Văn bản khác 116/KH-UBND

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 tiếp nhận qua bưu chính Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được sở, ban, ngành và các huyện, thành phố triển khai phục vụ;

- Góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

- Kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tuyên truyền cần nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào cơ quan, đơn vị.

- Đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

1. Tuyên truyền Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2018, trong đó trọng tâm là nội dung Hiện đại hóa hành chính;

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tình hình, kết quả thực hiện, gương điển hình tiên tiến và những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

3. Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng tại địa chỉ Trang “dichvucong.hoabinh.gov.vn”.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; trên Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ Quý IV năm 2018.

b) Cơ quan chủ trì: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Báo Hòa Bình; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, các bản tin tuyên truyền...

2. Mở chuyên mục tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên sóng phát thanh - truyền hình. Xây dựng, biên tập các tài liệu phục vụ các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn: Xây dựng phóng sự tun truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một số mô hình mẫu trong triển khai, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ Quý IV năm 2018.

b) Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố.

d) Số lượng: Mỗi tháng 01 phóng sự.

3. Tuyên truyền thông qua việc sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh (@hoabinh.gov.vn) bằng cách gắn liên kết trang dịch vụ công vào nội dung thư điện tử khi gửi cho tổ chức và công dân.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Cơ quan chủ trì: Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Đưa nội dung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến lên Trang dịch vụ công tỉnh và Diễn đàn trao đổi ý kiến trên Báo Hòa Bình.

a) Số lượng: Mỗi tháng 01 chuyên đề;

b) Cơ quan chủ trì: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Báo Hòa Bình;

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đtổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc liên hệ khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung phù hợp với đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân về khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí đã giao trong dự toán hàng năm để thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch;

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố trong việc thực hiện các nội dung có liên quan;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi quá trình thực hiện Kế hoạch này;

- Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính với việc thực hiện Kế hoạch này;

- Đưa việc thực hiện Kế hoạch vào chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị.

3. Sở Tài chính

- Cân đối, đề xuất bố trí kinh phí phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch.

4. Các Sở, Ban, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

a) Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung liên quan;

c) Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quán triệt trong cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực T
nh y;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (45b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu116/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2018
Ngày hiệu lực28/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 tiếp nhận qua bưu chính Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 tiếp nhận qua bưu chính Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu116/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành28/08/2018
        Ngày hiệu lực28/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 tiếp nhận qua bưu chính Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 tiếp nhận qua bưu chính Hòa Bình

         • 28/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực