Văn bản khác 114/KH-UBND

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2015 về thi hành Luật phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 114/KH-UBND 2015 thi hành Luật phòng chống thiên tai Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH; Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định s1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Mục đích:

- Xác đnh trách nhim và phân công nhiệm vụ cụ thcho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong phạm vi Thành phố; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.

- Kin toàn tổ chức các đơn vị chuyên trách, kiêm nhim của các ngành, quận, huyện, thị xã; xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

b) Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc trin khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.

- Đm bo sự phi hp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các qun, huyn, th xã; gii quyết kịp thời các vướng mc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Nội dung:

- Phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai;

- Kin toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của Thành phố, các ngành, các quận, huyện, thị xã;

- Xây dựng, phê duyệt và tchức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai;

- Xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn; tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và din tập theo phương án;

- Triển khai thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố;

- Rà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của ngành và địa phương thuộc phạm vi quản lý;

- Bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai từ ngân sách nhà nước và Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo quy định.

3. Tổ chức thc hiện

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Thành phố có trách nhiệm giúp UBND Thành phtheo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Ủy ban nhân dân cp huyện đôn đc Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ động thực hiện các nội dung nêu trên.

- Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn; t chc chun bị các điu kin cn thiết và diễn tập theo phương án duyt; rà soát, bổ sung, lng ghép nội dung phòng, chng thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ca các ngành thuộc phạm vi quản lý. Trong đó cần chú trọng bám sát các nội dung nêu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/3/2015 của UBND Thành phvề công tác phòng, chống thiên tai năm 2015.

- Đối với công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai:

+ Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyn hình của Thanh ph ph biến pháp luật về phòng, chống thiên tai.

+ Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ban ngành liên quan tham mưu thành lập và triển khai hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố.

- Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai có trách nhiệm phối hp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt dự toán ngân sách (trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, địa phương), đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định của Luật Phòng, chng thiên tai, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và nội dung của Kế hoạch này để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đy đủ các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo cht lượng, hiệu quả; định kỳ báo cáo UBND Thành ph(qua Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai Thành phố).

(Chi tiết nội dung thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể có trong phụ lục kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Ban chđạo TW về PCTT,
- Ủ
y ban Quốc gia TKCN,
-
TT TU, TT HĐND TP,
-
Chủ tịch UBND Thành ph
(để báo cáo);
-
Các PCT UBND TP;
-
Các sở, ban, ngành Thành phố;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
VP BCH PCTT Thành phố;
-
VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
-
Lưu: VT, SNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 22/5/2015 của UBND Thành phố)

STT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp huyện, cấp xã

UBND cấp huyện, cấp xã

Các phòng, ban liên quan

Hoàn thành trong tháng 5/2015

Thực hiện theo CV số 1643/UBND-NNNT ngày 11/3/2015 của UBND TP

2

Xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Thành phố

Ban Chỉ huy PCTT Thành phố;

Ban Chỉ huy TKCN Thành phố, các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan

Hoàn thành trong tháng 5/2015

Thực hiện theo Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của CP

3

Xây dựng, trình UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp huyện

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã

Các phòng, ban liên quan

Hoàn thành trong tháng 5/2015

Thực hiện theo Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của CP

4

Xây dựng, trình UBND các cấp phê duyệt phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của Thành phố, địa phương và các sở, ngành.

- Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án của TP

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện xây dựng phương án cấp huyện.

- Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng và phê duyệt phương án của đơn vị

Các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan

Hoàn thành trong tháng 5/2015

Thực hiện theo Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của CP

5

Triển khai xây dựng trình UBND Thành phố thành lập và tổ chức quản lý, thực hiện Quỹ phòng, chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã

Hoàn thành trong tháng 5/2015

Thực hiện theo CV số 8560/UBND-NNNT ngày 04/11/2014 của UBND TP

6

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo; Sở Nông nghiệp và PTNT; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã

Triển khai ngay sau khi có kế hoạch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu114/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2015
Ngày hiệu lực22/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 114/KH-UBND 2015 thi hành Luật phòng chống thiên tai Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 114/KH-UBND 2015 thi hành Luật phòng chống thiên tai Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu114/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành22/05/2015
        Ngày hiệu lực22/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 114/KH-UBND 2015 thi hành Luật phòng chống thiên tai Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 114/KH-UBND 2015 thi hành Luật phòng chống thiên tai Hà Nội

            • 22/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực