Văn bản khác 123/KH-UBND

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 123/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Luật Thủy sản Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LÂM NGHIỆP, LUẬT THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (sau đây gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhất là các tổ chức, cá nhân hoạt động lâm nghiệp, hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động lâm nghiệp, hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy sản.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban ngành và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật của các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch này phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thi hành Luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

- Có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01/01/2019, Luật được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên toàn tỉnh.

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật:

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quanUBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn quản lý thông qua lồng ghép chuyên đề trong các cuộc họp (thôn, buôn, xã, huyện), các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2018.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản:

a) Đối với Luật Lâm nghiệp:

Xây dựng văn bản quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại Khoản 4 Điều 90 Luật Lâm nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

b) Đối với Luật Thủy sản:

Xây dựng văn bản quyết định ban hành tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2018.

4. Triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp:

- Rà soát, xác định rõ các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi Luật này có hiệu lực thi hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp PTNT.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/12/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ đã được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các đơn vị chủ động đề xuất và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBNTTQVN tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HgA, HK

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu123/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 123/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Luật Thủy sản Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 123/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Luật Thủy sản Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu123/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành21/05/2018
        Ngày hiệu lực21/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 123/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Luật Thủy sản Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 123/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Luật Thủy sản Phú Yên

           • 21/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực