Văn bản khác 117/KH-UBND

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 117/KH-UBND thực hiện 06-CT/TU lãnh đạo Đảng nội chính phòng chống tham nhũng Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 06-CT/TU NGÀY 25/4/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong tình hình mới, UBND tnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác nội chính và PCTN trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới phải sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị;

- Tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây ra;

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước v công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mi

- Tập trung chđạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quc gia trong tình hình mới” gắn với thực hiện Chthị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008, Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống và kiểm soát ma túy.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng đúng đắn dư luận, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng công tác phát hiện và kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thsố 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của BChính trị.

2. Các giải pháp cần thực hiện về công tác nội chính, an ninh - chính trị

- Tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 thiết thực, hiệu quả và an toàn.

- Lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự nắm chắc và dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc nhất là khu vực biên giới và khu vực trọng điểm. Các cơ quan tố tụng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

- Tăng cường công tác nắm và dự báo chính xác tình hình mọi mặt, đặc biệt là tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự trong tôn giáo, dân tộc, nông thôn ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”;

- Phát huy trách nhiệm của các cơ quan khối nội chính trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

3. Các giải pháp cần thực hiện về công tác PCTN trong tình hình mới

- Tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nht là mua sm tài sản công, quản lý dự án đu tư xây dựng, vtài chính, ngân sách... Các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho từng chức danh trong đơn vị theo quy định. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục củng cố hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo liêm khiết, đủ đức, đủ tài; chú trọng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các bộ, công chức, viên chức. Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; ci cách hành chính, đi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, điều hành.

- Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể chính trị và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chng tham nhũng và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trvề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kim tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục việc xử lý hành vi tham nhũng có du hiệu tội phạm mà chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Chú trọng công tác xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; Xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện nhng hành vi tiêu cực, tham nhũng để kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc chuyn cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án tham nhũng tn đọng từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy định của pháp luật, nhm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phn phòng ngừa tội phạm.

- Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình, nhm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong vic tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong tham gia phát hin vụ việc, vụ án tham nhũng. Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng ngưi tcáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tcáo tham nhũng đgây mất đoàn kết nội bộ, vu khng, hãm hại người khác.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các Sở Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn th các cp căn cKế hoạch ca UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả theo đúng nội dung của Kế hoạch này, báo cáo theo định kỳ 6 tháng/năm về kết quthực hiện và những vướng mắc vUBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Các sở, ban, ngành, địa phương lập Kế hoạch và gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất trước ngày 15/8/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thi, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị về UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này vào tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tnh;
- Ban Nội chính Tnh ủy;
- Công an tnh; VKSND tnh; TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND TP. Huế, thị xã và các huyện;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu117/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 117/KH-UBND thực hiện 06-CT/TU lãnh đạo Đảng nội chính phòng chống tham nhũng Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 117/KH-UBND thực hiện 06-CT/TU lãnh đạo Đảng nội chính phòng chống tham nhũng Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu117/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành01/08/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 117/KH-UBND thực hiện 06-CT/TU lãnh đạo Đảng nội chính phòng chống tham nhũng Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 117/KH-UBND thực hiện 06-CT/TU lãnh đạo Đảng nội chính phòng chống tham nhũng Huế 2016

           • 01/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực