Văn bản khác 113/KH-UBND

Kế hoạch 113/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP) Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để góp phần giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Thực hiện mục tiêu phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp - lợi ích của người dân trong năm 2017 - "Năm Doanh nghiệp" được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chọn để phấn đấu, quyết tâm đi lên cùng cả nước.

2. Yêu cầu

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xác định hoạt động ưu tiên trong việc triển khai Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện các hoạt động cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; đảm bảo tính khả thi, hợp lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Cách thức thực hiện: kiện toàn đội ngũ pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: cử công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do cơ quan cấp trên, Sở, Ban, Ngành tỉnh tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực có liên quan đến doanh nghiệp; tiếp tục cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Trang Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương (văn bản pháp luật mới), văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử, bản tin các Sở, Ban, Ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Sở Tư pháp: chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

+ Sở Thông tin và Truyền thông: tổ chức triển khai thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Trang Công báo tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

+ Các Sở, Ban, Ngành tỉnh: thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi có sự mâu thuẫn giữa các thông tin cơ bản của văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với bản chính văn bản do chính cơ quan mình tham mưu ban hành, phải thông báo đến Sở Tư pháp để thực hiện việc hiệu đính văn bản; cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên chuyên trang Doanh nghiệp của Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường tin, bài tuyên truyền cho cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; kịp thời tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp thông qua đường dây nóng; cung cấp thông tin hỗ trợ pháp lý, hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường… trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận và hội nhập.

- Cách thức thực hiện: thường xuyên.

+ Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Chuyên trang “Doanh nghiệp” trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; Phối hợp với Sở Kế hoạch, Ban hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng trang thông tin “Đường dây nóng” nhằm công khai các đường dây nóng, thông tin liên hệ, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ các Cổng thông tin thành phần các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cấp, khôi phục các tính năng của chuyên trang Văn bản quy phạm pháp luật, chuyên mục Thông tin Trao đỏi – Hỏi đáp…

Tăng cường tin, bài tuyên truyền những quy định Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức tiếp nhận và giải đáp thắc thắc của doanh nghiệp về những quy định pháp luật kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện: căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có trách nhiệm:

Hoàn thiện và nâng cấp, quảng bá chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

Thông báo, thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn hoặc lồng ghép thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thông tin các hoạt động, cách gửi phản ánh đến tỉnh, cách tiếp cận thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đề nghị xây dựng chuyên mục hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh, Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh, Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức tiếp nhận và giải đáp thắc thắc của doanh nghiệp về những quy định pháp luật kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cơ quan chủ trì: các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

3. Tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện: các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp, phù hợp với ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

4. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp một số hoạt động cụ thể

a) Đổi mới hoạt động tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: đề cử công chức, viên chức có khả năng tư vấn, có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

b) Xây dựng và phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật, ấn phẩm tuyên truyền; xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: các Sở, Ban, Ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

c) Nâng cao chất lượng giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, phát thanh - truyền hình, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: các sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

d) Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: thực hiện tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung  hoặc ban hành mới.

- Cơ quan chủ trì: các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

5. Tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 377/Ctr-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nội dung Chương trình gồm: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

- Trách nhiệm thực hiện: các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

b) Thực hiện Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính của tỉnh An Giang năm 2017 tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Trách nhiệm thực hiện: các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, giám sát và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông quảng bá, giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh: chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo định kỳ trước ngày 15/12/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

5. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh; đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo định kỳ trước ngày 15/12/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu113/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2017
Ngày hiệu lực08/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu113/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành08/03/2017
        Ngày hiệu lực08/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh An Giang

           • 08/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực