Văn bản khác 118/KH-UBND

Kế hoạch 118/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THC HIN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG QUC GIA V NGƯI CAO TUI NĂM 2018

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2013 -2020; Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Thông báo s604/TB-VPCP ngày 26/12/2017) về công tác người cao tuổi (NCT), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018 như sau;

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò, kinh nghiệm của NCT.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT ngày càng tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cho NCT; tạo môi trường thuận lợi cho NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của NCT.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chương trình hành động quốc gia về NCT. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; bố trí thời lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về NCT, các chính sách liên quan đến NCT...

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề liên quan đến sức khỏe NCT nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở NCT.

- Thông qua Tháng hành động vì NCT, đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ chính sách mới của Nhà nước về NCT đến các cấp, các ngành, cộng đồng và bản thân người cao tuổi.

2. Hoạt động chăm sóc người cao tuổi

a) Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT ở cộng đng; chương trình phòng bệnh cho NCT; chương trình mắt sáng cho NCT, theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tui.

- Kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT; NCT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, hưu trí, người có công, đảm bảo cho việc khám chữa bệnh.

- Nâng cao các kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần: Tăng cường các điểm sinh hoạt, vui chơi...phù hợp với NCT; phát động phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao và tạo điều kiện để NCT tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tchức các hoạt động nhân dịp các ngày Lễ, Tết và ngày NCT Việt Nam, Quốc tế NCT; tổ chức mừng thọ, tặng quà cho NCT...

c) Nâng cao đời sng vật chất:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc NCT cô đơn, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng; các hoạt động quan tâm, chăm sóc NCT của gia đình và cộng đồng;

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh;

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp xã hội theo quy định.

3. Xây dựng, nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng

- Tổ chức các mô hình dịch vụ chăm sóc NCT, nhằm đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, tình cảm và giải trí phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình.

- Năm 2018 xây dựng 02 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện: Lý Nhân và Thanh Liêm.

4. Hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi

Tạo điều kiện để NCT còn khả năng tham gia các công tác chính trị, xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo khả năng, sức khỏe, kinh nghiệm và điều kiện của người cao tuổi để tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; khôi phục các ngành, nghề truyền thống và truyền thụ những kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT: Triển khai xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT các cấp trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức Tháng hành động vì NCT năm 2018: Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018 theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

7. Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác NCT và việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến NCT tại các địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp.

- Nguồn huy động, vận động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIN

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Công c NCT)

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với NCT; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ; cân đối btrí nguồn thực hiện đy đủ các chính sách, chương trình, đề án về NCT; lồng ghép, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Luật, Chương trình hành động Quốc gia về NCT, Đề án nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau”, Tháng hành động vì NCT; chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà NCT nghèo, cô đơn; huy động nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thn cho NCT.

- Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Công tác NCT tỉnh; Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác NCT và việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến NCT tại các địa phương.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với NCT theo quy định; thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi: Trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, bảo hiểm y tế, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định.

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông, tuyên truyền các chính sách đối với NCT và hoạt động công tác liên quan đến NCT, phát huy vai trò NCT.

- Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tập trung chăm sóc tốt hơn cho NCT đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả thực hiện công tác NCT.

2. Ban Đại diện Hội Người cao tui lỉnh

- Vận động hội viên tham gia Hội người cao tuổi các cấp; động viên người cao tuổi tham gia phong trào: Tuổi cao gương sáng; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào hiếu học; bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, Ngành đoàn thể liên quan, phát động trong hội viên Hội Người cao tuổi hưởng ứng thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thống kê danh sách NCT 90 và 100 tuổi; chỉ đạo Hội Người cao tuổi cấp cơ sở tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo đúng quy định của Luật Người cao tuổi.

- Phối hợp với cơ sở y tế thực hiện các chương trình xã hội hóa chăm sóc sức khỏe NCT.

- Chủ trì, triển khai phát triển Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ NCT giúp nhau về chăm sóc và phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018.

3. Sở Y tế: Triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025; chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các chương trình, đề án liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho NCT; chú trọng NCT cô đơn, NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT có tuổi cao.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội.

- Tạo điều kiện để NCT tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi. Khuyến khích mỗi xã, phường, thị trấn bố trí các điểm văn hóa để người cao tuổi sinh hoạt giải trí; có kế hoạch bồi dưỡng công tác quản lý và chuyên môn cho Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ NCT trong tỉnh.

- Hướng dẫn các địa phương trong công tác tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT; thành lập và hoạt động các câu lạc bộ của NCT.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở, các điểm dịch vụ thể dục, thể thao... có thu phí thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với NCT theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho học sinh truyền thống “kính già, yêu trẻ”, biết ơn, lễ phép và kính trọng, giúp đỡ chăm sóc NCT; tạo điu kiện để NCT phát huy vai trò trong việc xây dựng xã hội học tập, gia đình, dòng họ hiếu học cũng như việc truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

6. Sở Giao thông vận tải: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ NCT khi tham gia giao thông công cộng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ đối với NCT của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

7. Sở Xây dựng: Triển khai có hiệu quả chương trình nhà ở cho người nghèo, trú trọng NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

8. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở, Ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Đề án, dự án, kế hoạch về chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh; bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hằng năm; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định.

9. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định; hướng dẫn về tổ chức, bộ máy và các chế độ chính sách đối với cán bộ trong tổ chức Hội Người cao tuổi.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ cho NCT còn sức lao động có khả năng tham gia phát triển sản xuất, khôi phục nghề truyền thống (hướng dẫn kỹ thuật, phương tiện, vay vốn...); kịp thời động viên, khen thưởng NCT tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, NCT làm kinh tế giỏi.

11. Sở Tư pháp: Thực hiện phổ biến, tuyên truyền Luật NCT và các văn bản quy phạm pháp luật về NCT và trợ giúp pháp lý cho NCT nghèo, NCT sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.

12. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng ngừa và xử lý các hành vi ngược đãi, bạo hành đối với NCT theo quy định của pháp luật.

13. Các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử...): Bố trí thời lượng hợp lý, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền về trợ giúp, phát huy vai trò NCT; phổ biến kiến thức vtập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho NCT; hướng dẫn Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn tiếp âm, tiếp sóng các chuyên mục, chương trình Đài PTTH tỉnh; tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến NCT và hoạt động công tác NCT.

14. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT được hưởng chính sách theo quy định.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể thành viên, Hội người cao tuổi tỉnh và các tổ chức liên quan trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương.

16. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT với các chương trình hoạt động khác có liên quan trên địa bàn;

- Bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội người cao tuổi ở địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ bảo trợ xã hội; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT theo quy định; chú trọng chăm sóc giúp đỡ NCT nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan, phối hợp triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hi)./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về NCT VN (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động, TB&XH (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Thành viên Ban CTNCT tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP (2); KGVX;
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu118/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu118/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Hà Nam

             • 15/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực