Văn bản khác 1203/KH-UBND

Kế hoạch 1203/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1203/KH-UBND 2019 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/KH-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/02/2010 về việc phê duyệt Đán “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Quyết định 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quhoạt động Giám định tư pháp”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quhoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc: Phn lớn các giám định viên chưa được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về giám định tư pháp mà chủ yếu dựa vào kiến thức chuyên ngành để thực hiện việc giám định; Trung tâm pháp y tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn. Trong đó, trụ sở làm việc, biên chế và trang thiết bị phục vụ thực hiện giám định của Trung tâm pháp y tnh chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến hoạt động giám định tư pháp, đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực có chất lượng; các sở, ngành chưa chủ động trong công tác đề xuất bổ nhiệm giám định viên thuộc các lĩnh vực quản lý, do đó, ảnh hưởng rất lớn dán việc lựa chọn những người đủ điều kiện để bổ nhiệm giám định viên tư pháp...

Nhằm tiếp tục triển khai Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018, về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quhoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án). Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các nội dung của Đề án nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chng tham nhũng, gn với thực hiện cải cách hành chính, ci cách tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

- Nội dung thực hiện: Tổ chức bồi dưỡng, lập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

2. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm pháp y tỉnh

- Nội dung thực hiện: Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng nguồn ngân sách trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm pháp y tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2023.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

3.1. Rà soát bổ nhiệm, min nhiệm giám định viên tư pháp

- Nội dung thực hiện: Thực hiện việc bổ nhiệm giám định viên nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương; thường xuyên rà soát nhằm miễn nhiệm các giám định viên theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3.2. Cập nhật và công khai danh sách tổ chức, người giám định tư pháp

- Nội dung thực hiện: Cập nhật và công khai danh sách tổ chức, người giám định tư pháp, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định cũng như trong công tác quản lý nhà nước.

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3.3. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

- Nội dung thực hiện: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án địa phương

- Nội dung thực hiện: Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở địa phương cần được cng cố, kiện toàn, bảo đảm Điều kiện hoạt động, đổi mới và nâng cao cht lượng, hiệu quả hoạt động.

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Sơ kết, tng kết việc thực hiện Đề án ở địa phương

- Nội dung thực hiện: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết sau 03 năm thực hiện, tổng kết sau 05 năm thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch được bố trí từ ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương theo quy định.

- Giao Sở Tư pháp phi hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, bố trí và sdụng kinh phí để bảo đm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch này có hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành:
- Cổng thông tin
điện tử tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1203/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1203/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1203/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1203/KH-UBND 2019 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1203/KH-UBND 2019 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1203/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1203/KH-UBND 2019 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1203/KH-UBND 2019 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Gia Lai

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực