Văn bản khác 1234/KH-UBND

Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2012 2015 Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 538/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BHYT TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ 2020

Ngày 29/3/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Để triển khai thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kế hoạch là căn cứ để các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình công tác, các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần phải được triển khai kịp thời, thiết thực có hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng BHYT, nhất là BHYT tự nguyện, phấn đấu thực hiện BHYT toàn dân; góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 75% dân số tham gia, đến năm 2020 đạt tỷ lệ trên 83% dân số tham gia BHYT.

Các chỉ tiêu cụ thể về bao phủ BHYT giai đoạn 2012-2015 và 2020 có bảng phụ lục kèm theo.

b) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2012- 2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về ‘Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới’ và Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21; nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tham gia BHYT.

Hàng năm, căn cứ chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để ra Nghị quyết về giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh cũng như các huyện, thành phố.

Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện BHYT toàn dân là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.

Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân về BHYT thông qua sự chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT.

2. Tăng cường hoạt động phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện Luật BHYT

Cơ quan BHXH chủ trì, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể với các sở, ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện luật BHYT. Nhất là công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người dân về chính sách BHYT, về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân. Tổ chức phát triển số người tham gia BHYT của các nhóm đối tượng đảm bảo theo mục tiêu đề ra.

3. Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT

Đối với nhóm đối tượng đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 90% thì duy trì tỷ lệ bao phủ.

Đối với một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp, ngoài những giải pháp chung cần tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tăng tính hấp dẫn của chính sách BHYT, tổ chức các đại lý BHYT bảo đảm thuận lợi cho việc tham gia BHYT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các đơn vị, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, đồng thời thực hiện những giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng như sau :

a) Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp

* Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 đạt 70%, đến năm 2020 đạt 75% số người tham gia.

* Giải pháp cụ thể :

- BHXH tỉnh phối hợp với các ngành liên quan rà soát đưa hết số doanh nghiệp trên địa bàn vào quản lý và tham gia BHYT.

- Củng cố cơ sở y tế trong các cơ quan, doanh nghiệp, các trạm y tế tuyến xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm cơ quan BHXH kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện.

b) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

* Chỉ tiêu phấn đấu: Đến 2015 đạt 95% và đến năm 2020 đạt 100% số người cận nghèo tham gia.

* Giải pháp cụ thể:

- Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc huy động nguồn lực để hỗ trợ 30% mức đóng còn lại sau khi ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho người cận nghèo tham gia BHYT.

- Giao trách nhiệm cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện.

c) Học sinh, sinh viên

* Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 đạt 95% và đến năm 2020 đạt 99% số HSSV tham gia.

* Giải pháp cụ thể:

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tham gia BHYT theo đúng quy định; phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện BHYT trong trường học.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm các trường học đều có phòng y tế theo quy định, phòng y tế của mỗi trường phải có một cán bộ y tế trường học. Sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT tại các trường đúng quy định, có hiệu quả, chất lượng; đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại trường học.

d) Hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

* Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 đạt 23% và đến năm 2020 đạt 83% số người tham gia.

* Giải pháp cụ thể:

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo bình xét hộ nông, lâm, ngư, doanh nghiệp có mức sống trung bình (sau khi Nhà nước ban hành tiêu chí hộ nông, lâm, ngư, doanh nghiệp có mức sống trung bình), chuyển danh sách sang cơ quan BHXH để triển khai thực hiện và lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng; chuyển Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

- Thực hiện đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình, có áp dụng giảm mức đóng theo quy định của Luật BHYT. UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ tiêu hàng năm về vận động các hộ gia đình tham gia BHYT. Xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình và đưa chỉ tiêu BHYT hộ gia đình trên địa bàn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

đ) Nhóm tự nguyện tham gia BHYT

* Chỉ tiêu phấn đấu : Đến năm 2015 đạt 23%, đến năm 2020 đạt 27% số người tham gia.

* Giải pháp cụ thể:

- Có cơ chế hỗ trợ mức đóng BHYT cho người lao động tự do.

- UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng cụ thể và chỉ tiêu hàng năm về vận động đối tượng này tự nguyện tham gia BHYT.

- Cơ quan BHXH mở rộng đại lý thu, tăng chi phí hoa hồng để đảm bảo cho đại lý hoạt động có hiệu quả cao.

- Tích cực vận động tham gia BHYT hình thức theo hộ gia đình và thực hiện giảm trừ mức đóng theo quy định.

e) Nhóm trẻ em dưới 6 tuổi

* Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 và 2020 đạt 99% số người tham gia.

* Một số giải pháp cụ thể:

- UBND huyện, thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ Tư pháp của UBND các xã, phường, thị trấn khi đăng ký khai sinh cho trẻ, đồng thời lập danh sách chuyển cho cán bộ văn hóa xã phường, thị trấn để kịp thời chuyển cho cơ quan BHXH huyện, thành phố để cấp thẻ BHYT đúng quy định.

- Cơ quan BHXH hỗ trợ kinh phí lập danh sách cấp và trả thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi cho cán bộ trực tiếp thực hiện. Đồng thời có giải pháp để cấp thẻ đối với những trường hợp dùng chứng sinh, giấy khai sinh khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB.

4. Nâng cao năng lực t chức thực hiện, tạo mọi thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia BHYT

- Cơ quan BHXH nghiên cứu, đổi mới phương thức thu đóng BHYT, công tác quản lý và cấp thẻ BHYT phù hợp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính về BHYT.

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin để triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, kết nối dữ liệu giữa BHXH tỉnh với BHXH các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ đối tượng tham gia BHYT.

- Đổi mới phong cách phục vụ, tạo thuận lợi cho đối tượng đăng ký tham gia BHYT. Nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, viên chức.

5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT phải thực hiện từng bước và đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người có BHYT bằng một số giải pháp chủ yếu sau:

- Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, ứng dụng CNTT, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

- Nâng cao năng lực chuyên môn và y đức cho đội ngũ CBVC làm công tác y tế. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở KCB, nhất là tuyến y tế cơ sở, đảm bảo ngày càng đáp ứng với sự hài lòng của người bệnh.

- Từng bước đổi mới phương thức giám định chi phí KCB BHYT. Tăng cường quản lý giá thuốc, vật tư y tế; chống các hành vi trục lợi quỹ BHYT có hiệu quả, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và cân đối quỹ.

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện chính sách BHYT bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT

- Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT.

- Đổi mới nội dung và đa dạng về hình thức công tác thông tin, tuyền truyền. Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức phong phú và những cách tiếp cận khác nhau như trao đổi thông tin, xây dựng các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục; tổ chức tọa đàm, đối thoại; đưa tin, trả lời phỏng vấn trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các trang báo điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội, các địa phương; phản ánh kết quả thực hiện chính sách BHYT… để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, làm cho nhân dân hiểu rõ hơn về quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển BHYT trong giai đoạn mới, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT. Thông tin đầy đủ cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT, cách thức tham gia, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHYT; những kết quả đạt được của chính sách BHYT trong thời gian qua để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động tham gia BHYT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Thành lập ban chỉ đạo các cấp để chỉ đạo thực hiện Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

a) Cấp tỉnh : Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BHXH tỉnh làm phó ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở : Tài chính , Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch-Đầu tư , Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông cùng một số thành viên khác thuộc các tổ chức đoàn thể xã hội khác.

b) Cấp huyện, thành phố : Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng ban, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện, thành phố, Giám đốc BHXH huyện, thành phố làm phó ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, xã hội có liên quan tại địa phương.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Y tế:

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện các giải pháp của Kế hoạch theo từng giai đoạn, từng năm. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người tham gia BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT, nhất là năng lực KCB tại các trạm y tế. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; cải cách thủ tục KCB khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành để phục vụ tốt nhu cầu KCB cho nhân dân.

- Phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp để sử dụng có hiệu quả và cân đối được quỹ BHYT, tránh lạm dụng lãng phí. Thực hiện đấu thầu thuốc tập trung để đảm bảo quản lý thống nhất giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB, cung ứng thuốc đúng thời gian, sử dụng thuốc hiệu quả.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về BHYT kịp thời theo thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

2.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu đã xây dựng, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với Sở Y tế và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Trước mắt năm 2013, tập trung thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ tham gia BHYT tại các địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT thấp.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và lập dự toán sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tuyên truyền của BHXH Việt Nam chuyển về.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý, đổi mới điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHYT theo hướng phục vụ đảm bảo quyền lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT.

- Hướng dẫn quy định về quản lý thu, cấp và quản lý thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chế độ, chính sách về BHYT, quản lý và sử dụng Quỹ BHYT theo quy định của pháp luật. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết tốt các chế độ BHYT.

- Hàng năm BHXH tỉnh chủ trì xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT với các ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh…

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; kiến nghị xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về BHYT.

2.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hàng năm chỉ đạo công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg; hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH kịp thời để có cơ sở cấp, bán thẻ BHYT cho các đối tượng.

- Chỉ đạo việc lập danh sách mua BHYT, chuyển kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội được Nhà nước đóng BHYT đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời theo quy định của luật BHYT. Trong năm 2013 hoàn thành việc rà soát đối tượng là hộ gia đình cận nghèo được ngân sách hỗ trợ đóng 100% mức đóng BHYT theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đăng ký tham gia BHYT kịp thời cho các hộ gia đình cận nghèo, đảm bảo quyền lợi.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho năm sau của các đối tượng chính sách thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính để tổng hợp dự toán ngân sách chung của tỉnh.

- Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với BHXH Tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi ở cơ sở…

2.4. Sở Tài chính:

- Hàng năm, trên cơ sở dự toán do cơ quan BHXH, các ngành và UBND các huyện, thành phố cung cấp, có trách nhiệm thẩm định dự toán ngân sách đóng BHYT cho các đối tượng thuộc diện ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bố trí trong dự toán ngân sách của tỉnh.

- Hướng dẫn việc lập dự toán, chuyển và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện đóng, hỗ trợ đóng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh mức, nguồn kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng khó khăn, có tỷ lệ tham gia BHYT thấp (hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, các đối tượng lao động tự do...)

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT, đến năm 2015 tối thiểu đạt 95% số HSSV tham gia, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT là một nhiệm vụ trọng tâm cần phải đạt được của nhà trường. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua việc thực hiện pháp luật của các trường học.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, chấp hành Luật BHYT nói riêng; giáo dục các em hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHYT.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích và hỗ trợ học sinh sinh viên tham gia BHYT, nhất là các địa bàn khó khăn.

- Phối hợp với BHXH tỉnh và Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại trường học, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích, đúng quy định theo Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

2.6. Cục Thuế, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cập nhật kịp thời tình hình biến động của các doanh nghiệp, như danh sách các đơn vị mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động; doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh…Định kỳ hàng quý cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn tỉnh để cơ quan BHXH tổ chức quản lý đơn vị tham gia BHYT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHYT cho người lao động.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT và Kế hoạch lộ trình BHYT toàn dân, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo chí, đảm bảo công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao.

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình:

- Phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHYT toàn dân để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề giới thiệu về BHYT toàn dân…

2.9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể cấp tỉnh:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp phát động phong trào và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chương trình BHYT toàn dân. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ thêm, ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước, phấn đấu có 100% người cận nghèo của tỉnh được tham gia BHYT.

- Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện luật BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia BHYT đầy đủ và hưởng chính sách đúng quy định.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp…tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia BHYT; đồng thời tham gia đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân tự nguyện tham gia BHYT.

2.10. UBND các huyện, thành phố:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn năm 2012 - 2015 và 2020 của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch BHYT toàn dân trên địa bàn huyện, thành phố đảm bảo các mục tiêu đề ra, đưa chỉ tiêu dân số tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xem kết quả thực hiện chính sách BHYT là một chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện Luật BHYT, chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, thành phố dành thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHYT toàn dân cho cán bộ, nhân dân, chú trọng các đối tượng học sinh, sinh viên, hộ gia đình cận nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ kinh doanh cá thể và nông dân ở khu vực nông thôn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT. Bình xét hộ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH kịp thời để có cơ sở cấp, bán thẻ BHYT cho các đối tượng.

- Bảo đảm nguồn Ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách khác.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo quy định pháp luật.

2.11. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Nghiêm túc thực hiện Luật BHYT; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp BHYT đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương, đơn vị, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các, sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 


PHỤ LỤC

Kèm theo Kế hoạch số 1234 /KH-UBND ngày 25 /10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

1. Chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn tỉnh theo năm:

Chỉ tiêu

2012

2013

2014

2015

2020

Dân số trung bình

857.924

862.214

866.525

870.857

892.848

Số thẻ BHYT

628.859

607.600

638.376

660.045

748.477

Tỷ lệ bao phủ chung (%)

73.30

70.47

73.67

75.79

83.83

2. Chỉ tiêu bao phủ BHYT đối với các huyện, thành phố:

3. Chỉ tiêu các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo từng năm:

4. Chỉ tiêu các nhóm đối tượng (chưa đạt 100%) phấn đấu tham gia BHYT


* Ghi chú : Các nhóm đối tượng tham gia BHYT (tại biểu 3)

I- Nhóm 1:

1. Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT, bao gồm:

a) Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;

- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức bao gồm:

- Cán bộ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, công chức không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội; công chức cấp xã được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

II- Nhóm 2:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ).

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

5. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

6. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

7. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

8. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là các đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

9. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng là các đối tượng quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ hướng dẫn về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

10. Thân nhân của người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

11. Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản 16 Điều 12 Luật BHYT.

12. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

13. Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

III- Nhóm 3:

1. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

IV- Nhóm 4:

1. Trẻ em dưới 6 tuổi.

V- Nhóm 5:

1. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

VI- Nhóm 6:

1. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

2. Thân nhân của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

3. Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1234/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1234/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2013
Ngày hiệu lực25/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1234/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2012 2015 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2012 2015 Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1234/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/10/2013
        Ngày hiệu lực25/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2012 2015 Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2012 2015 Quảng Bình

             • 25/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực