Văn bản khác 123/KH-VKSTC

Kế hoạch 123/KH-VKSTC năm 2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 123/KH-VKSTC 2019 về thi đua cán bộ công chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-VKSTC

Hà Hội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

- Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

- Căn cứ Công văn số 2406/VKSTC-V16 ngày 05/6/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Để phong trào đi vào thực chất, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về văn hóa giao tiếp, ứng xử, từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của từng cá nhân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức người lao động ngành Kiểm sát nhân dân gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác;

b) Tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các đơn vị trong toàn Ngành;

b) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị;

c) Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG

1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1.1. Đối tượng

- Tập thể: Các địa phương, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp;

- Cá nhân: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

1.2. Nội dung phong trào thi đua

a) Đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

+ Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch; giảm tối đa việc bố trí các bộ phận trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

+ Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

- Thực hiện nghiêm lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

- Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm quy định của Đảng, của Ngành về những điều đảng viên, Kiểm sát viên không được làm; cán bộ, đảng viên làm việc trong cơ quan đấu tranh phòng, chống tham nhũng càng phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Trang phục đúng quy định, gọn gàng, sạch sẽ; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

2. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

2.1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với tập thể

- Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

+ Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

+ Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

+ Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc;

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch; giảm thiểu việc bố trí các bộ phận trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

+ Niêm yết, chỉ dẫn rõ ràng các quy định tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan, đơn vị; sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, giảm bớt các đầu mối trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tốt hơn;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua trang thông tin điện tử công khai, minh bạch các hoạt động nghiệp vụ; phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin về các chủ trương công tác, tuyên truyền về các mặt hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và phổ biến các văn bản mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; góp phần thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương cũng như trong Ngành kịp thời, đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của địa phương, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

+ Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, phải gắn với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành KSND trong tình hình mới.

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; sử dụng trang phục đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

+ Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đề cao tính nêu gương của người đứng đầu; phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

+ Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ, mục đích không trong sáng;

+ Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị;

+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

+ Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

+ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

- Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải đúng quy định của Ngành, gọn gàng, sạch sẽ, đi giày hoặc dép có quai hậu;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2.2. Hình thức khen thưởng

a) Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp căn cứ kết quả thực hiện phong trào để đánh giá thi đua và xem xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. Việc khen thưởng phong trào thi đua này gắn với khen thưởng phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

- Tỷ lệ đề nghị khen thưởng: Đối với tập thể không quá 1/4 tổng số tập thể của đơn vị mình; Đối với cá nhân không quá 10% tổng số công chức, viên chức hiện, người lao động đang công tác tại đơn vị.

- Hình thức khen thưởng cao nhất: Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thời điểm thi đua: từ 01/6 năm trước đến 31/5 năm sau.

b) Khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua:

- Khen thưởng sơ kết:

Các địa phương, đơn vị tiến hành sơ kết, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Khen thưởng tổng kết:

Các địa phương, đơn vị tiến hành tổng kết, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động hạng Ba.

Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

C. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Năm 2019: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua.

2. Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Thời điểm tiến hành sơ kết theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3. Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025). Thời điểm tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các địa phương, đơn vị, các cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

2. Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành (Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trang tin điện tử của địa phương) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở cấp mình.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhn:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các đồng chí PVT VKSNDTC (để biết);
- Ban Thi đua - Khen
thưởng TW (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ quan, Hội đồng TĐKT ngành KSND;
- Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND (để phối hợp thực hiện);
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSQS Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh (để thực hiện);
- Trang tin điện tử VKSND tối cao (để đăng tải);
- Lưu: VT, V16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Bùi Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/KH-VKSTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu123/KH-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/KH-VKSTC

Lược đồ Kế hoạch 123/KH-VKSTC 2019 về thi đua cán bộ công chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 123/KH-VKSTC 2019 về thi đua cán bộ công chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu123/KH-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýBùi Mạnh Cường
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 123/KH-VKSTC 2019 về thi đua cán bộ công chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 123/KH-VKSTC 2019 về thi đua cán bộ công chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân

           • 16/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực