Văn bản khác 1174/KH-UBND

Kế hoạch 1174/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1174/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm về tín dụng đen Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTg NGÀY 25/5/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất rất cao (từ 100% đến 300%, thậm chí lên đến 700%/năm) nhằm thu lợi bất chính. Thực tế cho thấy, “tín dụng đen” là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Chủ nợ thường thuê các băng nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm,... uy hiếp thậm chí manh động, côn đồ xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tổn hại về tinh thần và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người đi vay.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, không đáp ứng được yêu cầu vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng chính thức đã tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động “tín dụng đen” để vay tiền. Bên cnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội (cờ bạc, cá độ, ma túy, ...) hoặc do nhu cầu bất hợp pháp nên tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động “tín dụng đen”. Nhiều người đã sử dụng tiền nhàn rỗi để trực tiếp cho vay dưới dạng “tín dụng đen” hoặc tham gia với vai trò trung gian, huy động vn, gây rủi ro rt lớn cho cả người cho vay và đi vay, dẫn đến tình trạng vỡ nợ, hụi. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về cho vay dân sự, về phương thức, thủ đoạn và hậu quả tác hại, mức độ nguy hiểm của “tín dụng đen” hiệu quả chưa cao. Quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn bất cập, khó khăn trong việc áp dụng, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần kéo giảm, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

3. Kịp thời làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập và điều kiện phát sinh tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các cơ sở kinh doanh, các băng nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ngay từ cơ sở thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự đng thuận trong nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen”.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân tích cực phòng ngừa, tố giác các hành vi liên quan đến “tín dụng đen” và cờ bạc. Nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động cờ bạc, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tiến hành điều tra cơ bản về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cm đ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi có du hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án 2 về “Phòng, chng các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Đề xuất với UBND tỉnh thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật đxử lý nghiêm.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cm đ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Rà soát các ngành, nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để siết chặt quản lý.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn, tham gia hụi, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp đhoạt động.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tliên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi,... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khẩn trương điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của ngành kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân ddàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật; chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

4. Sở Tư pháp

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến cho vay, mượn dân sự.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng công chứng hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành khác có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mc đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh dịch vụ cm đ, đòi nợ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Ttụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản; phối hợp với các ngành có liên quan đóng góp đề nghị sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay, cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo, đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Chỉ đạo các doanh nghiệp vin thông phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác; thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh

Tăng thời lượng phát sóng đưa tin, bài tuyên truyền về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn, hoạt động, công tác xử lý của cơ quan chức năng đối với các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, để nâng cao tinh thần cảnh giác đồng thời vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm; thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn, ...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vn có du hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải gây mất an ninh, trật tự; bóc gỡ, xóa các bảng quảng cáo, tờ rơi dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết được phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” để người dân nâng cao ý thức cảnh giác không vay tiền của các đối tượng cho vay bên ngoài, giáo dục, vận động con, em, người thân trong gia đình không tham gia, không kinh doanh loại hình này và vận động người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cm đ, đòi nợ, kinh doanh tài chính đvi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo, kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mc trong công tác xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Nhanh chóng kết luận điều tra đưa ra truy tố, xét xử công khai các vụ án liên quan đến “tín dụng đen” nhằm răn đe, tuyên truyền, phòng ngừa và đề cao cảnh giác đối với loại tội phạm này.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

Phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền sâu rộng đến khu dân cư, tổ tự quản về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phòng, chng tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”. Thông qua các cuộc họp khu dân cư, tổ dân cư tự quản... thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình không nên vay tiền của các cá nhân, tổ chức hoạt động cho vay “tín dụng đen”.

Có kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành huy động lực lượng tổ chức bóc gỡ, tẩy xóa, thu gom các băng rôn, giấy quảng cáo không đúng pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen” trên các trụ điện, hàng rào, khu vực công cộng.... trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/6/2019.

- Định kỳ 6 tháng, năm các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kỳ 6 tháng, 1 năm. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP Long;
- Lưu: VT.
NC-THONG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1174/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1174/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1174/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1174/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm về tín dụng đen Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1174/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm về tín dụng đen Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1174/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực10/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1174/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm về tín dụng đen Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1174/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm về tín dụng đen Tây Ninh

           • 10/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực