Văn bản khác 122/KH-UBND

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực cơ quan được giao giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo tỉnh kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

b) Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các nhiệm vụ theo hướng xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, tiến độ thực hiện để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước có hiệu lực và được triển khai thi hành trên toàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ TH

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo việc tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ban hành.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

2. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bi thường của nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân trên toàn tỉnh

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và những năm tiếp theo

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các quan tại địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

…………………

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Đ báo cáo);
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính; Nội vụ, Thông tin và truyền thông; UBND các huyện, thành phố, thị xã (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (
Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nghệ An

           • 01/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực