Quyết định 64/QĐ-UBND

Quyết định 64/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

ỦY NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 3210/SNV-CCHC ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Vụ CCHC;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đạ
i biểu QH tnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện, Thành ủy; TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Ng.
100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đu được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; 100% TTHC của tỉnh được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

c) Các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức trực thuộc được sắp xếp, kiện toàn, quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kịp thời, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

d) Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đều có cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt; 98% cán bộ, công chức cấp xã của tnh đạt chuẩn theo chức danh.

đ) 100% đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; 10% các xã, phường, thị trấn có cổng Thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2 và triển khai cung cấp một số dịch vụ ở mức độ 3.

e) 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 40% đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

g) 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đu được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định. 20% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường, thị trn áp dụng phn mềm một ca điện tử dùng chung khi giải quyết TTHC.

2. Mục tiêu trọng tâm

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2018 là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

(Có phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương mình.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của ngành, địa phương và các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình (đồng thời gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp); phân công rõ nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, tổ chức và thường xuyên kim tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

c) Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia vào công cuộc cải cách và thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo chuyên đề theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch này. Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh. Trong đó, tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh.

3. Sở Nội vụ

a) Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC của tnh, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

c) Duy trì tốt việc đánh giá, xác định chỉ số CCHC, gắn chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị với công tác thi đua, khen thưởng.

d) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác CCHC và báo cáo kết quvới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đxuất, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời tng hợp báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, điều chỉnh./.

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA TỈNH HÒA BÌNH

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Cải cách thể chế

1

Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2018.

- Kế hoạch của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành

Năm 2018

- Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Sở Tư pháp

Năm 2018

2

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Năm 2018

3

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Báo cáo kết qukiểm tra.

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành

Năm 2018

II

Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch của tnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành

Tháng 12/2017

Kế hoạch của các ngành, các cấp.

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

2

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành

Tháng 01/2018

Kế hoạch của các ngành, các cấp.

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

3

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan

Biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Cơ quan được giao chủ trì rà soát

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch

4

Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Báo cáo kết quả TTHC rà soát của các cơ quan đơn vị;

- Quyết định phê duyệt của Chủ tch UBND tỉnh.

Cơ quan được giao ch trì rà soát

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch

5

Quyết định công bố TTHC mới; TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết tại 3 cấp chính quyền

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định công bố của Bộ, Ngành hoặc văn bản QPPL của địa phương có hiệu lực thi hành

6

Cập nhật, công khai tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, địa ch, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên website và niêm yết tại trụ sở của ngành, địa phương.

Bộ thủ tục hành chính và địa chtiếp nhận phn ánh, kiến nghị được công khai

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2018

7

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm 2018

8

Rà soát, công bố lại danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 4/2018

9

Xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quhiện đại ở cấp xã

Ít nhất 01 đơn vị hành chính cấp xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm 2018

10

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện

Báo cáo kết quthực hiện

Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm 2018

III

Cải cách tổ chức bộ máy

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tờ trình và Dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý I/2018

2

Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tnh Hòa Bình

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

3

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong

Các Quyết định của UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương

4

Tiếp tục đánh giá tình hình sắp xếp, hiệu quả hoạt động của các Chi cục, Trung tâm, các Ban Quản lý dự án, trường học và tiến hành sắp xếp lại các tổ chức đảm bảo tinh gọn, hợp lý.

Các Quyết định của UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Trong năm 2018

5

Triển khai Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tnh Hòa Bình”.

Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

6

Phê duyệt Đề án “Sp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hòa Bình”.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

IV

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1

Xây dựng Đề án vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt.

Quyết định của UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Trong năm 2018

2

Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức được phê duyệt

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Trong năm 2018

3

Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

- Kế hoạch của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

4

Xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2018

5

Tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018 theo kế hoạch của tnh.

Kế hoạch triển khai; Báo cáo thực hiện

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Trước tháng 11/2018

6

Thực hiện chuyn đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Kế hoạch thực hiện;

- Quyết định chuyển đổi;

- Báo cáo kết quthực hiện.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Trong năm 2018

7

Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

Các Quyết định; văn bản thẩm định.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

8

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Các Quyết định; văn bn thẩm định.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

V

Cải cách tài chính công

1

Chuyển đổi đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thành Công ty Cổ phần đối với Đoạn quản lý đường bộ số 1 và Đoạn quản lý đường bộ số 2

Quyết định của UBND tnh

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng

Năm 2018

2

Chuyển tổ chức khoa học và công nghệ do nhà nước đảm bo toàn bộ chi thường xuyên sang tự đảm bảo một phần chi thường xuyên đối với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng

Năm 2018

3

Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính, có giải pháp tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Tài chính

Trong năm 2018

VI

Hiện đại hóa hành chính

1

Xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 của tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý I/2018

2

Hoàn thiện các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Báo cáo kết quả thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 4/2018

3

Triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung đến cấp xã.

Hệ thống phần mềm được cài đặt và đưa vào sử dụng

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Quý II/2018

4

Lập danh sách đơn vị hành chính cấp xã triển khai phần mềm một cửa điện tử và xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

Danh sách các xã, phường, thị trấn triển khai

UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2018

5

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4

Dịch vụ công được cung cấp

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

6

Kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan

Trước 30/6/2018

7

Đăng tải đầy đủ các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, điều hành, các thông tin hoạt động, quy trình và kết quả giải quyết công việc trên Trang thông tin đin tử

Hệ thống văn bản và các thông tin được đăng ti

Các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin Truyền thông

Thường xuyên trong năm 2018

8

Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Số đơn vị cấp xã được triển khai theo Kế hoạch

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

9

Kiểm tra tình hình áp dụng hệ thống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Báo cáo kết qukiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

10

Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp trụ sở xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Các công trình theo Kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

VII

Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính

1

Ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ ci cách hành chính.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

2

Xây dựng và duy trì Trang thông tin điện tử về CCHC của tỉnh

Các tin, bài đăng trên Trang

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

3

Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa đin tử cho cấp xã

Các lớp được tổ chức

Sở Thông tin Truyền thông

Sở Nội vụ

Trong năm 2018

4

Xây dựng Trang thông tin điện tcủa các xã, phường, thị trấn

Trang thông tin điện tử được xây dựng và đưa vào sử dụng

UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin Truyền thông

Trong năm 2018

5

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo CCHC của tnh theo định kỳ và theo chuyên đề

Thông báo kết luận các cuộc họp

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

6

Sửa đổi bộ chsố CCHC của tỉnh đảm bảo phù lợp với bộ chsố của Bộ Nội vụ ban hành

Bộ chsố CCHC của tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sau khi Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số CCHC

7

Nâng cấp phần mềm theo dõi, đánh giá chỉ số CCHC đối với các xã, phường, thị trấn

Phần mềm được nâng cấp và đưa vào sử dụng

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Trước 30/6/2018

8

Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về CCHC

Hợp đồng tuyên truyền

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

9

Kiểm tra CCHC, công chức, công vụ ở các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch kiểm tra và báo cáo kết qukiểm tra

Tổ công tác

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

10

Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 12/2018

11

Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND cấp xã.

Quyết định của UBND cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Tháng 12/2018

12

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Quyết định của UBND tỉnh

Tổ công tác giúp việc Hội đồng đánh giá

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 12/2018

13

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý

Quyết định của Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Tháng 12/2018

14

Tổ chức đi tham quan, học tập các mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác CCHC các tnh khác.

Kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình

         • 11/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực