/TTg-ĐMDN ngày 29/02/2016, đồng thời đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, định hướng và hưng dẫn của Trung ương.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chuyển đổi 4 công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, Lục Ngạn, Mai Sơn và Lục Nam thành công ty TNHH hai thành viên

Bước 1. Công tác chuẩn bị xây dựng Phương án chuyển đi

Các công ty Lâm nghiệp thuộc diện chuyển đổi nói trên căn cứ vào Đề án sắp xếp, đổi mới và Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiến hành các nội dung cụ thể như sau:

- Thành lập Ban chuyển đổi công ty;

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác chuyển đổi doanh nghiệp;

- Khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính; thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính:

Thời điểm khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính để phục vụ công tác chuyển đổi là thời điểm 31/12/2015. Việc kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngay 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản có liên quan; việc kiểm kê rừng trồng, vườn cây thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 liên Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài Chính. Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi, nợ phải trả tồn đọng được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư s 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (Thông tư số 51/2015/TT-BTC) và Thông tư số 118/2014/NĐ-CP">11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP;

- Xác định phần vốn nhà nước khi chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 51/2015/TT-BTC;

- Lập Phương án sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng quy định việc lập phương án sử dụng đất; xác định giá thuê đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

- Rà soát lao động dôi dư, lập Phương án sắp xếp lại lao động (số liệu về lao động chốt tại thời điểm 30/6/2016).

* Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2016

Bước 2. Xây dựng phương án chuyển đi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Phương án gồm các nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý, mục đích chuyển đổi;

- Thực trạng công ty thời điểm xác định phần vốn vốn nhà nước;

- Kết quả xác định phần vốn nhà nước và những vấn đề cần xử lý;

- Đánh giá lợi ích thu được và ảnh hưởng của việc chuyển đổi;

- Hình thức chuyển đổi;

- Cơ cấu vốn điều lệ;

- Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH hai thành viên;

- Phương án sắp xếp lại lao động;

- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3-5 năm tiếp theo;

- Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

* Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2016

Khi thực hiện nội dung này, các công ty Lâm nghiệp được chuyển đổi phối hợp cùng với đối tác chiến lược để xây dựng Phương án chuyển đổi.

Bước 3. Tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi

- Thực hiện chuyển nhượng một phần vốn Nhà nước hoặc nhận góp vốn theo Phương án được duyệt;

- Cử người làm đại diện phần vốn nhà nước tại công ty TNHH hai thành viên;

- Tổ chức họp Hội đồng thành viên kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý công ty; thực hiện thủ tục về đăng ký doanh nghiệp;

- Phê duyệt báo cáo tài chính, cht số liệu tại thời điểm chính thức chuyển đổi.

- Quyết toán bàn giao giữa công ty Lâm nghiệp và công ty TNHH hai thành viên; bàn giao tài sản trên đất khi thu hồi bàn giao đất về địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 51/2015/TT-BTC;

- Thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rng; sắp xếp lại lao động, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Phương án chuyển đổi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

* Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2016

2. Giải thể công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Động

- Thành lập Hội đồng giải thể công ty theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Nghị định số 172/2013/NĐ-CP);

- Ban hành quyết định giải thể theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP;

- Thực hiện giải thể doanh nghiệp;

- Việc xử lý tài chính khi giải thể công ty; quản lý, sử dụng tiền thu từ giải thể công ty; thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ phải trả và các nội dung khác theo quy định tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (Thông tư số 129/2015/TT-BTC);

- Bàn giao tài sản và diện tích rừng, đất sang Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý.

* Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2016

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi, Tổ giúp việc và Hội đồng thẩm định Phương án chuyển đổi; là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi và Hội đồng thẩm định Phương án chuyển đi. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công ty Lâm nghiệp xây dựng Phương án chuyển đổi theo Kế hoạch này;

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng giải thể công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Động; là cơ quan thường trực của Hội đồng giải thể, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành viên thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định Nghị định số 172/2013/NĐ-CP và Thông tư số 129/2015/TT-BTC; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Động triển khai thực hiện theo Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các công ty Lâm nghiệp được chuyển đổi thực hiện xử lý tài sản, công nợ, lựa chọn tổ chức có chức năng thẩm định giá, ký hợp đồng xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước của công ty; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp xử lý những kiến nghị của các công ty Lâm nghiệp với UBND tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên; thẩm tra nguồn vốn đầu tư và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về các yêu cầu đối với đối tác góp vốn phải thực hiện cam kết khi tham gia đầu tư thành lập công ty TNHH 2 thành viên; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh việc bố trí, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích; kinh phí giải quyết lao động dôi dư và kinh phí hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng quốc tế;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đôn đốc các công ty Lâm nghiệp hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty theo Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các loại rừng và các quy hoạch khác cho phù hợp với Đề án, Phương án chuyển đổi được duyệt; hướng dẫn các công ty lập các dự án cải tạo trồng rừng mới, dự án quản lý bảo vệ phát triển rừng tự nhiên đúng các tiêu chí, điều kiện, quy định hiện hành;

- Đề xuất triển khai đổi mới cơ chế quản lý bảo vệ, sử dụng rừng và đất rừng tự nhiên; chú trọng tính hiệu quả của quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và đất rng;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án sử dụng đất của các công ty Lâm nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính; giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất theo quy định;

- Tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp đối với các công ty lâm nghiệp; theo dõi, giám sát chặt chẽ và kịp thời có biện pháp xử lý không để xảy ra tình trạng lợi dụng quá trình chuyển đổi làm thất thoát tài sản, tài nguyên của Nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 4 công ty Lâm nghiệp được chuyển đổi xây dựng điều lệ hoạt động, Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, chuẩn bị hồ sơ về thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Động theo quy định;

- Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện hiện phương án sắp xếp, đổi mới các công ty Lâm nghiệp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công ty Lâm nghiệp xây dựng và thẩm định Phương án sử dụng đất của 4 Công ty Lâm nghiệp được chuyển đổi, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính; giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất; thu hồi, bàn giao đất, tài sản về các địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác hướng dẫn, xử lý các trường hợp liên quan đến đất đai trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước khi chuyển đổi các công ty Lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên; sắp xếp, bố trí nhân sự khi giải thcông ty Lâm nghiệp Sơn Động sát nhập vào Ban Quản lý rừng phòng hộ.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công ty Lâm nghiệp lập Phương án sử dụng lao động; giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.

7. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang

- Đối chiếu, xác nhận khoản nợ vay của các công ty lâm nghiệp;

- Xử lý khoản nợ vay theo Điều 5, Điều 6 Thông tư 118/2014/NĐ-CP">11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

8. Cục Thuế tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công ty lâm nghiệp báo cáo quyết toán thuế tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp; quyết toán thuế tại thời điểm chính thức chuyển đổi, chính thức giải thdoanh nghiệp.

9. UBND các huyện có các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn

- Chủ trì, phối hợp vi các công ty Lâm nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát lập Phương án thu hồi và bàn giao diện tích đất về địa phương quản lý, sử dụng; đưa diện tích sau khi thu hồi vào bố trí, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định, phù hợp vi Phương án chuyển đổi của các công ty Lâm nghiệp được duyệt.

- Chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn về chủ trương, chính sách sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp; nghiêm cấm việc lợi dụng quá trình sắp xếp, đổi mới để lấn chiếm đất đai trái phép.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất các công ty Lâm nghiệp với các hộ dân trên địa bàn.

10. Các sở, ngành và các đơn vị khác có liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan chủ động hướng dẫn, đôn đốc phối hợp với các đơn vị, Công ty triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

11. Các công ty Lâm nghiệp

a) Đối với 4 công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Yên Thế, Lục Ngạn, Mai Sơn và Lục Nam:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thngười lao động trong doanh nghiệp để thực hiện chính sách chuyển đổi;

- Hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty theo Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

- Quyết định thành lập Ban chuyển đổi (thành phần gồm: Giám đốc - làm Trưởng ban; 01 Phó Giám đốc làm Phó ban; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tổ chức; chủ tịch Công đoàn và các ông, bà khác thuộc công ty - làm ủy viên và đại diện lãnh đạo đối tác chiến lược); chỉ đạo Ban chuyển đổi doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời kiến nghị tới Ban Chỉ đạo chuyển đổi để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

- Tiếp tục duy trì, đảm bảo sản xuất kinh doanh theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ rừng và đất đai; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các tranh chấp và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. Tạm dừng việc ký kết các hợp đồng liên doanh liên kết sản xuất; nghiêm cấm lợi dụng việc chuyển đổi làm thất thoát tài sản, tài nguyên của Nhà nước.

b) Đối với công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Động

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thể người lao động trong công ty để thực hiện chính sách giải thể;

- Hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới công ty theo Phương án tổng thể sắp xếp các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

- Sau khi có quyết định giải th, công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Động thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC.

c) Đối với chi phí sắp xếp, đổi mới, các công ty Lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 51/2015/TT-BTC.

12. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

Tổ chức tiếp nhận, quản lý đất đai, tài sản, rừng do công ty Lâm nghiệp Sơn Động sát nhập, bàn giao theo Đề án sắp xếp, đổi mới được phê duyệt; xây dựng phương án quản lý bảo vệ, phát triển rừng và các cơ sở vật chất khác do công ty Lâm nghiệp bàn giao.

13. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

Tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công nhân các công ty lâm nghiệp thực hiện chuyển đổi, giải thể.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể nhân dân;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam;
- Các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp, BQL rừng phòng hộ Sơn Động;
- VP UBND t
nh:
+ LĐVP/TKCT, TH, NC, CNN, KG-VX, TPKT;
+ Lưu: VT, KTNhân
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Thu Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1121/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số hiệu 1121/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2016
Ngày hiệu lực 29/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1121/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1121/KH-UBND 2016 Phương án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 1121/KH-UBND 2016 Phương án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số hiệu 1121/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành 29/04/2016
Ngày hiệu lực 29/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Kế hoạch 1121/KH-UBND 2016 Phương án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1121/KH-UBND 2016 Phương án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang

  • 29/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực