Văn bản khác 115/KH-UBND

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Phú Yên, ngày 5 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (viết tắt Chỉ thị 05/CT-TTg) trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án, trong chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động thi hành án dân sự, đảm bảo công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến mạnh mẽ, kết quả hàng năm hoàn thành thực sự bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; phát huy vai trò, sức mạnh của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể trong hoạt động thi hành án dân sự.

2. Yêu cầu:

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự và các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

1.1. Tổ chức quán triệt các nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh:

- Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, cơ quan tư pháp các cấp phổ biến nội dung cơ bản pháp luật thi hành án dân sự, đặc biệt chú trọng phổ biến nội dung cơ bản Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện và có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động thi hành án dân sự; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

1.2. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tập trung củng cố, kiện toàn các cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, Chấp hành viên, Thẩm tra viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú ý ở những Chi cục Thi hành án dân sự còn nhiều hạn chế, tồn tại.

- Đánh giá đúng thực chất đội ngũ công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí phù hợp với năng lực, sở trường, bảo đảm hiệu quả công việc, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng và UBND địa phương thc hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức các cơ quan Thi hành án dân sự; định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự.

- Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án, nhất là đội ngũ lãnh đạo, Chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức, người lao động làm công tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.3. Công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án:

- Thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”; chỉ đạo tổ chức thi hành hiệu quả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chỉ đạo kịp thời tiếp nhận Bản án, Quyết định hành chính của Tòa án chuyển giao; phân công Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc theo dõi việc thi hành án hành chính, quyết định buộc thi hành án hành chính; kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND các cấp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý tổ chức, cá nhân phải thi hành án hành chính chậm hoặc né tránh trách nhiệm.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan tố tụng, các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án.

- Chỉ đạo phân loại án có điều kiện và không có điều kiện thi hành án đảm bảo chính xác; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp; các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án tham nhũng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm (nếu có). Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm tái diễn, do lỗi chủ quan.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại bức xúc kéo dài; khiếu nại đông người.

- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi án hành chính đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm trong thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân phải thi hành án, quyết định của Tòa án cùng cấp về hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Đơn vị chủ trì: Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tố tụng, các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

1.4. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; tiếp tục cải cách hành chính, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự; triển khai thực hiện tốt, hiệu quả việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, thực hiện tốt cơ chế một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự.

- Tiếp tục thực hiện việc tổ chức họp báo công khai định kỳ hàng quý.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

- Thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định; nhanh chóng giải quyết đối với tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng hạn đối với các kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi; xem xét giải quyết tổng thể kết quả của việc thi hành án trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định đã thi hành. Chuyển giao quyết định buộc thi hành bản án hành chính cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp theo dõi thi hành án hành chính.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác phối hợp với Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị của Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp. Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

4. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo việc cưỡng chế thi hành án an toàn, hiệu quả đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 liên Bộ Tư pháp Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự. Kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án; chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật; kịp thời chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan Thi hành án dân sự đúng thời hạn.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Trại giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt từ liên quan đến thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

5. Sở Tư pháp:

- Thường trực tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg và các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự.

- Tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức tuyên truyền quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành Bản án, quyết định của Tòa án và các văn bản Luật có liên quan (Luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

6. Sở Tài chính:

- Căn cứ điều kiện ngân sách, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Sở Nội vụ:

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có liên quan theo quy định đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự.

8. Sở Thông tin và Truyền Thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm; có ý kiến kịp thời về việc tổ chức họp báo của cơ quan Thi hành án dân sự.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản đảm bảo để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

- Đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

11. Cục Thuế tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động và nơi mở tài khoản của người phải thi hành án là doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định.

12. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.

- Căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn quản lý.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp:

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm, giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để việc thực hiện các nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg đạt hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) trước 30/7/2017.

2. Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế hoạch của các sở, ngành, địa phương định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị các cơ quan, đơn vị; địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ T
ư pháp;
- Tổng cục THADS;
- Th
ường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMT TQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- L
ưu: VT, NC­T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu115/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu115/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Phú Yên

           • 05/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực