Văn bản khác 119/KH-UBND

Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển mạng lưới tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LÝ SƠN – SA HUỲNH

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019;

Nhằm hoàn thiện bộ tiêu chí của UNESCO, đáp ứng bộ hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương thông qua hoạt động du lịch của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh (sau đây gọi tắt là Công viên địa chất), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác của Công viên cung cấp sản phẩm, dịch vụ gắn với Công viên nhằm phục vụ hoạt động du lịch, nghiên cứu, bảo tồn trong phạm vi Công viên địa chất; quảng bá mạng lưới đối tác của công viên đến du khách, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để khai thác, phát triển.

- Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của đối tác góp phần phát triển kinh tế bền vững trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai sớm mạng lưới đối tác Công viên địa chất để đi vào khai thác vào cuối năm 2019.

- Xây dựng mạng lưới đối tác đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỦ TRÌ THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP

1. Cơ quan chỉ đạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cơ quan chủ trì thực hiện

Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh tổ chức thực hiện.

3. Cơ quan phối hợp

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

III. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Nội dung

- Xây dựng mạng lưới đối tác kinh doanh sản phẩm, đặc sản, quà tặng, quà lưu niệm và các sản phẩm khác của địa phương phục vụ khách tham quan du lịch, nghiên cứu (cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch).

- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm của địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm sản phẩm, đặc sản, quà tặng, quà lưu niệm và các sản phẩm khác phục vụ khách du lịch (nhà sản xuất)

- Hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (homestay, điểm tham quan, nhà trưng bày tư nhân)

- Hỗ trợ quảng bá các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ vận chuyển du lịch.

2. Đối tượng

Các đối tượng là đối tác Công viên địa chất gồm: Cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách du lịch; đơn vị vận chuyển khách du lịch; các khu – điểm du lịch; đơn vị tổ chức lữ hành, đại lý du lịch; cơ sở sản xuất và kinh doanh đặc sản; bảo tàng, nhà trưng bày; hợp tác xã, làng nghề truyền thống.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Thường xuyên

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo Kế hoạch này. Trước mắt, triển khai ngay các nội dung công việc như sau:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ và dịch vụ du lịch trong phạm vi Công viên đủ điều kiện, phù hợp với tiêu chí, qua đó sàng lọc đối tác làm cơ sở xây dựng mạng lưới đối tác công viên; đàm phán và ký kết thỏa thuận đối tác.

- Xây dựng các hồ sơ thủ tục liên quan: Thư mời làm đối tác, tiêu chí đối tác, giấy cam kết đối tác, giấy chứng nhận, giấy đăng ký làm đối tác, mẫu biển đối tác (có mẫu kèm theo, có thể điều chỉnh cho phù hợp).

- Tổ chức lớp tập huấn cho các đối tác công viên, gắn biển đối tác.

- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu đối tác trên các kênh truyền thông của Công viên địa chất.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình khởi nghiệp gắn với phát triển Công viên địa chất.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch phù hợp với tiến trình phát triển mạng lưới đối tác công viên.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn đạt chuẩn và cấp biển hiệu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm quyền lợi của du khách đến với Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

- Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh xây dựng mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ du lịch và phát triển mô hình du lịch gắn với 04 tuyến du lịch trong phạm vi lãnh thổ công viên.

- Làm việc với các công ty lữ hành để phát triển 04 tuyến du lịch thuộc phạm vi Công viên địa chất và kết nối tour giữa các tỉnh, thành phố với tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là tại các địa phương trong khu vực Công viên.

- Làm việc với một số hộ gia đình, hợp tác xã (có khả năng phục vụ cho hoạt động du lịch) để định hướng phát triển mô hình du lịch homestay, du lịch cộng đồng.

3. Sở Công Thương

Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng mạng lưới đối tác là các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm, đặc sản địa phương trong phạm vi công viên; quản lý chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của đối tác Công viên địa chất nhằm bảo đảm quyền lợi của du khách mua sắm hàng hóa tại Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng mạng lưới đối tác là các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm lâm nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, các mô hình du lịch nông trại, nông nghiệp trong phạm vi công viên đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng chương trình giáo dục địa phương, hướng nghiệp trong nhà trường và các Trung tâm ngoại ngữ về định hướng nghề nghiệp liên quan đến du lịch, dịch vụ gắn với phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

6. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối tác của Công viên địa chất phát triển bền vững các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp để kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư trong phạm vi Công viên địa chất.

- Hỗ trợ một số doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hộ gia đình trong phạm vi Công viên địa chất về công tác tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm (nông nghiệp, du lịch, quà tặng đặc sản…).

7. Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, trong phạm vi hoạt động của tổ chức:

- Phổ biến đến các hội viên, khuyến khích phát triển sản phẩm và các chương trình khởi nghiệp tham gia làm đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các hợp tác xã phát triển dịch vụ gắn với du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch như: Chiếu cói, đường phèn, đường phổi, mạch nha…phục vụ khách du lịch.

- Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao gắn với mô hình du lịch nông nghiệp.

8. UBND các huyện, thành phố thuộc phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

- Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh xây dựng, phát triển, quản lý và phát huy hiệu quả mạng lưới đối tác trên địa bàn huyện, thành phố trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh; đồng thời chủ động bố trí nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung thuộc trách nhiệm của huyện, thành phố.

- Chủ động và ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư nhà vệ sinh công cộng, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, điểm địa chất trên địa bàn huyện thuộc tuyến du lịch của Công viên địa chất; hạn chế tối đa việc xây dựng bê tông cốt thép; tăng cường quản lý việc xây dựng công trình, không để lấn chiếm và làm ảnh hưởng

đến các di tích, di sản địa chất; phát huy tích cực hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán đặc trưng, độc đáo của người dân địa phương; tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ, cộng đồng dân cư về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

9. Các sở, ban ngành liên quan: Tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và UBND các huyện, thành phố: Bình Sơn, Lý Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện Kế hoạch này.

VI. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019.

2. Tổng kinh phí: 400.000.000 đồng.

(Bốn trăm triệu đồng)

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nêu tại mục V Kế hoạch;
- Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: C,PCVP(KGVX), KT,TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt675.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

MẪU 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Tham gia làm đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Kính gửi: BQL Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Tên TC, CN, DN:……………………..………………….…………………….

Địa chỉ:………………………………...……………………………………….

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:.………………..……………………………

GPKD số………………………………………Cấp ngày……………………..

Họ và tên người đại diện pháp luật: ...................................................................

Số điện thoại:………………………; Email:……………..………….……….

Liên hệ khi cần thiết: Ông/bà………………….……..…..……………………

Số điện thoại:………………………; Email:………………………………….

Sau khi tìm hiểu về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và các tiêu chí tham gia làm đối tác chính thức của Công viên địa chất, với tư cách là đại diện đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tôi xin đăng ký tham gia làm đối tác và đồng hành phát triển cùng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh với sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia làm đối tác như sau:

1) …………….…………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………………

5) ………………………………………………………………………………

Được trở thành đối tác, tôi đại diện cho đơn vị xin tự nguyện ký Bản cam kết đảm bảo các tiêu chí và thực hiện đúng những nội dung cam kết mà Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh đã đề ra./.

 

 

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 20
ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BQL CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LÝ SƠN – SA HUỲNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-BQL

Quảng Ngãi, ngày.....tháng.....năm 20...

 

MẪU 02

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Đối tác chính thức của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LÝ SƠN – SA HUỲNH

Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh;

Căn cứ tiêu chí và khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu;

Xét đơn Đăng ký tham gia làm đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh của .................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tư cách thành viên Mạng lưới Đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm............ cho Đơn vị:........................... tại địa chỉ: ........................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được quy định trong Cam kết tham gia đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Điều 3. Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và đơn vị đối tác có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trưởng Ban Quản lý;
- Các thành viên Ban Quản lý;
- Lưu BQL.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL

 

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

LOGO CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT
LÝ SƠN – SA HUỲNH

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LÝ SƠN – SA HUỲNH

CHỨNG NHẬN

Đơn vị:

Địa chỉ:

Ngành nghề kinh doanh:

Là đối tác chính thức của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm......

 

Kèm theo Quyết định số:.../QĐ-BQL

Ngày ....tháng....năm .....

Quảng Ngãi, ngày....tháng.....năm 20…
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu119/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2019
Ngày hiệu lực03/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển mạng lưới tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển mạng lưới tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu119/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành03/09/2019
        Ngày hiệu lực03/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển mạng lưới tỉnh Quảng Ngãi

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 xây dựng phát triển mạng lưới tỉnh Quảng Ngãi

             • 03/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực